Sociálna kuratela

 

Akým deťom sa ukladajú výchovné opatrenia ?

 

Citované zo Zákona č 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Sociálna kuratela detí
§ 16


Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaním opatrení podľa tohto zákona najmä pre:

a)      maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobitného predpisu,

b)      mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti podľa osobitného predpisu,

c)      dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku,

d)     dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje,

e)      dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drog,

f)       dieťa hrajúce hazardné hry alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier a iných hier,

g)      dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami,

h)      dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu alebo zo zariadenia, v ktorom je umiestnené,

i)        dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorazové správanie alebo krátkodobé správanie vyžaduje pre svoju závažnosť alebo neprimeranosť pomoc.