Hlavná stránka

Prevádzka od 08.03.2021


Milí rodičia,

v súlade s rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 08.03.2021 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka MŠ a ZŠ otvorená od 08.03.2021 prednostne pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (podmienka: negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní) _ Čestné vyhlásenie časť A. Ostatné deti a žiaci majú možnosť vzdelávať sa prezenčne za podmienky negatívneho testu zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní _ Čestné vyhlásenie časť B.

Prevádzka materskej školy bude otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod., aby nedochádzalo k premiešavaniu detí jednotlivých tried (ranná a popoludňajšia zberná trieda nebude).

Pred nástupom žiaka do školy rodič vyplní Čestné vyhlásenie časť A, alebo Čestné vyhlásenie časť B, rodičia detí MŠ budú tlačivo vypĺňať v materskej škole. Žiaci, ktorí sa zúčastnili vyučovania v piatok, dostali prázdne tlačivá na vyplnenie.

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.