Hlavná stránka

Zápis do MŠ


OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu – vyžaduje sa podpis obidvoch rodičov,
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti ).
 • Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v materskej škole a na stránke školy skola-varin.sk.
 • Rodič môže žiadosť doručiť aj elektronickým podaním do elektronickej schránky školy (číslo schránky E0006572319) alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Podpisy zákonných zástupcov

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na žiadosti podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa na žiadosti alebo zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou je  potrebné k žiadosti pripojiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na žiadosti postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť materskej škole Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov.

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. , ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia päť rokov veku,
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania - deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska,
 • ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2023 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast)

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

 • s trvalým pobytom v obci Varín
 • dieťa s osvojenými základnými hygienickými návykmi a základmi stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky - ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Miesto a termín prijímania žiadosti:

Kancelária zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ (vchod od pergoly ku motýlikom),

v dňoch 24.05.2023 a 25.05.2023  v čase  od  09:00  hod  do  11.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod. 

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2023/2024 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku do 30. júna 2023.

PaedDr. Katarína Šutáková

riaditeľka školy