Oznamy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z prevádzkových dôvodov (výskyt ochorenia Covid-19 v ŠJ) bude prerušená prevádzka Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu detí predbežne  v termíne od 19.04.2021 do 23.04.2021. Žiaci 1. až 4., 8. a 9. ročníka ZŠ budú končiť pobyt v škole poslednou vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

Ročníky 1. až 4.

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Ročníky 8. a 9. – nástup do školy 19.04.2021

Viac...

Vážení rodičia, rozhodnutím ministra sa s účinnosťou od 19.04.2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (8. a 9. ročník). Podmienka účasti žiaka na vyučovaní - negatívny test žiaka a jedného rodiča nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania. Z dôvodu organizácie vyučovania prosíme rodičov žiakov 8. a 9. ročníka o vyplnenie dotazníka, ktorý sa nachádza v oznamoch v elektronickej žiackej knižke v termíne do 13.04.2021.

Vážení rodičia,

mimoriadna situácia súvisiaca s ochorením Covid – 19 zasiahla do života každého z nás. Prísne obmedzenia i zákazy sa prejavili nielen v našich súkromných životoch, ale aj tých pracovných. Tento fakt má dopad aj na blížiaci sa zápis detí do 1. ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční vyplnením online – prihlášky v termíne od 12.04.2021 do 16.04.2021 bez osobnej prítomnosti rodičov a detí.

V prípade, že pre Vás on-line prihlásenie dieťaťa nie je technicky možné, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 0911 221 994 za účelom prihlásenia dieťaťa papierovou formou. 

Viac...

Vážení rodičia,

ZŠ od 12.04.2021:

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

od 12.04.2021:

Pred nástupom dieťaťa do MŠ od 12.04.2021 je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutie ministra z 08.04. s účinnosťou od 12.04.2021

Vážení rodičia,

nástup detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ sa uskutoční v stredu 7.4. 2021.

Podmienky nástupu:

ZŠ od 7.4.2021:

Pre nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie 11c) – rodičia žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Čestné vyhlásenie 11a) – ostatní rodičia, ktorých deti sa vzdelávajú prezenčne.

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, návod TU: návod

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

od 7.4.2021:

Pre nástupom dieťaťa do MŠ od 7.4.2021 je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie 11c) – rodičia žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Čestné vyhlásenie 11a) – ostatní rodičia, ktorých deti sa vzdelávajú prezenčne.

Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Milí rodičia,

v súlade s rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 08.03.2021 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka MŠ a ZŠ otvorená od 08.03.2021 prednostne pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (podmienka: negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní) _ Čestné vyhlásenie časť A. Ostatné deti a žiaci majú možnosť vzdelávať sa prezenčne za podmienky negatívneho testu zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní _ Čestné vyhlásenie časť B.

Prevádzka materskej školy bude otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod., aby nedochádzalo k premiešavaniu detí jednotlivých tried (ranná a popoludňajšia zberná trieda nebude).

Pred nástupom žiaka do školy rodič vyplní Čestné vyhlásenie časť A, alebo Čestné vyhlásenie časť B, rodičia detí MŠ budú tlačivo vypĺňať v materskej škole. Žiaci, ktorí sa zúčastnili vyučovania v piatok, dostali prázdne tlačivá na vyplnenie.

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

Milí rodičia,

na stránke https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/ je zverejnené nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Vzhľadom na uvedené bude ZŠ s MŠ od 03.03.2021 fungovať v doterajšom režime (MŠ od 6:30 do 16:00).

To znamená, že deti z materskej školy a žiaci I. stupňa základnej školy sa budú do vydania usmernenia vzdelávať v nezmenenom režime – prezenčne ako doteraz, t.j. za podmienok platných doteraz (negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní).

 

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenej distribúcie elektriny pre naše odberné miesta a MŠ od 02.03.2021 7:30 do 02.03.2021 do 13:30 bude prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ prerušená. Na deň 02.03.2021 (utorok) udeľuje riaditeľka školy žiakom 1. až 4. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

OZNAM

Vážení rodičia, prosíme o pravidelnú kontrolu oznamov na stránke školy www.skola-varin.sk a  v elektronickej žiackej knižke, kde sú uverejňované aktuálne informácie. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa. Ak máte záujem, aby Vám informácia o novom ozname v e-ŽK prišla na e-mail, je potrebné ho nastaviť a aktivovať.

Viac...

Vážení rodičia, v súlade s legislatívou a aktuálnymi opatreniami je podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ a žiaka 1.- 4. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi. Testovanie sa v obci Varín uskutoční v sobotu dňa 20.02.2021 a v nedeľu dňa 21.02.2021 v telocvični ZŠ. Rodičia sa na testovanie registrujú sami prostredníctvom online registrácie  https://services.bookio.com/mom-zakladna-skola-varin/widget?lang=sk (viac info na stránke obce Varín www.varin.sk)

Pred nástupom žiaka do školy rodič vyplní tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov“. Tlačivo bude k dispozícii počas soboty a nedele aj pred vchodom do telocvične ZŠ. Rodičia detí MŠ budú tlačivo vypisovať v materskej škole.

Dôležité!!!

 1. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline nástup žiakov I.A a I.B triedy do školy možný až v utorok  23.02.2021.
 2. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
 3. Na základe odporúčania RÚVZ v Žiline a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid – 19 bude prevádzka Materskej školy od 22. 02. 2021 otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod. v jednotlivých triedach, aby nedochádzalo k premiešavaniu detí rôznych tried.
 • v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že so súhlasom zriaďovateľa a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid – 19 bude prevádzka Materskej školy. v čase jarných prázdnin (15.02.2021 – 19.02.2021) otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod. Prevádzka bude otvorená v 4 triedach v hlavnej budove, v skupinách po ca. 15 detí. Zoznam detí so začlenením do tried sa bude nachádzať na prízemí v hlavnej budove.

Podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní v materskej škole tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov“

Vážení rodičia, RÚVZ so sídlom v Žiline ako príslušný orgán rozhodol o zákaze prevádzky I.A a I. B triedy Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín od 11.02.2021 do 22.02.2021 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid-19. Na žiakov I.A a I.B triedy sa vzťahuje karanténne opatrenie (izolácia v domácom prostredí) v termíne do 22.02.2021 (vrátane). Prosíme rodičov, aby pozorne sledovali zdravotný stav detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 bezodkladne kontaktovali všeobecného lekára.

Opätovný nástup do školy možný od 23.02.2021.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva obnovujeme od 08.02.2021 prezenčné vyučovanie v ročníkoch 1. až 4., prevádzku ŠKD, ŠJ a materskej školy.

Podmienkou k nástupu žiaka 1.- 4. ročníka na prezenčnú formu vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Viac...

Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre deti MŠ a žiakov 1. až 4. ročníka, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. V prípade, že žiak obed odoberať nebude, je potrebné ho odhlásiť prostredníctvom e-mailu: jedalen@skola-varin.sk v termíne do 08.02.2021 do 7:30 hod., resp. telefonicky na tel. č. 0911 199 422 dňa 08.02.2021 od 6:30 hod. do 7:30 hod. Neodhlásená strava bude považovaná za odobratú.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že:

 1. v súlade s usmernením ministerstva školstva sa výpis hodnotenia žiakov za 1. polrok 2020/2021 nachádza v elektronickej knižke (pozrieť návod tu),
 2. na základe  rozhodnutia ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia,

 3. organizácia výchovy a vzdelávania a prevádzka MŠ pokračuje v režime ako doteraz.

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená len pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ prostredníctvom vyplnenia dotazníka zverejneného na stránke školy.

Otvorená prevádzka MŠ od 18.01.2021 sa týka len pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená v čase od 06:00 hod do 16:00 hod. Zberná trieda bude zrušená. Deti budú umiestnené v triede zajačikov a včielok. Rozpis detí bude zverejnený v hlavnej budove na prízemí v zbernej triede včielok.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ, je rodič povinný predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii v MŠ.

Žiadame rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najmenej, dodržiavali medzi sebou odstupy, používali rúško a dezinfekciu na ruky.

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že z dôvodu epidemickej situácie, zavedeného lockdown-u, informácií MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania v čase od 18.01.2021 nasledovná:

 1. výučba na celej škole bude prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa,
 2. prevádzka ŠKD bude prerušená,
 3. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 1 - 4,
 4. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 5 - 9,
 5. Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu – dištančné vzdelávanie aktualizácia od 11.01.2021,
 6. Hodnotenie žiakov 1. polrok 2020/2021.

Prosím rodičov o pravidelnú kontrolu oznamov v internetovej žiackej knižke a na stránke školy, kde budú uverejňované aktuálne oznamy!

Infografika otváranie škôl

 Vo Varíne, dňa 14.01.2021                          PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ sú zverejnené aktuálne informácie súvisiace s otvorením škôl po vianočných prázdninách. Na základe požiadavky ministerstva prosím o vyplnenie priloženého dotazníka v termíne do 18.12.2020.

Dotazník

„Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vianočné prázdniny v šk. roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.“

<< <  Stránka 2 z 8  > >>