Hlavná stránka

Riaditeľské voľno, prerušenie prevádzky


1.      Riaditeľské voľno:

            Riaditeľka Základnej školy s materskou školou O. Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy dňa 13.03.2020 riaditeľské voľno z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. 

2.      Prerušenie prevádzky MŠ, ŠJ, ŠKD

            Riaditeľka Základnej školy s materskou školou O. Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín oznamuje, že dňa 13.03.2020 bude prerušená prevádzka školského klubu detí, materskej školy a školskej jedálne  z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

3.      Upozornenie:

V súvislosti s prijatým opatrením Vás žiadame, aby sa dodržiavali karanténne opatrenia. Apelujeme na obmedzenie spoločenských aktivít a stretávanie sa detí. Ďakujeme za zodpovedný prístup a porozumenie. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.