Hlavná stránka

Týždeň priateľstva


V dňoch od 6.2. 2021 do 10.2. 2021 sa na našej základnej škole uskutočnil Týždeň priateľstva. Žiaci z druhého stupňa pripravili rozhlasovú reláciu do školského rozhlasu  o priateľoch a priateľstve. Vyzvali žiakov k aktivitám podporujúcich priateľstvo, ktoré prináša do nášho života pokoj a dobrú náladu. V tomto týždni boli počas pobytu v škole  začlenené  rôzne aktivity – do vyučovania: SJL - čítanie, sloh, rozprávanie, spoločenské hry  na  OBV, VYV, triednických hodinách,  počas prestávok sa mohli hrať rôzne spoločenské hry.... rozvíjali predstavy o priateľstve,  vzájomnej  dôvere, o vernosti,  úcte k iným, úprimnosti, ,...

Súčasťou Týždňa priateľstva bolo aj vytváranie  valentínskych pozdravov pre všetkých, ktorých máme radi. 

     Valentínsku  poštu žiaci ukladali  do určených schránok.  Žiacka školská rada ju 14.2. potom rozniesla do jednotlivých tried, kde ju porozdávali vyučujúce pani učiteľky jednotlivým adresátom.