Prvý vstup dieťaťa do MŠ

Deti sa prijímajú k začiatku školského roka, alebo priebežne, podľa počtu detí na triedach a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si rodičia vyzdvihnú v materskej škole, alebo si ju stiahnu z webovej stránky školy: www.skola-varin.sk.

Súčasťou žiadosti je nevyhnutné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty a šiesty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou.

Od 1.septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1.apríla do 30.apríla. Vzhľadom na zmenu tohto termínu, sa podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy k 1. septembru 2016, presúva na termín od 30.apríla do 31. mája.

Presný termín zápisu detí do MŠ je rodičom  zverejnený formou oznamov v MŠ, oznamov v obecnom rozhlase a tiež na webovom sídle školy a obce.

Čo potrebuje dieťa do materskej školy
 • fotokópiu preukazu poistenca zdravotnej poisťovne dieťaťa
 • papučky ( nie šľapky ) 
 • pyžamko
 • náhradné oblečenie ( uložené v skrinke )
 • cvičebný úbor ( len predškoláci )
 • toaletné potreby:
  • 4 kotúčiky toaletného papiera
  • 1 detské mydlo
  • balík hygienických vreckoviek ( 10 balíčkov )
  • hrebeň ( podľa potreby )

Žiadame rodičov, aby všetky veci dieťaťu označili - podpísali menom a priezviskom dieťaťa!

 

 
V materskej škole obdržíte nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:
 •   evidenčný lístok s údajmi dieťaťa
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu
 • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu)
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov pre jednu školu - ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
 

 

Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.
To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky ( ani na spanie ) 

a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z pohára.
 

  Dobrá rada:

 

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.
Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,
ťažšie je to s adaptáciou rodičov...
Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
je tá najúžasnejšia vec.
Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.
Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera.../. 

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.
Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

 

Veľa šťastia!