Hlavná stránka


 

Certifikát solventnosti

Už od roku 1908 je vypracovaný systém hodnotenia firiem, ktorého výsledkom je pridelenie Certifikátu solventnosti.  Ide o Ocenenie AAA, ktoré  poskytuje spoločnosť Bisnode, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov digitálnych obchodných informácií. Firmy s najlepšími výsledkami sú ocenené spomínaným certifikátom a zaradené do Registra solventných firiem, pričom kritéria na dosiahnutie ocenenia dosahuje 7,8 % firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Prísne kritéria hodnotenia zaručujú exkluzivitu spoločnosti a získanie certifikátu je pre danú spoločnosť veľkou devízou.
Naša škola  prešla spomínaným hodnotením, ktorého  výsledkom bolo získanie Certifikátu solventnosti. Získaný certifikát nás radí  medzi spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Potvrdzuje  našu spoľahlivosť, dôveryhodnosť, stabilitu, serióznosť  a silnú pozíciu  na trhu práce. (certifikát k nahliadnutiu)

Mgr. Anna Bielková

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1.-9. ročníka dňa 19. novembra 2015 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň budú všetci žiaci stravujúci sa v školskej jedálni automaticky odhlásení zo stravy.

Kto má záujem o stravovanie v ŠJ, musí sa na obed telefonicky/osobne prihlásiť u vedúcej ŠJ dňa 16.11.2015do 14.00 h.

                                Mgr. Anna Bielková

 

"Recyklohry"

V školskom roku 2015/2016 sme sa rozhodli zapojiť do projektu s názvom "Recyklohry". Je to školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadov. Cieľom projektu je rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou hier, praktických činností a kvízov. Za splnené súťažné úlohy a zber drobných elektrozariadení získava naša škola body, ktoré môže vymeniť za atraktívne ceny.

Našou prvou úlohou je zber použitých, nefunkčných batérií, ktoré odovzdáme na zrecyklovanie. Týmto vyhlasuje naša škola súťaž ,,Zbieram baterky“. Súťaž bude prebiehať počas celého školského roka. Na environmentálnej nástenke sa bude umiestňovať priebežné hodnotenie zberu použitých batérií v jednotlivých triedach. V závere školského roka odmeníme najlepšiu triedu, kde bude najväčšie množstvo vyzbieraných bateriek na jedného žiaka (množstvo/počet žiakov).

Vyzbierané batérie je potrebné priniesť vždy s označením triedy pánovi školníkovi, resp. pani upratovačke pred vyučovaním alebo po vyučovaní v stanovený deň (viď Harmonogram odovzdávania). 

Veríme, že sa do tohto projektu budeme intenzívne zapájať a spoločnými silami prispievať k ochrane nášho životného prostredia. 

Tým, že chránime prírodu, chránime samých seba!

Zber plastových vrchnáčikov z PET fliaš

Naša škola aj v tomto školskom roku pokračuje v  Zbere plastových vrchnáčikov z PET fliaš. Prichádzame s malou novinkou. V zbere vrchnáčikov budú tento rok medzi sebou súťažiť jednotlivé triedy o zaujímavé ceny počas celého školského roka.  Vyzbierané vrchnáčiky budú odovzdávať triedy pánovi školníkovi, resp. pani upratovačke pred vyučovaním alebo po vyučovaní v stanovený deň (viď Harmonogram odovzdávania).

 

Touto súťažou pomáhame nie len prírode a nášmu životnému prostrediu, ale upevňujeme si aj naše separačné návyky. Jednotlivým triedam držíme palce, aby sa im podarilo nazbierať čo najväčšie množstvo! 

Zber papiera

Aj v školskom roku 2015/2016 sme sa rozhodli pokračovať v súťaži ,,Zber papiera“. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, žiaci prvého a druhého stupňa. Súťaž vyhodnotíme na konci školského roka.

Zbierame noviny, časopisy, letáky, použitý papier...

 

Tešíme sa na Vašu účasť.