Hlavná stránka

Na návšteve v novinách


Žiaci z Redaktorského krúž­ku na Základnej škole On­dreja Štefku vo Varíne spolu s pani učitelkou Kristínou Chobotovou navštívili re­dakciu MY Žilinských novín. Budúci novinári sa zozná­mili s prácou redaktorov a bežným chodom týžden­níka.

Žilinské noviny sa na svo­jich stránkach venujú aktu­álnemu spoločenskému, po­litickému, kultúrnemu a športovému dianiu v regi­ónoch Žilina, Bytča, Rajec a Kysucké Nové Mesto.

Redaktor Branislav Koscelník porozprával žiakom o práci a tvorbe regionál­nych novín. Priblížil im his­tóriu novín, ako vzniká spravodajstvo, ako redaktori získavajú informácie, akým spôsobom ich spracúvajú, kolko trvá, kým vznikne je­den článok i celé noviny. Žiakov zaujímalo, s akými problémami sa redaktori stretávajú pri tvorbe člán­kov, koľko kusov MY Žilin­ských novín sa vydáva, ako vyzerá pracovný deň redak­tora.

„Z redakcie sme odchá­dzali nadmieru spokojní s prednáškou o tvorbe novín. Myslím si, že žiaci ešte dlho budú spomínať na túto uda­losť v redakcii,“ vrátila sa k exkurzii Kristína Chobotová.

Zdroj: MY Žilinské noviny