Hlavná stránka

I N F O


Zákonný zástupca

predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti)  o tom, že žiak neprejavuje príznaky a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Zamestnanci

predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

Vstup cudzích osôb do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (na stolíku pri vchode).

OZNAM – TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

            Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s opatreniami ÚVZ SR a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovanými s účinnosťou od 16.09.2020 sa triedne rodičovské združenie plánované dňa 17.09.2020 v priestoroch školy neuskutoční.

            Rodičia budú o dôležitých skutočnostiach informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky, resp. e-mailom/ telefonicky.