Hlavná stránka

Moja rodina, rodiny sveta


V mesiaci november sme aktivity Výchovy k manželstvu a rodičovstvu uskutočňovali  na hodinách slovenského jazyka, občianskej, výtvarnej a pracovnej výchovy. Zamerali sme sa na rodinu a rasy ľudskej populácie. Rozvíjali sme u detí  multikultúrne vzťahy, budovali sme povedomie rovnosti a  rovnoprávnosti všetkých ľudí bez rozdielu národnej príslušnosti a rasy.  Žiaci sa rozprávali, čítali, tvorili projekty, ilustrované stromy života, rodostromy...Vytvorili  veľmi pekné práce, z ktorých sme vytvorili výstavku vo vestibule školy.