Hlavná stránka

Dištančné vzdelávanie


Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s prerušením vyučovania a v súlade s usmerneniami ministerstva školstva si Vás dovoľujem informovať o dištančnom vzdelávaní našich žiakov:

  • žiakom sú úlohy priebežne zadávané vyučujúcimi prostredníctvom nám dostupných portálov Alf a bezkriedy.sk, ktoré sú žiaci naučení používať. Ak niekto zo žiakov nemá prístupové heslá, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa. V prípade potreby vyučujúci využívajú možnosť zadávania úloh z pracovných zošitov a učebníc.
  • o zadaných úlohách sú žiaci informovaní prostredníctvom portálov Alf, bezkriedy, resp. prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
  • žiadame žiakov, aby si zadané úlohy vypracovali priebežne, podľa dostupných možností a pokynov učiteľa,
  • v prípade potreby je možnosť využívať pri dištančnom vzdelávaní aj materiály na webovým portáloch odporúčaných ministerstvom školstva: https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/, resp. novovzniknutý portál ucimenadialku.sk,
  • žiakom i rodičom odporúčam podľa potreby vzájomnú komunikáciu s vyučujúcimi, prostredníctvom ktorej si dokážete odovzdať skúsenosti a navzájom poradiť.

Vážení rodičia, súčasná situácia si vyžaduje vo veľkej miere on-line vzdelávanie žiakov a spoluprácu rodičov. Preto Vás prosím, aby ste dohliadali, či si Vaše deti zadávané úlohy priebežne a zodpovedne plnia. Ďakujem!

S prianím pekného dňa a predovšetkým pevného zdravia

PaedDr. Katarína Šutáková