ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

  1. Školský klub detí je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
  2. Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu od 11:15 – do 16:30 hod.
  3. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou na prípravu na vyučovanie.
  4. Prechod detí  do ŠKD v rámci školy zabezpečujú pani vychovávateľky.
  5. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube a po ukončení privedie dieťa späť do ŠKD.
  6. Pedagogický zamestnanec (vychovávateľka) uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá ma dieťa zverené  do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Na základe telefonického dohovoru sa dieťa z ŠKD NEUVOĽŇUJE.
  7. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy.

Platba

 Poplatok za ŠKD (10€/mes.) je potrebné zaplatiť do 15. kalendárneho dňa.

 IBAN SK08 5600 0000 0003 8858 0004

 VS: 0223002

KS: 0308