Hlavná stránka

Dotácia na stravu


V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR § 4 ods. 3 tzv. plošné obedy zadarmo od 1. augusta 2021 končia pre obe cieľové skupiny, teda deti v poslednom ročníku materskej školy i žiakov základnej školy.

a) V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR § 4 ods. 3 písm. b) bude od 1. septembra 2021dotácia na stravu poskytnutá každému dieťaťu materskej školy a žiakovi základnej školy, ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

b) Ďalej podľa § 4 ods. 3 písm. c od 1. septembra 2021 bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka základnej školy a dieťaťa materskej školy pre deti, ktoré sú v poslednom ročníku MŠ (predškoláci), ale nedovŕšili vek 6rokova pre žiakov, ktorí dovŕšili vek 15 rokov a sú žiakmi ZŠ (deviataci) nasledovne:

  • rodičia predškolákov, ktorí ešte nedovŕšili vek 6 rokov, budú mať nárok na dvojnásobný daňový bonus ako doteraz + budú mať nárok aj na dotáciu na stravu v sume 1,30 €/deň, kedy sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a odoberie stravu. Keď dieťa dovŕši 6 rokov veku, buď si zákonný zástupca ponechá dotáciu na stravu, alebo prechádza na "zvýšený" daňový bonus, ktorý je výhodnejší ako dotácia.
  • rodičia žiakov, ktorí už dovŕšili vek 15 rokov, ale sú stále žiakmi ZŠ, budú mať nárok na "základný" daňový bonus + budú mať nárok aj na dotáciu na stravu v sume 1,30 €/deň, kedy sa žiak zúčastní vyučovania v ZŠ a odoberie stravu (dovŕšenia 15 rokov je na výber buď zvýšený daňový bonus, alebo dotácia na stravu)

c) Rodičia žiakov vo veku 6-15 rokov, ktorí síce nie sú v situácii hmotnej núdze alebo životného minima, ale nemôžu si na dieťa uplatniť zvýšený daňový bonus /táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením, majú nárok na dotáciu na stravu.

Čestné vyhlásenie

Infografika - Dotácia na stravu vs daňový bonus – KDE JE MOŽNÝ SÚBEH A KDE NIE