Hlavná stránka

70. výročie školy


     Dňa 10. júna sme oslávili 70. výročie založenia školy vo Varíne. Vzhľadom na nepriaznivé obdobie nebolo možné si toto výročie pripomenúť minulý školský rok. O to viac sme sa potešili, že sa nám to podarilo teraz.

     Škola v živote každého človeka niečo znamená. Je spomienkou na krásne prežité roky  mladosti, plné veselých , neopakovateľných, ale i ťažkých študentských chvíľ, na ktoré s odstupom času radi spomíname. Učitelia boli a stále sú tí, ktorí  nám pomohli vyšplhať sa po dlhom rebríku tam, kde sme teraz. Uvedomiť si, že vzdelanie v živote človeka je veľmi dôležité. Presný dátum zriadenia prvej školy na území Varína sa nezachoval. Vieme však, že výuka žiakov bola vykonávaná počas dlhého obdobia v nevyhovujúcich priestoroch. Takýto nelichotivý stav pretrvával až do vybudovania novej budovy školy, v ktorej sa začala prevádzka 1.septembra 1951. Škola mala 11 učební, 1 špeciálnu učebňu určenú pre výtvarnú výchovu a kreslenie, telocvičňu a 6 kabinetov. Spolu s budovou školy bol postavený aj samostatný rodinný dom, ktorý bol obývaný riaditeľom školy. V školskom roku 1952/1953 bola v škole zriadená školská stravovňa. 

     Prvým rodákom z Varína, ktorý v roku 1919 nastúpil ako definitívny učiteľ na varínsku školu, bol pán Martin Kapasný. Prišiel zo Štátnej školy v Stráži a v našej škole pôsobil do roku 1965, kedy odišiel do dôchodku. Aj pričinením pána učiteľa Kapasného pôsobilo na varínskej škole viacero rodákov z Varína. Do povedomia našich občanov sa zapísali najmä p. Božena Skutecká, ktorá tu pôsobila v rokoch 1953 - 1974, p. Viktor Chladnúch, ktorý tu pôsobil v rokoch 1933 – 1970, p. Elena Martinčeková – v rokoch 1931 – 1942, p. Margita Šípošová – v rokoch 1934 – 1948 a iní. Pán Martin Kapasný bol vynikajúci hudobník a spevák.

V súvislosti s vývojom a zmenami v školstve sa menil aj názov našej školy. Pri jej hlavnom vchode sa vystriedali viaceré označenia:

Stredná škola, Osemročná stredná škola, Jedenásťročná stredná škola, Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, Základná deväťročná škola. Rozhodnutím Ministerstva školstva SR na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Varín bol  1. februára 2005 vytvorený nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku.  Škola nesie tento názov dodnes. 

   Pán Ondrej Štefko pôsobil v našej škole ako riaditeľ od 1. septembra 1953. Okrem vedenia školy bol aj učiteľom hudobnej výchovy a matematiky. 5. novembra 1954 založil v škole Pioniersky dychový súbor. Pokračovaním školského dychového súboru je dnešná dychová hudba Varínčanka, ktorú oživili tí, ktorí začínali pod vedením Ondreja Štefku. Pán Štefko žil tu medzi nami nenápadne a skromne až do roku 1991, kedy ako 85 ročný zomrel a je pochovaný na varínskom cintoríne. Celý život trpezlivo a neúnavne pracoval, snažil sa rozdávať plným priehrštím svoje poznatky a skúsenosti.

     Pomenovanie našej školy na Základnú školu Ondreja Štefku nás zaväzuje pokračovať vo všetkom, čo svojou neúnavnou prácou dokázal. Prvým riaditeľom školy, ktorý začal pôsobiť v novej budove, bol pán  Štefan Báthory. Učiteľský zbor bol 14-členný a školu v tom čase navštevovalo 188 chlapcov a 190 dievčat rozdelených do 10 tried.

     Ďalšími riaditeľmi školy boli p. Ondrej Štefko, p. Ladislav Bošanský, p. Jozef Vároši, p. Marián Trizuliak, p. Alžbeta Paučinová, p. Jozef Košút, p. Eva Andelová – poverená vedením školy, p. Anna Bielková, p. Monika Filová. V súčasnosti je riaditeľkou školy pani Katarína Šutáková.

     Naša škola, hlavne v minulosti bola centrom vzdelávania  v širšom regióne. V súčasnosti je spádovou školou pre žiakov z Varína, Krasňan a Nezbudskej Lúčky. Základná škola s materskou školou prešla za 70 rokov svojho pôsobenia dlhým vývojom a zaznamenala veľa zmien. 

Má niektoré špecifiká, ktorými sa odlišuje od iných škôl. Chceme nadviazať na dlhoročné úspechy našej školy v oblasti prírodovedných predmetov a jazykového vzdelávania, podporovať rozvoj nových aktivít zameraných na zážitkové vyučovanie, projektové vyučovanie, využívanie IKT, zefektívniť učenie žiakov modernými metódami a zvýšiť kvalitu školy ako celku a kvalitnou výchovou a vzdelávaním pripraviť žiakov na ich budúci život.

     Ani si neuvedomujeme, ako čas letí. Je tu čas, kedy naša škola oslavuje 70. výročie svojho vzniku. Tie staršie ročníky môžu bilancovať, ako a akým smerom sa uberala a vyvíjala táto škola, akými zmenami prešla. Spomíname na minulé časy, staré priateľstvá, ktoré vznikli v škole, ako aj na učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami, ale žijú stále v nás. 

Výročie školy sme si pripomenuli slávnostnou  akadémiou a slávnostným obedom. Tu sa ukázalo, akí sú žiaci našej školy šikovní, usilovní a hudobne nadaní. Pod vedením svojich pani učiteliek si pripravili hudobné, recitačné, tanečné pásma, ktorými jednoznačne potvrdili svoje nadanie. Preto poďakovanie patrí všetkým pani učiteľkám a učiteľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri prípravách tohto významného dňa.

     Každý z nás by mal vedieť, čo pre neho škola znamená. Doprajme našej škole dobrých učiteľov, usilovných žiakov a chápavých rodičov, ktorí vedia, čo všetko škola dáva ich deťom okrem vzdelania. Buďme jej nápomocní, veď tu vyrastá mladá generácia, ktorá bude o pár rokov hodnotiť, akí sme boli, čo sme pre nich spravili a kde sme sa posunuli.

Pri príležitosti 70.výročia založenia ZŠ s MŠ O.Štefku Varín, bol vydaný bulletin. Ukrýva v sebe pohľad do minulosti, prítomnosti, ale i náznaky práce do budúcnosti. (bulletin)

Mgr. Andrea Košútová