Hlavná stránka

Obnova prezenčného vyučovania od 8.2.2021


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva obnovujeme od 08.02.2021 prezenčné vyučovanie v ročníkoch 1. až 4., prevádzku ŠKD, ŠJ a materskej školy.

Podmienkou k nástupu žiaka 1.- 4. ročníka na prezenčnú formu vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Pred nástupom žiaka do školy rodič vyplní v elektronickej žiackej knižke formulár „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov – 8.2.2021“.

Návod na vyplnenie:

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z toho dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
  • zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, nakoľko vyučujúci nedokážu plnohodnotne zabezpečiť súčasne prezenčné i dištančné vzdelávanie žiakov,

Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

Podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní v materskej škole tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov – 8.2.2021“.