Oznamy

Rodičia, ktorí si objednali Atg testy pre svoje deti a nevyzdvihli si ich v piatok - 10.09., môžu tak urobiť ešte v pondelok - 13.09. od 14:00 do 15:30 hod.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe informácie z Okresného úradu v Žiline budú dnes (9.9.2021) doručené do školy Vami objednané antigénové testy určené na domáce samotestovanie žiakov. Objednané Ag testy na samotestovanie žiakov v domácnosti si môžete vyzdvihnúť vo vestibule školy dňa 10.09.2021 (piatok) v čase od 7:00 hod. do 10:00 hod. Testy si musí prevziať zákonný zástupca osobne.

Viac...

zrušenie prezenčnej formy - osobnej účasti rodičov v škole

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa plánované triedne rodičovské združenie v priestoroch školy za osobnej účasti rodičov neuskutoční. V prípade individuálnych otázok sú Vám triedni učitelia k dispozícii dňa 09.09.2021 v čade od 16:00 hod. do 17:00 hod. prostredníctvom žiackych prístupov na Teams (ako pri poslednom triednom RZ), resp. telefonicky. O aktuálnych témach RZ budete informovaní triednymi učiteľmi prostredníctvom informačného listu.

Ďakujeme za porozumenie.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že objednané PCR kloktacie testy na testovanie žiakov v domácnosti si môžete vyzdvihnúť vo vestibule školy dňa 02.09.2021 v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod. a od 15:00 hod. do 16:00 hod.  Testy si musí prevziať zákonný zástupca osobne a žiak vykoná kloktanie v priestoroch svojho bydliska pod dohľadom zákonného zástupcu. Po vykonaní testu dňa 03.09.2021 odovzdajú zákonní zástupcovia škole v čase od 07:00 hod. do 07:40 hod. riadne zabalenú testovaciu sadu spolu s Čestným vyhlásení pre samoodber a so Súhlasom na zber osobných údajov

Viac...

Na základe informácie z Okresného úradu v Žiline si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na dodané množstvo nebolo možné zatiaľ vyhovieť našej požiadavke. Po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja požiadal Okresný úrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšenie počtu testov. Po dodaní testov Vás budeme informovať prostredníctvom eŽK a stránky školy o dátume a mieste distribúcie.

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy v šk. roku 2021/2022 bude spustená od 02.09.2021. Vzhľadom na usmernenia ministerstva školstva bude prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:00 hod., zberná trieda nebude.

Protipandemické opatrenia:

Vstup do priestorov MŠ s prekrytím horných dýchcích ciest (okrem detí MŠ)

Viac...

Vážení rodičia,  z dôvodu stavebných prác (nadstavba malej budovy) a organizácie vyučovania si Vás dovoľujeme pozvať na krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční:

Pre rodičov 1. ročníka – v utorok 31.08.2021 od 15:30 – 16:00 v priestoroch školskej jedálne.

Pre rodičov 2. B triedy – v utorok 31.08.2021 od 16:00 – 16:30 v priestoroch školskej jedálne.

Pre rodičov 3. ročníka - zrušené.

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku,
M.R. Štefánika 432, 
013 03 Varín

Oznam

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hodine v jednotlivých triedach – bez prítomnosti rodičov.  Žiaci prvého, druhého, tretieho a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore. Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD a stravovania.

Viac...

Vážení rodičia, na stránke https://www.daffer.sk/17935 sa nachádza zoznam potrebných zošitov a pomôcok na šk. rok 2021/2022 pre jednotlivé ročníky (ročník je potrebné zadať). V prípade záujmu je možné si pomôcky objednať od firmy daffer, alebo zakúpiť individuálne.

Vážení rodičia na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/  a https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ sú zverejnené pravidlá na fungovanie škôl od septembra. 

Viac...

Vážení rodičia! 

Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia plošné dotácie obedov v materských a základných školách.  V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré 

Viac...

  • 8:00 - ďakovná sv. omša – účasť dobrovoľná
  • 9:00 - slávnostné ukončenie šk. roka – v triedach, bez prítomnosti rodičov
  • 9:30 – 10:30 – odovzdávanie vysvedčení
  • 10:30 – koniec vyučovania

Stravovanie v ŠJ – od 10:30, v prípade, že žiak stravu neodoberie, je potrebné ho zo stravy odhlásiť

ŠKD – prevádzka ŠKD do 15:00 hod.

Pozn.: Rodičia žiakov 1. stupňa, ktorí nemajú možnosť priviezť dieťa do školy na 9:00 hod., môžu dieťa priviezť do školy od 7:00 hod do 7:30 hod. do zbernej triedy.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole v kancelári zástupkyne RŠ pre MŠ (nad školskou jedálňou) dňa 15.06.2021 (utorok) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., resp. po telefonickom dohovore na tel. č. 0911 521 261. Rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi. V prípade, že príde pre rozhodnutie len jeden zákonný zástupca a prevezme rozhodnutie aj za druhého zákonného zástupcu, je potrebné priniesť vypísané a podpísané Splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. K prevzatiu rozhodnutia prosíme priniesť aj občiansky preukaz z dôvodu overenia údajov a osobného prevzatia rozhodnutia.

Ročníky 1. až 4.

Prezenčne podľa rozvrhu

ŠKD a stravovanie v štandardnom režime

Ročníky 5. až 9.

Prezenčne podľa rozvrhu

Stravovanie: v štandardnom režime. Žiaci stravujúci sa v ŠJ sú na stravu automaticky prihlásení, v prípade, že žiak nebude stravu odoberať, je potrebné ho odhlásiť na stránke www.strava.cz, resp. telefonicky na čísle 0911 199 422 najneskôr do pondelka 10.05.2021 do 8:00 hod. Žiaci 9. ročníka, ktorí idú v pondelok 10.05.2021 na prijímacie skúšky, sú na pondelok zo stravy odhlásení.

Prezenčne

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Ročníky 1. až 4.

Prezenčne podľa rozvrhu

ŠKD a stravovanie v štandardnom režime

Ročníky 5. a 9.

Prezenčne podľa rozvrhu bez 7. vyučovacej hodiny

Stravovanie: Z prevádzkových dôvodov (neukončená karanténa niektorých zamestnancov ŠJ) budú žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ končiť pobyt v škole najneskôr 6. vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

Prezenčne

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z prevádzkových dôvodov (výskyt ochorenia Covid-19 v ŠJ) bude prerušená prevádzka Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu detí predbežne  v termíne od 19.04.2021 do 23.04.2021. Žiaci 1. až 4., 8. a 9. ročníka ZŠ budú končiť pobyt v škole poslednou vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

Ročníky 1. až 4.

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Ročníky 8. a 9. – nástup do školy 19.04.2021

Viac...

Vážení rodičia, rozhodnutím ministra sa s účinnosťou od 19.04.2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (8. a 9. ročník). Podmienka účasti žiaka na vyučovaní - negatívny test žiaka a jedného rodiča nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania. Z dôvodu organizácie vyučovania prosíme rodičov žiakov 8. a 9. ročníka o vyplnenie dotazníka, ktorý sa nachádza v oznamoch v elektronickej žiackej knižke v termíne do 13.04.2021.

Vážení rodičia,

mimoriadna situácia súvisiaca s ochorením Covid – 19 zasiahla do života každého z nás. Prísne obmedzenia i zákazy sa prejavili nielen v našich súkromných životoch, ale aj tých pracovných. Tento fakt má dopad aj na blížiaci sa zápis detí do 1. ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční vyplnením online – prihlášky v termíne od 12.04.2021 do 16.04.2021 bez osobnej prítomnosti rodičov a detí.

V prípade, že pre Vás on-line prihlásenie dieťaťa nie je technicky možné, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 0911 221 994 za účelom prihlásenia dieťaťa papierovou formou. 

Viac...

Vážení rodičia,

ZŠ od 12.04.2021:

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

od 12.04.2021:

Pred nástupom dieťaťa do MŠ od 12.04.2021 je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutie ministra z 08.04. s účinnosťou od 12.04.2021

<< <  Stránka 2 z 8  > >>