Hlavná stránka

Projekt „digitálny žiak“.


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o projekte digitálny žiak (https://digitalnyziak.sk/). Projekt je v podmienkach našej školy určený pre:

  • žiakov, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiakov, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiakov, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

Zapojením sa do projektu získa žiak príspevok vo výške 350,00 Eur na zakúpenie digitálneho zariadenia. Zapojiť sa do projektu je možné do 30.06.2023.

Podrobnejšie informácie: https://digitalnyziak.sk/rodicia/

V prípade, že spadáte, do niektorej z uvedených kategórii a máte záujem zapojiť sa do projektu, informujte triedneho učiteľa, resp. školu na e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel.: 0911 221 994