Hlavná stránka

Žiacka vedecká ekologická konferencia – ŽIVEKO


V utorok 30.apríla sme sa zúčastnili na jedinečnej vedeckej konferencii určenej pre žiakov základných škôl ŽIVEKO 2019, ktorú organizuje Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou agentúrou životného prostredia, občianskym združením VAU a s občianskym združením Poznaj a chráň.

Naše žiačky zo 7.B (Júlia Chytilová, Sofia Zelinová, Anna Chmeliarová, Katarína Chobotová, Ema Mešková, Tímea Hrušková, Ivona Prekopová) a žiak zo 6.B (Branko Dominiak) boli ochotní obetovať svoj voľný čas príprave na konferenciu, keďže podmienkou účasti na tomto prestížnom podujatí bolo uskutočnenie výskumu, vyhodnotenie výsledkov a napísanie vedeckého článku so všetkými náležitosťami ako cieľ práce, súčasný stav problematiky, metodika výskumu, grafické spracovanie výsledkov a odporúčania do budúcnosti. 

Tím na čele s pánom učiteľom Bublíkom spracoval „Porovnanie životného štýlu žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy“ a druhý tím p. uč. Synákovej sa zaoberal „Optimalizáciou životných podmienok bociana bieleho v obci Mojš.“

Konferenciu otvoril pán doktor Imrich Jakab z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a po ňom nám svoju „šou“ predviedli zamestnanci Katedry fyziky, ktorí nám na mieste ukázali, ako možno získať energiu z rôznych zdrojov. Po nich nasledovalo príjemné rozptýlenie v podobe vystúpenia speváckej skupiny Tíšina.

Po chutnom občerstvení nasledovalo delenie do dvoch sekcií a samotná obhajoba našich prác pred odbornou komisiou. Musíme konštatovať, že naši žiaci sú naozaj šikovní, o čom svedčia aj krásne 2. miesta, na ktorých sa umiestnili oba tímy našej školy. Samotní organizátori a garant programu Mgr. Imrich Jakab, PhD. konštatovali, že práce boli na vysokej odbornej úrovni. Poukázali na dôležitosť práce s deťmi, ktoré majú záujem zapájať sa do environmentálnych aktivít, na dôležitosť toho, aby sa im mal kto venovať a rozvíjať ich často skrytý potenciál. Vyzdvihli tiež skutočnosť, že často ani študenti vysokých škôl nemajú publikované práce v zborníkoch, čím sa už môžu pochváliť účastníci konferencie, a teda aj žiaci našej školy, čo je úžasná a obdivuhodná vec. Všetci sme boli ocenení certifikátmi a darčekmi. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník!

Na tomto linku si môžete pozrieť krátke video zo ŽIVEKA https://www.youtube.com/watch?v=dvlhMXAqHFU

Mgr. Synáková, PhD., PaedDr.T.Bublík