Hlavná stránka

Vyhodnotenie olympiády z anglického jazyka v šk. rok 2017/18 15.novembra


V kategórii 1A súťažia žiaci ročníkov 4., 5., 6. a 7. Z týchto ročníkov sa zúčastnilo písomného školského kola olympiády v ANJ 41 žiakov. Účasť bola naozaj početná. Testy mali readingovú, listeningovú, gramatickú časť a časť so slovnou zásobou. Do ústeho kola postúpili 5 žiaci s najvyšším počtom bodov z písomnej časti. Boli to Pažický Nikolaj 7.A, Verčík Adam 6.A, Šťastný jakub 7.A, Prekopová Ivona 6.B a Franek Martin 5.B. Po ústnej časti, po zosumarizovaní bodov za obidve kolá, nás do okresného kola olympiády v ANJ išiel reprezentovať Jakub Šťastný zo 7.A triedy.

V kat. 1B pre 8. a 9. ročník, sa olympiády zúčastnilo 19 žiakov. Na ústnu časť postúpilo 7 žiakov -  Janošková Viktória 9.B, Zatráková Mária 9. A,  Kostelný Jakub 9.A, Ferjancová Vanesa 9.B, Hliník Šimon 8.B ,  Androvičová Anna a Ferjancová  Simona 9.B. Po ústnej odpovedi bolo poradie žiakov nasledujúce: 1.Janošková Viktória 9.B, 2.Zatráková Mária 9.A  3.Kostelný Jakub 9.A, Hliník Šimon 8.B. Víťazi školského kola nás budú reprezentovať v okresnom kole v Žiline.