Hlavná stránka

Aktivity november 2019


Aktivita
Termín
Určené
Príprava žiakov 5. ročníka na testovanie z predmetov MAT a SJL
od 04.11.-19.11.2019
 
Deti najčistejšej Zeme ekovýchovné programy zamerané na podporu triedenia odpadu a kompostovania.
Projekt : „Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme
05.11.2019
06.11.2019
II.A, II.B, II.C
V.A, V.B
Prednáška – Si online II. (riziká sociálnych sietí, kyberšikana, kyberstalking,...)
11.11.2019
pre žiakov VI. a VIII. ročníka
Prednáška pre žiakov VII. ročníka
· „Dospievam alebo život plný zmien“
· „ Na štarte k mužnosti“
12.11.2019
VII.A, VII.B
Vyhodnotenie testovania pohybových zručností žiakov 1. ročníka
do 14.11.2019
 
Beh 17. novembra – 53. ročník – organizuje Ústav Telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline
07.11.2019
 
Informatická súťaž iBobor – 13. ročník súťaže
od 11.11.2019 do 15.11.2019
 
Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C
november 2019
 
Triedne kolo súťaží v prednese povestí Šaliansky Maťko
november –december 2019
 
Zapojenie sa do celoslovenskej kampane – Červené stužky (2.12.2019)
- pohľadnice, reportáž
- nosenie červených stužiek, nástenka s danou tematikou, beseda s MUDr. K. Murajdovou
- športový turnaj na I. stupni
november – december 2019
 
Príprava programu na školskú vianočnú akadémiu
november 2019
 
Zabezpečiť hladký priebeh testovania žiakov 5. ročníka z predmetov SJL, MAT/ T5-2019
20.11.2019
 
Detský čin roka 2019 - hlasovanie
november 2019
 
Diagnostika ProfOrient pre žiakov 9. ročníka
8.11.2019
13.11.2019
 
Pokračovanie v projekte e-twinning - spolupráca so zahraničnými školami
november 2019
 
Všetkovedko – matematická súťaž
november 2019
 
Deň otvorených dverí pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku
Prednášky v Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne:
· 09.00 h – Rehabilitácia živočíchov, 7.A a 7.B trieda
· 10.00 h – Výskum medveďa v Malej Fatre, 5. A trieda + 5.C
· 12.00 h - Lesníctvo v Malej Fatre, 5. B trieda
04.11.2019
 
Školské kolo olympiády z anglického jazyka
november 2019
 
GVOBOJ – matematická súťaž pre
november 2019 
žiakov 7.-9. ročníka
Celosvetová kampaň - Outdoor classroom day – Jesenný Deň vyučovania vonku
07.11.2019