Oznamy

Organizácia vyučovania od 19.04.2021


Ročníky 1. až 4.

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Ročníky 8. a 9. – nástup do školy 19.04.2021

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu a žiaka, nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka. Negatívny test žiak predloží k nahliadnutiu pri nástupe do školy.

V súlade s Metodickým usmernením MŠVVaŠ k návratu do škôl budú žiaci vzdelávaní podľa rozvrhu (TA – triedna aktivita) rešpektujúceho adaptačné obdobie v trvaní 2 týždňov. Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

Rozvrh:

Pravidlá adaptačného obdobia:

  • Prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom.
  • Prvý týždeň realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne.
  • Prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do obvyklého režimu.

Stravovanie: žiaci, ktorí sa stravovali v ŠJ, budú na stravovanie automaticky prihlásení. V prípade, že žiak nebude odoberať stravu, je potrebné ho odhlásiť do pondelka 19.04.2021 do 7:30 hod.

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

od 19.04.2021:

Pred nástupom dieťaťa do MŠ od 19.04.2021 je potrebné vypísať:

  • Čestné vyhlásenie 11/a . Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka. Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

 VYHLÁŠKA, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest