Hlavná stránka

Milión detí sa modlí ruženec


Október je mesiac úcty k Panne Márii, keď sa častejšie ako obvykle modlíme ruženec. 18. október sa každý rok koná aktivita pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ - tento rok  s úmyslom za mier a pokoj vo svete.

Na pozvanie dôstojného pána dekana F. Pekaru sa žiaci v hojnom počte stretli a aktívne zapojili do modlitby sv. ruženca v kostole Najsv. Trojice vo Varíne. Taktiež sme sa počas celého týždňa na hodinách náboženskej výchovy v skupinách modlili , hovorili o ruženci, skladali jeho jednotlivé časti, vyrábali ruženec z jesenných prírodnín so štvrtákmi, prváci sa učili používať tento nástroj modlitby.

Budeme sa tešiť na budúci rok.