Hlavná stránka

Vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ od 22.02.2021, registrácia na testovanie


Vážení rodičia, v súlade s legislatívou a aktuálnymi opatreniami je podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ a žiaka 1.- 4. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi. Testovanie sa v obci Varín uskutoční v sobotu dňa 20.02.2021 a v nedeľu dňa 21.02.2021 v telocvični ZŠ. Rodičia sa na testovanie registrujú sami prostredníctvom online registrácie  https://services.bookio.com/mom-zakladna-skola-varin/widget?lang=sk (viac info na stránke obce Varín www.varin.sk)

Pred nástupom žiaka do školy rodič vyplní tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov“. Tlačivo bude k dispozícii počas soboty a nedele aj pred vchodom do telocvične ZŠ. Rodičia detí MŠ budú tlačivo vypisovať v materskej škole.

Dôležité!!!

  1. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline nástup žiakov I.A a I.B triedy do školy možný až v utorok  23.02.2021.
  2. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
  3. Na základe odporúčania RÚVZ v Žiline a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid – 19 bude prevádzka Materskej školy od 22. 02. 2021 otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod. v jednotlivých triedach, aby nedochádzalo k premiešavaniu detí rôznych tried.