Hlavná stránka

Kúzelná fyzika  2


28.marec 2018 patril v našej škole nielen učiteľom, ktorí mali svoj sviatok, ale hlavne žiakom, ktorí mohli nazrieť do tajov fyziky. Fyzika nepatrí k vyučovacím predmetom, ktoré by patrili k najobľúbenejším, pretože si vyžaduje veľa znalostí a informácií, ale po tomto vzdelávacom programe si dovolíme povedať, že fyzika si rozhodne získala veľké množstvo svojich nových priaznivcov medzi našimi žiakmi.

Žiaci mali príležitosť pochopiť, že fyzika je všade okolo nás a doslova sa o ňu „potkýname“, len nevieme, že ide o fyzikálny jav. Autor a moderátor programu Kúzelná fyzika 2 Mgr. Michal Figura – popularizátor vedy - presvedčil žiakov, že aj tí najslávnejší kúzelníci využívajú fyziku vo svojich číslach a žnú obrovský úspech. Za všetkým je však len veda.

Žiaci si mohli doplniť svoje poznatky o ťažisku telies, o Archimedovom zákone, ktorý neplatí len pre vodu, pochopili princíp pohyblivých pieskov, silu podtlaku alebo premeny energie, mohli „vidieť“ neviditeľnú fľašu, prácu kyvadla alebo Eulerov disk. Prekvapivé závery predvádzaných javov žiakov na predstavení skutočne očarili. Žiaci mali možnosť vyskúšať si niektoré pokusy, príp. pri nich asistovať.

Program mohli žiaci II. stupňa absolvovať po ročníkoch v priebehu dopoludnia, čo bolo veľkým prínosom pre všetkých žiakov, pretože si mohli jednotlivé pokusy doslova vychutnať v komornom prostredí a mali súčasne dostatok priestoru na individuálne otázky.

Program Kúzelná fyzika 2 bol úspešný a to i vďaka charizmatickému moderátorovi, ktorý sa dokázal žiakom priblížiť, vedel správne načasovať moment prekvapenia a dávkoval nové informácie s primeranou dávkou humoru.

Program rozhodne splnil stanovený cieľ - netradičnou formou zapojiť žiakov do fyzikálnych experimentov, poukázať na možnosti využitia fyzikálnych poznatkov v bežnom živote, ale aj vzbudiť záujem detí o štúdium fyziky.