Hlavná stránka

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020


Dňa 2. septembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka v priestoroch telocvične. Po hymne zaznel slávnostný prejav riaditeľky školy PaedDr. Moniky Filovej a nasledoval kultúrny program žiakov školy. V úvode privítala pani riaditeľka našich prváčikov, ktorých na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy. Popriala im veľa radostných školských dní, nových kamarátov a úspechov na našej škole. S pomocou láskavých a obetavých pani učiteliek sa čoskoro naučia čítať, písať, počítať a objavovať nové poznatky. Do budovy našej školy prvýkrát vstúpili aj deti z Krasňan, ktoré prišli do 5. ročníka. Prijmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy. Posledný školský rok na základnej škole čaká našich deviatakov. Je pred nimi dôležité rozhodnutie vybrať si povolanie, na ktoré sa budú pripravovať na strednej škole. Pán dekan im pripomenul  vážnosť pravidelnej prípravy na sviatosť birmovania. Táto sviatosť má byť pre nich slobodnou voľbou, pre ktorú, keď sa rozhodnú, mali by k nej pristupovať zodpovedne a svedomito.

Všetkým žiakom školy prajeme pokojný a úspešný školský rok. Žiakom čo najmenej vymeškaných hodín, a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.