Akcie

Okresné kolo geografickej olympiády


Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 125 žiakov v 3 kategóriách. Prvá časť olympiády pozostávala z monotematickej a teoretickej časti, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov. 

Online okresné kolo riešilo 8 žiakov našej školy: Ella Mikolajová, Jakub Repáň, Tomáš Zelník (5.A), Aneta Holecová (6.B), Lukáš Cvacho (7.A), Branislav Dominiak, Janka Lemková (8.B) a Veronika Ponechalová(9.A). 

Napriek komplikovanej príprave i realizácii súťaže boli 7 žiaci úspešnými riešiteľmi, pričom najlepšie výsledky dosiahli: Branislav Dominiak (5. miesto v kategórii E - 8. a 9. ročník) a Ella Mikolajová (5. miesto v kategórii G – 5. ročník). Tomáš Zelník sa stal víťazom kategórie G, ktorá však ako jediná končí okresným kolom, preto Tomáš nepostupuje ďalej do krajského kola. 

Všetkým úspešným riešiteľom patrí vďaka za vynaložené úsilie a vzornú reprezentáciu školy!