Hlavná stránka

Organizácia vyučovania, ŠKD a stravovania od 30.11.2021


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s aktuálnym školským semaforom vydaným ministerstvom školstva bude organizácia vyučovania a stravovania od 30.11.2021 nasledovná:

 1. Domáce samotestovanie
  • Každý rodič, ktorý obdržal domáce AG samotesty je povinný hlásiť škole za každé dieťa ich použitie prostredníctvom elektronickej žiacke knižky. Odporúčaná frekvencia testovania: v pondelok a vo štvrtok pred príchodom na vyučovanie a v prípade príznakov.
  • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
   • kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
   • oznámi škole (triednej učiteľke, učiteľovi), že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
   • Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia)
 2. Organizácia vyučovania – rozvrh hodín
  Z dôvodu nepremiešavania žiakov jednotlivých tried budú žiaci vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu v rámci triedy a nebudú delení na skupiny. Rozvrh bude žiakom poskytnutý prostredníctvom triednych učiteľov. Žiaci v dištančnom vzdelávaní budú vzdelávaní podľa doteraz platného dištančného rozvrhu.
 3. Organizácia ŠKD – od 30.11.2021 prevádzka do 15:30 hod.
  Z dôvodu nepremiešavania žiakov jednotlivých tried v ŠKD bude tvoriť každá trieda vlastné oddelenie ŠKD. Z organizačných a personálnych dôvodov zachovania ŠKD na celom prvom stupni, bude prevádzka ŠKD od 30.11.2021 do 15:30 hod.
 4. Organizácia stravovania od 30.11.2021
  • Žiaci sa budú stravovať v ŠJ v priestoroch vyznačených pre ich triedu
   • stupeň bez zmeny
   • stupeň
    • Po 5. vyučovacej hodine – bez zmeny
    • Po 6. vyučovacej hodine:
     • V. a VI. Ročník končí 6. vyučovaciu hodinu o 12:45 hod., žiaci bez stravovania odchádzajú domov, žiaci stravujúci sa v ŠJ odchádzajú do ŠJ
     • VII., VIII. A IX. ročník – končí 6. vyučovaciu hodinu o 12:55 hod., žiaci bez stravovania odchádzajú domov, žiaci stravujúci sa v ŠJ sa idú odstravovať o 13:05 hod.