Akcie

Projekt Bocian ukončený


Projekt Bocian, na ktorom šiestaci pracovali už minulý školský rok, sme úspešne ukončili. Našou poslednou úlohou bolo spísať všetky aktivity a spracovať tematickú koláž, ktorá poputuje do Východoslovenského múzea v Košiciach. Za objekt nášho skúmania sme si zvolili bociana hniezdiaceho v Mojši. Názov koláže je „Žiadosť bociana o prechodný pobyt v obci Mojš.“ K projektu sme pripojili nasledovné „doklady“: Výkaz o pobyte bociana – tu sme počas celého roka zaznamenávali informácie o bocianovi ako dátum príletu na hniezdo, párenie, počet vajíčok v hniezde, prvé vyliahnuté mláďa, vylietanie z hniezda a odlet na zimovisko. Bocianí preukaz – v odbornej literatúre sme našli zaradenie bociana do živočíšnej ríše a zistili sme, že bocian má spoločenskú hodnotu 1659 eur. V Rodnom liste bociana sme uviedli, že bociany v Mojši nie sú krúžkované a tento rok bocianí pár vychoval tri mladé. V štvrtom zadaní sme pripojili k žiadosti fotografiu našich bocianov. List vlastníctva sme vypracovali za pomoci pána starostu obce Mojš, o ktorom sme už písali. V dotazníku zameranom na zistenie postoja občanov k bocianovi sme sa takisto dozvedeli zaujímavosti. Namiesto predpísaných 30 kusov sme zozbierali až 90, čo možno pokladať za menší sociologický prieskum. Postoj občanov k bocianovi je väčšinou pozitívny, aj keď len polovica opýtaných by prijala jeho hniezdo na svojom pozemku. Ďalšími úlohami bolo spísať rozvrh dňa bociana a vytvoriť umeleckú podobizeň. Jakub Staňo zo 6.B vytvoril báseň Bocianie mláďa, čím splnil zadanie „Literárna tvorba.“ V časti Poznaj a chráň bociana sme opísali Konferenciu Bocian biely, ktorú sme zorganizovali na konci školského roka. Celú koláž sme spestrili fotografiami a krátkym popisom uskutočnených aktivít. Všetkým žiakom, ktorí s nadšením pracovali na projekte, patrí uznanie a pochvala! Hlavnou aktérkou v projekte Bocian bola žiačka 6. B Emka Mešková, vďaka ktorej sme získali cenné informácie priamo z bocianovho bydliska. Veľká vďaka patrí aj pracovníkom Správy NP Malej Fatry vo Varíne, osobitne pani inžinierke Gabriele Kalašovej za odbornú spoluprácu. Tiež srdečne ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej za podporu a pomoc pri realizácii našich nápadov!