Unicef

Olympiáda ľudských práv


Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, objavuje sa snaha zapájať ľudské práva už aj medzi žiakov na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. V tohtoročnej olympiáde žiaci pracovali s vedomostným testom týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote.

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci Karolína Cvachová z 8.A, Lívia Brezániová z 8.B a Matúš Ďurana z 9.A. Ostatným zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti.