Oznamy

Organizácia vzdelávania v ZŠ od 26.04.2021


Ročníky 1. až 4.

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvom eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka

Z prevádzkových dôvodov (výskyt ochorenia Covid-19 v ŠJ) bude prerušená prevádzka školského klubu detí v termíne od 26.04.2021 do 30.04.2021.

Žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ budú končiť pobyt v škole najneskôr 5. vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

Ročníky 5. a 9.

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu a žiaka, nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka. Negatívny test žiak predloží k nahliadnutiu pri nástupe do školy.

V súlade s Metodickým usmernením MŠVVaŠ k návratu do škôl budú žiaci vzdelávaní podľa rozvrhu (TA – triedna aktivita) rešpektujúceho adaptačné obdobie v trvaní 2 týždňov. Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

Rozvrh:

Pravidlá adaptačného obdobia:

  • Prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom.
  • Prvý týždeň realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne.
  • Prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do obvyklého režimu.

Stravovanie: Z prevádzkových dôvodov (výskyt ochorenia Covid-19 v ŠJ) budú žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ končiť pobyt v škole 5. vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

od 26.04.2021:

Pred nástupom dieťaťa do MŠ od 26.04.2021 je potrebné vypísať:

  • Čestné vyhlásenie 11/a . Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka. Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Stravovanie: prevádzka ŠJ bude zabezpečená len pre MŠ zástupom a zamestnancami, na ktorých sa nevzťahuje karanténne opatrenie.