Hlavná stránka

DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.07.2022


od 1.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorých dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácie na stravu“).

Od 1.7.2022 suma daňového bonusu, o ktorý sa znižuje daň z príjmu, je:

 1. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku
 2. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

K uvedenému poznamenávame, že od 1.7.2022 už neplatí podmienka minimálneho mesačného zdaniteľného príjmu 323 eur, aby zákonnému zástupcovi v danom mesiaci vôbec vznikol nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Zároveň priznaný daňový bonus nesmie prekročiť zákonom stanovené percento čiastkového základu dane podľa počtu vyživovaných detí. Výška priznaného daňového bonusu teda závisí od výšky zdaniteľného príjmu a počtu vyživovaných detí, na ktoré si zákonný zástupca uplatňuje daňové zvýhodnenie. O výške Vášho daňového bonusu sa prosím informujte na svojom mzdovom oddelení.

Dotovanú stravu je možno poskytnúť len na dieťa, ktoré:

 1. navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (bez ohľadu na vek)
 2. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen neuplatnil na toto dieťa, žijúce s ním v spoločnej domácnosti, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, daňový bonus. Túto skutočnosť preukáže zákonný zástupca obci čestným vyhlásením.
 3. žiaka ZŠ po dovŕšení 15 rokov veku.

Do dovŕšenia 15 rokov veku dieťaťa už teda nie je možný súbeh dotovanej stravy a daňového bonusu, ako tomu bolo doposiaľ vo vekovej kategórii detí v poslednom ročníku materskej školy, ktoré ešte nedovŕšili 6 rokov veku.

Podmienky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu) zostávajú nezmenené – 1,30 eur za každý deň, kedy sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole resp. vyučovania v základnej škole a odoberie stravu (ak sa dieťa zúčastní 20 vyučovacích dní v mesiaci, dotácia na stravu v danom mesiaci bude 26 eur).

Podrobná informácia k poskytovaniu dotácie na stravu od 1.7.2022 sa nachádza v prílohe tejto správy (príloha č. 1).

 1. Zákonní zástupcovia v situácii hmotnej núdze/životného minima

Od 1.7.2022 sa suma životného minima zvýšila na 234,42 eur, pri ďalšom spoločne posudzovanom plnoletom na 163,53 eur, pri nezaopatrenom dieťati na 107,03 eur, teda nárok na pomoc v hmotnej núdzi/životné minimum môže získať väčší okruh osôb. Vaše príjmy na tento účel posudzuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska alebo miesta, kde sa momentálne zdržujete, prostredníctvom Formuláru na posúdenie príjmu (príloha č. 2 v slovenčineč. 3 v ukrajinčine).

 1. Zákonní zástupcovia bez nároku na daňový bonus

Ak ste zákonným zástupcom dieťaťa do dovŕšenia 15 rokov veku, žijúcim s Vami v spoločnej domácnosti, bez nároku na daňový bonus, nárok na dotáciu na stravu si prosím uplatnite vyplnením nového čestného vyhlásenia (príloha č. 4 v slovenčineč. 5 v ukrajinčine).

 1. Zákonní zástupcovia žiaka základnej školy po dovŕšení 15 rokov veku

Ako zákonný zástupca takéhoto dieťaťa budete mať nárok na daňový bonus v sume 70 eur, resp. v jeho časti, poslednýkrát za mesiac, v ktorom Vaše dieťa oslávi 15. narodeniny. Súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu je od dovŕšenia 15 rokov veku dieťaťa možný a povinnosť predložiť čestné vyhlásenie sa na týchto rodičov/zákonných zástupcov nevzťahuje.

Prosíme rodičov/zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, aby potvrdenie, že dieťa je v hmotnej núdzi, životnom minime  resp. nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus odovzdali do 5. augusta 2022:

 • osobne na Školskom úrade Varín, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín (budova zdravotného strediska vedľa zubnej ambulancie) alebo
 • vhodením potvrdenia  do poštovej schránky pred kanceláriou školského úradu spolu s  telefonickým kontaktom na zákonného zástupcu  alebo
 • zaslaním potvrdenia ako prefotenej prílohy na email skolskyurad@varin.sk spolu s  telefonickým kontaktom na zákonného zástupcu.

V prípade otázok sa obráťte telefonicky na Mgr. Silviu Veličovú, Školský úrad Varín, tel. č. 0911 704 803.

Prosíme o dodržanie vyššie uvedeného termínu na predloženie potvrdenia o hmotnej núdzi, životnom minime resp. neuplatnení si nároku na daňový bonus, aby sme Vaše dieťa vedeli zaradiť do nároku na dotovanú stravu od septembra 2022, ďakujeme.