Hlavná stránka

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T5-2019.

Ročníky 1.-4. sa učia podľa rozvrhu.

Školský klub detí pracuje v normálnom  režime.

Stravovanie v ŠJ

Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania. Záujemci o stravu, sa musia prihlásiť u vedúcej ŠJ do 19. novembra 2019 do 14,00 h.

Vyučovanie po riaditeľskom voľne začína vo štvrtok 21. novembra 2019.