Hlavná stránka

Príhovor k záveru školského roka


Milí žiaci, vážení rodičia, kolegyne a kolegovia!

Opäť nastal koniec školského roka. Končí sa školský rok, ktorý azda navždy ostane v našich mysliach ako jedinečný, ako rok, ktorý nikto z nás doteraz nezažil. Zaslúžila sa o to predovšetkým pandémia koronavírusu, ktorá v marci až do júna zatvorila brány našej školy a prinútila nás prejsť na doteraz nezažitý systém dištančného vzdelávania - netradičného vyučovania bez osobnej prítomnosti učiteľa i žiaka. Zadávanie, vypracúvanie i odovzdávanie úloh a sprostredkovanie nového učiva bolo vo veľkej miere závislé na informačných technológiách, pričom sme zažili i skúsenosť s on-line hodinami, s ktorými sme sa doteraz stretávali najmä v prostredí vysokoškolského vzdelávania. Teší ma, že všetci sme zvládli dištančné vzdelávanie a dovolím si tvrdiť, že so cťou.

Milí žiaci, pandémiou koronavírusu bolo poznačené i priebežné a záverečné hodnotenie Vášho úsilia pri opakovaní učiva a osvojovaní si nových poznatkov. Záverečné hodnotenie na vysvedčení odráža Vašu prácu počas vyučovania v škole i Vaše úsilie a zodpovednosť v rámci vzdelávania v domácom prostredí. Aj počas prerušenia vyučovania sa väčšina z Vás snažila pracovať v domácom prostredí tak, aby ste si zachovali svoju štandardnú úroveň a nadobudli vedomosti iným, netradičným spôsobom.

Veľká vďaka patrí Vám, vážení rodičia, za spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní, ktorá by bez Vás, najmä u žiakov prvého stupňa nebola možná. Mnohí ste sa aj napriek Vašim pracovným a domácim povinnostiam stávali sprievodcami detí pri dištančnom vzdelávaní a častokrát i druhými učiteľmi.

Milí prváčikovia a žiaci druhého ročníka, tentokrát budete na svojich vysvedčeniach márne hľadať známky zo slovenského jazyka, matematiky a prvouky za druhý polrok. Prečítate si však, ako ste zvládli učivo, ako Vaše pani učiteľky ocenili Vašu prácu a ako ste pristupovali ku školským povinnostiam.

Milí deviataci, naši najstarší žiaci, ktorí opúšťate brány tejto školy po deviatich rokoch. Aj Vy ste vo výraznej miere pocítili netradičnosť tohto školského roka. Najskôr zrušený monitor, neskôr prijímanie na stredné školy bez prijímacích pohovorov na základe známok z jednotlivých ročníkov a vlastných kritérií strednej školy. Pevne verím a dúfam, že aj počas dištančného vzdelávania ste prejavili záujem o nové poznatky, ktoré budú pre Vás v ďalšom štúdiu veľmi potrebné. Po deviatich rokov vzdelávania v našej škole sa u mnohých z Vás vyšpecifikovali oblasti vzdelávania i zručnosti, ktoré Vám prinášajú radosť, a v ktorých by ste sa chceli ďalším štúdiom zdokonaľovať.

Verím, že zážitky a skúsenosti zo školských lavíc a z množstva výletov, exkurzií a iných akcií školy Vám natrvalo zostanú v spomienkach a budete v dobrom spomínať na varínsku školu a šíriť jej dobré meno. Držím Vám palce vo Vašom ďalšom živote, či už v oblasti nasledujúceho štúdia alebo súkromného života.

Vážené kolegyne, kolegovia, prevádzkoví zamestnanci všetkých súčastí školy -

základnej školy, ŠKD, MŠ i ŠJ. Dovoľte mi vysloviť aj Vám v posledný deň školského vyučovania úprimné ďakujem! Pedagogickým zamestnancom za odbornú, zodpovednú a svedomitú výchovu a vzdelávanie našich detí a žiakov. Pani upratovačkám za zvládnutie ich práce aj v čase zvýšených nárokov na čistenie a dezinfekciu priestorov, pánovi školníkovi a údržbárovi za zodpovedne vykonávanú prácu pri prevádzke a údržbe školy, pani personalistke a ekonómke za organizačné zabezpečenie mzdového a finančného oddelenia, pani kuchárkam
za chutne a zdravo pripravovanú stravu. Taktiež ďakujem mojim kolegyniam vo vedení školy - pani zástupkyniam ZŠ, pani zástupkyni MŠ a vedúcej ŠJ za spoluprácu a podporu pri organizácii jednotlivých zložiek.

Na záver vyslovujem veľkú pochvalu tým žiakom, ktorí svedomito pristupovali ku svojim školským povinnostiam aj nad rámec svojich povinností.

Pochvalu riaditeľom školy udeľujem Branislavovi Dominiakovi zo 7. B triedy, ktorý reprezentoval našu školu vo viacerých súťažiach.

Pochvalu riaditeľom školy udeľujem aj Ondrejovi Blaškovi, žiakovi 9. A triedy, ktorý v krajskom kole chemickej olympiády obsadil obdivuhodné 1. miesto a stal sa úspešným riešiteľom geografickej olympiády. Ondreja Blaška zároveň vyhlasujem za najlepšieho žiaka školy v šk. roku 2019/2020.

Prajem všetkým krásne letné prázdniny, plné slnka a oddychu, plné viery a nádeje, že v septembri sa uvidíme osobne a zahájime nový školský rok za okolností, na ktoré sme boli zvyknutí, a ktoré sme považovali sa samozrejmé, bez ďalších vedľajších prekážok a prísnych opatrení.

Pekný deň a krásne prázdniny Vám praje PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy.