Hlavná stránka

Klasifikácia a hodnotenie žiakov - aktualizácia


Na základe uznesenia z pedagogickej rady zo dňa 15.04.2020 a 28.04.2020 a v súlade s Usmernením ministra školstva k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase nimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách  oznamujeme žiakom Základnej školy s materskou školou O. Štefku vo Varíne a ich rodičom, že žiaci školy budú v 2. polroku 2019/2020 hodnotení nasledovne:

Prvý stupeň (ročníky 1. – 4.)

1.-2. ročník:

  • slovné hodnotenie predmetov: SJL, MAT, PVO, PDA
  • neklasifikovanie predmetov: TSV, HUV, VYV, PVC, NBV, ETV, ANJ (2. ročník) (na vysvedčení – absolvoval/a)

3.-4. ročník:

  • klasifikovanie predmetov známkou: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ (4. ročník),
  • neklasifikovanie predmetov: TSV, HUV, VYV, PVC, NBV, ETV, ANJ (3. ročník), INF (na vysvedčení – absolvoval/a)

Druhý stupeň (ročníky 5. – 9.)

  1. – 9. ročník
  • klasifikovanie predmetov známkou: SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG, DEJ, OBN,
  • neklasifikovanie predmetov: NBV, ETV, THD, TIH, VYV, HUV, TSV(na vysvedčení – absolvoval/a )

Kritériá hodnotenia v čase mimoriadnej situácie.

 Upozorňujeme žiakov, že aj v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku .

Preklik na usmernenie https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf