Hlavná stránka

OZNAM PRE RODIČOV

Základná škola Ondreja Štefku Varín (ročníky 1.-9.) sa odo dňa 29. apríla 2016 zatvára na 7 kalendárnych dní z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe Rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline. Školské vyučovanie sa znovu začne dňa 6. mája 2016 – v piatok. Žiaci základnej školy (ročníky 1.-9. ) sú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni od 29.04.2016 do 05.05.2016.

Vážení rodičia a priatelia školy!

Pokiaľ našej škole venujete svoje dve percentá zo zaplatenej dane, podporíte
svoje deti a ich budúcnosť.

Použitie podielu zaplatenej dane
vo výške 2% podľa § 50 zákona o dani z príjmu č.595/2003 Z.Z..

Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne je prijímateľom podielu zaplatenej dane na osobitné účely na rok 2016. Je zaregistrovaná  v zozname prijímateľov, ktorý je uverejnený na www.rozhodni.sk. Poukázať podiel zaplatenej dane môžete vypísaním „Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % ....“ alebo priamo do daňového priznania k dani z príjmov. Poukázanie podielu dane je anonymné, z výpisu nášho účtu vieme prečítať len názov daňového úradu, ktorý nám podiel posiela. Preto ak by ste nás radi oboznámili s výškou poukázanej dane, ktorú ste venovali našim deťom, môžete tak urobiť písomne.

Použitie poskytnutého podielu zaplatenej dane je v súlade s § 50, odst. 5, písm. e zákona o dani z príjmu č.595/2003 Z.Z. na podporu vzdelávania detí našej školy. Získané finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok, ktoré deti využívajú pri vyučovaní..

Ďakujeme za každý poskytnutý finančný príspevok.

Andrea Prekopová, predsedníčka rodičovského združenia

Naše údaje:

Názov:                   Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku
Adresa:                  013 03 Varín, M. R. Štefánika 432
Právna forma:      Občianske združenie
IČO / SID:             17319617 / 206

Účet:                      OTP Banka a.s.
Číslo účtu:             7215338 / 5200

Formuláre, prostredníctvom ktorých nám môžete  poukázať svoje 2%, Vám budú doručené prostredníctvom Vášho dieťaťa po oznámení záujmu u dotyčného triedneho učiteľa, alebo si ich môžete stiahnuť nižšie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Komparo 2015/2016

Komparo1

 

  Certifikát solventnosti

Už od roku 1908 je vypracovaný systém hodnotenia firiem, ktorého výsledkom je pridelenie Certifikátu solventnosti.  Ide o Ocenenie AAA, ktoré  poskytuje spoločnosť Bisnode, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov digitálnych obchodných informácií. Firmy s najlepšími výsledkami sú ocenené spomínaným certifikátom a zaradené do Registra solventných firiem, pričom kritéria na dosiahnutie ocenenia dosahuje 7,8 % firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Prísne kritéria hodnotenia zaručujú exkluzivitu spoločnosti a získanie certifikátu je pre danú spoločnosť veľkou devízou.
Naša škola  prešla spomínaným hodnotením, ktorého  výsledkom bolo získanie Certifikátu solventnosti. Získaný certifikát nás radí  medzi spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Potvrdzuje  našu spoľahlivosť, dôveryhodnosť, stabilitu, serióznosť  a silnú pozíciu  na trhu práce. (certifikát k nahliadnutiu)

Mgr. Anna Bielková