Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MATERSKEJ ŠKOLE,

ktorá je súčasťou  Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku,
M. R. Štefánika 432, Varín
v mesiaci jún 2020

 

Prevádzka materskej školy

 

Prevádzka materskej školy bude zabezpečená v dňoch pondelok až piatok v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Príchod dieťaťa do materskej školy je možný v čase od 7:00 hod do 8:00 hod.

Odchod dieťaťa z materskej školy je možný v čase od 14:30 hod do 16:00 hod.  

Počet detí v jednej skupine (triede) je maximálne 15 detí. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy rozhodol o umiestnení dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva SR. O výsledkoch umiestnenia dieťaťa v MŠ od 1. júna 2020 boli rodičia telefonicky informovaní zástupkyňou RŠ pre MŠ.  

 

Preberanie a odovzdávanie detí

Materská škola je od 1.júna otvorená v čase od 7:00 hod do 16:00 hod, pričom pobyt detí je organizovaný dvoma triedami - triedou „Lienok“ nad školskou jedálňou a priestormi v budove bývalého CVČ pri ZŠ.  Pri každom vchode je osobám vstupujúcim do priestorov šatne poverenou osobou zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a zabezpečená povinná dezinfekcia rúk. Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam  musia rodičia počítať so zdržaním počas vykonávania ranného filtra – kontrola teploty, dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a vypísanie tlačiva o zdravotnom stave dieťaťa.

Dieťa do MŠ  prichádza a odchádza po dohode so zákonným zástupcom len s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti, nie staršími ako 60 rokov s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v MŠ. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) poverený zamestnanec dieťa do MŠ nepreberie. (zvýšená teplota – nad 37,2 °C u detí, u dospelých nad 37,5 °C  kašeľ, sekrécia z nosa, afty, opar,...).  V prípade alergie musí rodič priniesť potvrdenie od odborného lekára, nie od detského pediatra.

V popoludňajších hodinách a priaznivom počasí bude odovzdávanie  detí prebiehať  na školskom dvore.  V prípade nepriaznivého počasia budú bližšie informácie o odovzdávaní detí poskytnuté pri vstupe do budovy.

Zákonný zástupca – povinnosti

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov 2 metre, minimalizovanie zhromažďovania sa v MŠ – maximálne 10 minút, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí umiestnenie druhého náhradného rúška pre svoje dieťa umiestnené v ochrannom obale ( igelitovom vrecku ) a balíček hygienických vreckoviek do jeho skrinky. ( rúško dieťa používa pri pohybe mimo exteriéru a interiéru MŠ ).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19.

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a  pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nemôže presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
 • Materská škola vykonáva každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) dieťa nepreberie.
 • Dieťa si dezinfikuje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.
 • Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,     v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
 • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Smetné koše sú zabezpečené bez vrchného uzáveru tak, aby nevznikol fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.   

Stravovanie

 • Príprava a vydávanie stravy je zabezpečená v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických opatrení.
 • Prihlasovanie/odhlasovanie detí materskej školy zo stravy je možné každé ráno najneskôr do 08:00 hod na čísle 041/5692 127, alebo deň vopred najneskôr do 14.00 hod na stránke strava.cz
 • Na základe opatrení školskej jedálne kvôli prevencii nákazy COVID-19 nie je možné odobrať dieťaťu stravu do obedára.

Odpočinok detí

 • Pri absolvovaní povinného odpočinku detí na lôžku je zabezpečená dostatočná vzdialenosť medzi lôžkami a to minimálne 1 meter medzi lôžkami.
 • Odpočinok detí je uskutočnený vo vyvetraných a dezinfikovaných priestorov.
 • Výmena posteľnej bielizne sa vykoná 1x do týždňa bežným spôsobom a to praním v obecnej práčovni.