Akcie

Vystúpenie v obci Deň matiek

V mesiaci máj sme sa rozhodli potešiť svoje mamičky.

Pri príležitosti Dňa matiek sa v obci konalo vystúpenie, na ktorom sa predstavili aj žiaci našej školy. Zaspievali, zarecitovali mamičkám, babičkám, zahrali scénku...

Svojim vystúpením žiaci potešili svojich blízkych a tak  aj takouto formou poďakovali za ich lásku, starostlivosť, trpezlivosť, nehu, opateru, obetavosť a neustálu ochranu.

Viac...

Nemecký a ruský jazyk na našej škole

Na našej škole ponúkame žiakom okrem anglického jazyka aj možnosť výberu druhého cudzieho – nemeckého alebo ruského jazyka, s výučbou od 7. ročníka. Žiaci tak majú príležitosť osvojiť si druhý cudzí jazyk na komunikačnej úrovni A1, pričom na naučia rozumieť známym každodenným výrazom a základným slovným spojeniam. Pomocou moderných vzdelávacích metód, interaktívnych učebníc, pracovných zošitov a interaktívnych tabúľ motivujeme žiakov k záujmu o učenie sa aj druhého cudzieho jazyka, čím ich pripravujeme nielen na prekonávanie jazykových bariér, ale aj na celoživotné vzdelávanie a lepšie uplatnenie na trhu práve.

Viac...

Olympiáda mladých vedcov

 IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z prírodovedných predmetov, konkrétne z fyziky, chémie a biológie. Súťaž je určená žiakom do 16 rokov. Najúspešnejší žiaci budú mať možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v decembri. Na 1. sústredenie postupujú žiaci, ktorí najlepšie zvládli zrealizovať domáci experiment a dosiahli najlepšie skóre v online kvalifikačnom teste.

Viac...

Chemická olympiáda – ktg. D - krajské kolo

Dňa 27.4.2023 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D. Konalo sa na Gymnáziu M.M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentoval  Lukáš Cvacho z 9.A triedy. V konkurencii vynikajúcich chemikov z celého kraja bol náš žiak veľmi úspešný. Lukáš mal spolu s víťazom rovnaký počet bodov, na základe dosiahnutého vyššieho počtu bodov v teoretickej časti, sa Lukáš umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. 

Viac...

Deň Zeme

 Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. So žiakmi našej školy sme pri tejto príležitosti realizovali viacero aktivít. V spolupráci s NPMF Varín sme oslavy Dňa Zeme začali spoločným čistením prírody v našom okolí. Z našej školy sa ho ochotne zúčastnili naši deviataci. Čistili sa potoky, biokoridor, verejné priestranstvá. Ďalšie aktivity sa realizovali na vybraných predmetoch v rámci vyučovania. Naši prváčikovia maľovali veselú a smutnú Zem a zamýšľali sa pri tom, prečo a kedy je Zem smutná, a kedy je naopak veselá.

Viac...

Deň narcisov

Srdečne ďakujeme všetkým žiakom , rodičom a zamestnancom ZŠ s MŠ O. Štefku Varín, ktorí sa  zapojili do verejnej zbierky Deň narcisov. Na podporu onkologických pacientov a ich rodín sme spolu vyzbierali peknú sumu : 320,54 eur. Ďakujeme.

Viac...

Slovensko spieva – výchovný koncert (OZ Škola života)

20. 04. 2023 sa v Kinosále Varín uskutočnil pre žiakov 5.-9. roč. výchovný koncert pod názvom Slovensko spieva. Pod taktovkou občianskeho združenia Škola života sa predstavili spevák zo skupiny Arzén Jaro Gažo a gitarista skupiny HT Juraj Jaroščiak.

Viac...

Recitačná súťaž v anglickom jazyku SHAKESPEARE DAY

Dňa 24. apríla sa  žiaci našej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Shakespeare Day. Do akcie sa zapojilo spolu dvadsať žiakov z ročníkov 3.-9.

Súťažilo sa v troch kategóriach : 1. kategória: 3.-4. ročník, 2. kategória : 5.-7. ročník, 3.kategória: 8.-9. ročník.

Viac...

Návšteva Britského oddelenia Krajskej knižnice v Žiline

Dňa 21. apríla sa vybratí žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice v Žiline, kde mali možnosť obzrieť si Britské centrum a oboznámiť sa s rôznymi anglickými knihami, učebnicami, nahrávkami atď.   Žiaci sa zúčastnili veľmi  náučnej a pútavej prezentácie na tému Londýn. Mali si možnosť  pozrieť  známe i menej známe miesta Londýna,  miestne metro, ktoré je tým najstarším na svete a ďalšie zaujímavosti.

Viac...

Návšteva Britského oddelenia Krajskej knižnice v Žiline

Dňa 21. apríla sa vybratí žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice v Žiline, kde mali možnosť obzrieť si Britské centrum a oboznámiť sa s rôznymi anglickými knihami, učebnicami, nahrávkami atď.   Žiaci sa zúčastnili veľmi  náučnej a pútavej prezentácie na tému Londýn. Mali si možnosť  pozrieť  známe i menej známe miesta Londýna,  miestne metro, ktoré je tým najstarším na svete a ďalšie zaujímavosti.

Viac...

Školské kolo v anglickej súťaži v hláskovaní : SPELLING

V dňoch 03.04. a 04.04. 2023 sa konalo školské kolo v spellingovej súťaži. Súťažilo sa v troch kategóriach: 1. kat.: 3.-4. ročník, 2.kat.: 5.-7. ročník, 3.kat.: 8.-9. ročník.  Žiaci súťažili ako 3-členné skupiny a ako jednotlivci.

Viac...

Dejepisná exkurzia pre 7.ročník - Nitra

Dňa 17. 4. 2023 sme sa učili netradične. Absolvovali sme totiž exkurziu do Nitry - najstaršieho mesta na Slovensku. Po približne 2,5 hodinovej ceste autobusom sme vystupovali do krásneho slnečného dňa na nitrianskom Župnom námestí. Tam  sme sa stretli s našou  sprievodkyňou, ktorá nás vzala na pútavú cestu za poznaním našich najstarších dejín. Prvou zastávkou bol Kostol sv. Petra a Pavla. Dozvedeli sme sa, že pri prácach na tomto kostole sa našli dva veľmi vzácne reliéfy.

Viac...

Deň povedomia autizmu

2. apríla - v nedeľu bol Svetový deň povedomia o  autizme - Deň ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Prostredníctvom rozhlasovej relácie sme žiakom ozrejmili, v čom spočíva autizmus a vyzvali ich, aby prišli v piatok 31.3. 2023 oblečení v modrom (farba komunikácie) a tak vyjadrili svoje sympatie k týmto ľuďom. Každý za seba vyrobil  modré srdiečko, ktoré mohol pripevniť vo vstupnej vestibule. Žiaci  dali  najavo, že  autistov  prijímajú medzi seba. 

Viac...

Slávik Slovenska 2023 – školské kolo

Dňa 4.4. 2023 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Spev a Hra na hudobný nástroj. Súťaže sa zúčastnili tí najlepší, ktorí mali odvahu zahrať, zaspievať a ukázať svoj talent. Spomedzi všetkých účinkujúcich vybrala porota víťazov:

 

Viac...

Pôstne obdobie

Pôstne obdobie je časom prípravy na veľkonočné sviatky. Aj my sme sa so žiakmi na hodinách náboženstva pripravovali na duchovnú stránku týchto výnimočných sviatkov. S prváčikmi sme nechali „rozkvitnúť“ drevený kríž. S druhákmi,  štvrtákmi a piatakmi sme si hovorili o krížovej ceste, o symboloch pôstneho a veľkonočného obdobia , o symbolike liturgických farieb o častiach veľkonočného trojdnia. Spoločne sa sme sa pomodlili pobožnosť krížovej cesty.

Viac...

Návšteva  Krajskej knižnice v Žiline

21.03. a 29.03. 2023 navštívili žiaci 5. ročníka Krajskú knižnicu v Žiline, kde si pre nich pracovníci knižnice pripravili zaujímavý program. V úvodnej časti programu si vypočuli prednášku o histórii Krajskej knižnice v Žiline  a potom sa venovali témam Načo je dobré chodiť do knižnice? Aké knihy nájdete na jednotlivých poschodiach? A ako sa dajú vyhľadať knihy v našom katalógu? Témy boli sprevádzané praktickými ukážkami a komplexnou prehliadkou celej knižnice. Okrem oddelenia Literatúry pre deti a mládež žiakov najviac zaujalo Britské centrum, kde im pracovníci  knižnice ukázali, kde hľadať akú knihu a tiež im poradili, ako si najlepšie vybrať knižku pre seba. 

Viac...

Návšteva knižnice, čitateľský maratón

V mesiaci marec sa tradične pripomína žiakom ako mesiac knihy a čítania. Každá trieda na 1. stupni ZŠ venovala v týždni od 13.3. do 17.3. 2023 jeden deň čítaniu. Pri návšteve školskej knižnice si vybrali knihu, z ktorej si čítali.  

Aby sme ešte viac pritiahli deti k  aktivitám súvisiacich s knihou a čítaním sme sa rozhodli, že navštívime obecnú knižnicu. Po dohode s pracovníkom knižnice sme ju jednotlivo po triedach navštevovali v týždni od 20. 3. do 27.3. 2023

Viac...

Biblia očami detí – Biblická výtvarná súťaž

Počas februára a marca sme sa s deťmi na hodinách NBV zamerali na čítanie Sv. písma – konkrétne na príbehy kráľovnej Ester. 

Viac...

Deň bielej stužky- 25.marec (Deň počatého dieťaťa)

Žiaci našej školy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, ktorým si pripomíname dôležitosť ľudského života a význam ochrany tých, ktorí sa brániť ešte nedokážu. S heslom pripni bielu stužku a zviditeľni neviditeľného človeka sme odštartovali na začiatku minulého týždňa Kampaň Biela stužka, ktorá každoročne vrcholí 25.marca. Aktivity boli realizované počas hodín náboženskej výchovy.

Viac...

Okresné kolo HK

17.03. a 20.03. 2023 sa uskutočnilo okresné a regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. (5.-6. ročník) a III. (7.-9. ročník) kategóriu. Na radnici v Žiline vystúpilo viac ako 80 recitátorov, ktorých recitátorské výstupy hodnotili trojčlenné poroty zostavené z pedagógov, recitátorov, hercov a divadelníkov.

Viac...

21.marec - Svetový deň Downovho syndrómu

21.marec  je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzvali členovia školskej rady žiakov našej školy, aby vyjadrili  svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým  syndrómom obutím ponožiek a oblečením teplákov rôznych farieb. Tí, ktorí výzvu priali, dali tým  najavo, že si uvedomujú odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Vyjadrili tak spolupatričnosť, demonštrovali, že ich nesmie nikto diskriminovať a segregovať.

Viac...

PROJEKT DIGITÁLNI RODIČIA

Vážení rodičia,

do školy sme dostali informáciu o projekte, ktorý si Vám dovoľujem dať do pozornosti:

PROJEKT DIGITÁLNI RODIČIA

Viac...

Valentínska diskotéka

V piatok 17. februára sa uskutočnila na našej škole Valentínska diskotéka. O hudbu sa postaral šikovný „DJ “ a svoju úlohu si splnil naozaj zodpovedne. Zábava bola úžasná, všetci sa výborne bavili. Okrem hudby a tanca žiakov čakala aj bohatá tombola, súťažné hry a aktivity, ktoré si pripravili naši deviataci. Žiakom sa veľmi páčil nápad s maľovaním na tvár a fotostena, kde si urobili veľa vtipných záberov.

Viac...

Chemická olympiáda

Dňa 9.2. 2023 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórii D. Do školského kola postúpilo 5 žiakov z domáceho kola. V školskom kole boli 4 žiaci úspešnými riešiteľmi. Dvaja žiaci, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov postupujú do okresného kola. Sú to Lukáš Cvacho z 9.A triedy a Peter Murajda z 8.A triedy. Prajeme veľa úspechov v okresnom kole! 

Viac...

Týždeň priateľstva

V dňoch od 6.2. 2021 do 10.2. 2021 sa na našej základnej škole uskutočnil Týždeň priateľstva. Žiaci z druhého stupňa pripravili rozhlasovú reláciu do školského rozhlasu  o priateľoch a priateľstve. Vyzvali žiakov k aktivitám podporujúcich priateľstvo, ktoré prináša do nášho života pokoj a dobrú náladu. V tomto týždni boli počas pobytu v škole  začlenené  rôzne aktivity – do vyučovania: SJL - čítanie, sloh, rozprávanie, spoločenské hry  na  OBV, VYV, triednických hodinách,  počas prestávok sa mohli hrať rôzne spoločenské hry.... rozvíjali predstavy o priateľstve,  vzájomnej  dôvere, o vernosti,  úcte k iným, úprimnosti, ,...

Viac...

<< <  Stránka 2 z 4  > >>