Archív 2020/2021

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB)


Vzdelanie človeka nikdy nekončí, až do jeho smrti.
– Robert E. Lee

V pondelok a v utorok 28. a 29. septembra som sa zúčastnil exkurzie pre pedagógov, ktorá sa realizovala vo Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine.  Hlavným poslaním ústavu je biologický výskum, a to od molekulovej biológie až po alpínske ekosystémy. Založený bol v roku 2000 ako centrum pre rozvoj alpínskeho biologického výskumu v Západných Karpatoch. Nie menej dôležitou úlohou ústavu je napomáhanie porozumeniu a ochrane ekosystémov vysokohorského prostredia. Produktom činnosti tohto biologického ústavu je vedecký časopis  Oecologia Montana. Pracuje tu 20 výskumných pracovníkov a 20 študentov. Nachádza sa tu: konferenčná sála, laboratórium pre molekulovú ekológiu, zoologické a botanické laboratóriá. Okrem opisu a charakteristiky práce výskumného ústavu a jeho činnosti sme spolu s kolegami absolvovali zaujímavé prednášky o aktuálnych výskumných témach, ktorými sa zaoberajú pracovníci ústavu spolu so svojimi študentami. Pracovníci ústavu nám poukazovali laboratóriá a ich vybavenie, predviedli nám prácu so zariadeniami a prístrojmi, ktoré majú k dispozícii. Predviedli nám ako sa vytvárajú trvalé preparáty, ktoré k nám na školy prichádzajú hotové -pripravené na pozorovanie. Predviedli nám ako pracuje homogenizačný prístroj, ako skúmajú prvkové zloženie objektov pomocou röntgenu. Taktiež sme boli aj v teréne – odoberali sme vzorky vody, vodných živočíchov, merali sme pH vody, hladinu kyslíka a pod. pomocou meracích prístrojov, merali sme teplotu lesa termokamerou a porovnávali ju s teplotou nameranou na holorube. Som rád, že som sa mohol zúčastniť tejto exkurzie a dozvedieť sa opäť niečo nové.

PaedDr. T. Bublík