Oznamy

Vážení rodičia, dovoľte zopár pokynov k organizácii vyučovania od 13.12.2021:

  1. Prvý stupeň prezenčne v škole
  2. Druhý stupeň dištančne podľa dištančného rozvrhu
  3. ŠJ

Viac...

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov dochádza od 02.12.2021 (štvrtok) do 11.12.2021 (piatok) k prerušeniu prevádzky základnej školy, ŠKD a mimoškolskej činnosti. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu. Nástup na prezenčné vzdelávanie je 13.12.2021 (pondelok). Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy od 02.12.2021.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s aktuálnym školským semaforom vydaným ministerstvom školstva bude organizácia vyučovania a stravovania od 30.11.2021 nasledovná:

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutím RÚVZ v Žiline je z dôvodu chorobnosti zakázaná prevádzka MŠ v termíne od 16.11.2021 do 22.11.2021 vrátane.

Deti sú zo stravy automaticky odhlásené.

Ak nemôžete vyplniť vyhlásenie online v iŽK, môžete si tlačivo stiahnuť aj tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (DOCX) - 11. 10. 2021

Omnoho jednoduchšie je to online v iŽK: návod.

Vzhľadom na pretrvávajúcu zvýšenú chorobnosť detí a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola počas jesenných prázdnin v dňoch:

28. októbra (štvrtok) a 29. októbra (piatok) PRERUŠENÁ.

 Nástup detí po prázdninách bude 2.novembra 2021 – UTOROK.

 

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutím RÚVZ v Žiline je z dôvodu chorobnosti zakázaná prevádzka MŠ v termíne od 19.10.2021 do 25.10.2021.

Deti sú zo stravy automaticky odhlásené.

Rozhodnutie RÚVZ

Milí rodičia, aj tento rok sa môžu Vaše deti zapojiť do projektu „Do školy na bicykli 2021“. Žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína, môžu v tento deň  prísť do školy na bicykli. Každý žiak, ktorý príde 8.10. 2021 /piatok/ do školy na bicykli, získa Kartu Petra Sagana. Kartu Petra Sagana môže žiak použiť ako výmenu za zlú známku. Najdôležitejšou podmienkou dodržania bezpečnosti na bicykli je prilba na hlave. Bez prilby žiak nezíska Kartu Petra Sagana.

Viac...

V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR § 4 ods. 3 tzv. plošné obedy zadarmo od 1. augusta 2021 končia pre obe cieľové skupiny, teda deti v poslednom ročníku materskej školy i žiakov základnej školy.

Viac...

Rodičia, ktorí si objednali Atg testy pre svoje deti a nevyzdvihli si ich v piatok - 10.09., môžu tak urobiť ešte v pondelok - 13.09. od 14:00 do 15:30 hod.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe informácie z Okresného úradu v Žiline budú dnes (9.9.2021) doručené do školy Vami objednané antigénové testy určené na domáce samotestovanie žiakov. Objednané Ag testy na samotestovanie žiakov v domácnosti si môžete vyzdvihnúť vo vestibule školy dňa 10.09.2021 (piatok) v čase od 7:00 hod. do 10:00 hod. Testy si musí prevziať zákonný zástupca osobne.

Viac...

zrušenie prezenčnej formy - osobnej účasti rodičov v škole

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa plánované triedne rodičovské združenie v priestoroch školy za osobnej účasti rodičov neuskutoční. V prípade individuálnych otázok sú Vám triedni učitelia k dispozícii dňa 09.09.2021 v čade od 16:00 hod. do 17:00 hod. prostredníctvom žiackych prístupov na Teams (ako pri poslednom triednom RZ), resp. telefonicky. O aktuálnych témach RZ budete informovaní triednymi učiteľmi prostredníctvom informačného listu.

Ďakujeme za porozumenie.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že objednané PCR kloktacie testy na testovanie žiakov v domácnosti si môžete vyzdvihnúť vo vestibule školy dňa 02.09.2021 v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod. a od 15:00 hod. do 16:00 hod.  Testy si musí prevziať zákonný zástupca osobne a žiak vykoná kloktanie v priestoroch svojho bydliska pod dohľadom zákonného zástupcu. Po vykonaní testu dňa 03.09.2021 odovzdajú zákonní zástupcovia škole v čase od 07:00 hod. do 07:40 hod. riadne zabalenú testovaciu sadu spolu s Čestným vyhlásení pre samoodber a so Súhlasom na zber osobných údajov

Viac...

Na základe informácie z Okresného úradu v Žiline si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na dodané množstvo nebolo možné zatiaľ vyhovieť našej požiadavke. Po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja požiadal Okresný úrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšenie počtu testov. Po dodaní testov Vás budeme informovať prostredníctvom eŽK a stránky školy o dátume a mieste distribúcie.

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy v šk. roku 2021/2022 bude spustená od 02.09.2021. Vzhľadom na usmernenia ministerstva školstva bude prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:00 hod., zberná trieda nebude.

Protipandemické opatrenia:

Vstup do priestorov MŠ s prekrytím horných dýchcích ciest (okrem detí MŠ)

Viac...

Vážení rodičia,  z dôvodu stavebných prác (nadstavba malej budovy) a organizácie vyučovania si Vás dovoľujeme pozvať na krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční:

Pre rodičov 1. ročníka – v utorok 31.08.2021 od 15:30 – 16:00 v priestoroch školskej jedálne.

Pre rodičov 2. B triedy – v utorok 31.08.2021 od 16:00 – 16:30 v priestoroch školskej jedálne.

Pre rodičov 3. ročníka - zrušené.

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku,
M.R. Štefánika 432, 
013 03 Varín

Oznam

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hodine v jednotlivých triedach – bez prítomnosti rodičov.  Žiaci prvého, druhého, tretieho a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore. Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD a stravovania.

Viac...

Vážení rodičia, na stránke https://www.daffer.sk/17935 sa nachádza zoznam potrebných zošitov a pomôcok na šk. rok 2021/2022 pre jednotlivé ročníky (ročník je potrebné zadať). V prípade záujmu je možné si pomôcky objednať od firmy daffer, alebo zakúpiť individuálne.

Vážení rodičia na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/  a https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ sú zverejnené pravidlá na fungovanie škôl od septembra. 

Viac...

Vážení rodičia! 

Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia plošné dotácie obedov v materských a základných školách.  V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré 

Viac...

  • 8:00 - ďakovná sv. omša – účasť dobrovoľná
  • 9:00 - slávnostné ukončenie šk. roka – v triedach, bez prítomnosti rodičov
  • 9:30 – 10:30 – odovzdávanie vysvedčení
  • 10:30 – koniec vyučovania

Stravovanie v ŠJ – od 10:30, v prípade, že žiak stravu neodoberie, je potrebné ho zo stravy odhlásiť

ŠKD – prevádzka ŠKD do 15:00 hod.

Pozn.: Rodičia žiakov 1. stupňa, ktorí nemajú možnosť priviezť dieťa do školy na 9:00 hod., môžu dieťa priviezť do školy od 7:00 hod do 7:30 hod. do zbernej triedy.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole v kancelári zástupkyne RŠ pre MŠ (nad školskou jedálňou) dňa 15.06.2021 (utorok) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., resp. po telefonickom dohovore na tel. č. 0911 521 261. Rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi. V prípade, že príde pre rozhodnutie len jeden zákonný zástupca a prevezme rozhodnutie aj za druhého zákonného zástupcu, je potrebné priniesť vypísané a podpísané Splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. K prevzatiu rozhodnutia prosíme priniesť aj občiansky preukaz z dôvodu overenia údajov a osobného prevzatia rozhodnutia.

Ročníky 1. až 4.

Prezenčne podľa rozvrhu

ŠKD a stravovanie v štandardnom režime

Ročníky 5. až 9.

Prezenčne podľa rozvrhu

Stravovanie: v štandardnom režime. Žiaci stravujúci sa v ŠJ sú na stravu automaticky prihlásení, v prípade, že žiak nebude stravu odoberať, je potrebné ho odhlásiť na stránke www.strava.cz, resp. telefonicky na čísle 0911 199 422 najneskôr do pondelka 10.05.2021 do 8:00 hod. Žiaci 9. ročníka, ktorí idú v pondelok 10.05.2021 na prijímacie skúšky, sú na pondelok zo stravy odhlásení.

Prezenčne

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Ročníky 1. až 4.

Prezenčne podľa rozvrhu

ŠKD a stravovanie v štandardnom režime

Ročníky 5. a 9.

Prezenčne podľa rozvrhu bez 7. vyučovacej hodiny

Stravovanie: Z prevádzkových dôvodov (neukončená karanténa niektorých zamestnancov ŠJ) budú žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ končiť pobyt v škole najneskôr 6. vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

Prezenčne

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

<< <  Stránka 2 z 9  > >>