Hlavná stránka

ENGLISHSTAR


Naša škola sa už tretí rok zapája do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Súťaž prebieha v 9-tich kategóriách:

  • Star 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,
  • Star 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
  • Star 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
  • Star 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
  • Star 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ,
  • Star 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ,
  • Star 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ,
  • Star 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ,
  • Star 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ.

Podmienkou účasti žiaka na súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku(„štartovného“), ktorého výška je v šk.roku 2018/19 stanovená na 5,00€ na súťažiaceho. Poplatok sa uhrádza na účet usporiadateľa spoločne za všetkých prihlásených žiakov školy. 

Každý súťažiaci dostane diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom so zlatou medailou. 10.2.Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Prvé miesto bude odmenené SMARTPHONOM, druhé a tretie miesto vecnými cenami.