Hlavná stránka

Celoštátne kolo Geografickej olympiády.


Rozšírenie pandémie koronavírusu ovplyvnilo priebeh a realizáciu mnohých predmetových súťaží v školskom roku 2019/2020. Ako čiastočná náhrada za zrušené krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády v kategóriách E a F bola žiakom  ponúknutá možnosť zapojiť sa do Celoštátneho kola GQIQ.

GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz, ktorý sa realizoval online dňa 8.6.2020. Náš žiak Ondrej Blaško, ktorý mal z 3. miesta v okresnom kole GO postúpiť do krajského kola, zvládol náročné úlohy súťaže a stal sa úspešným riešiteľom. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v oblasti prírodovedných predmetov aj na strednej škole!