Projekty

Projekty v školskom roku 2018/2019:

Nadácia Volkswagen Slovakia

Technika hrou od základných škôl

Získané benefity:

  • vzdelávanie pre učiteľa techniky
  • sada pomôcok pre žiakov (veľká sada magnetov, Bosh PMD detektor a iné)
  • 100 eur na nákup spotrebného materiálu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

 

 

 

Názov projektu: Vzdelávanie na nových princípoch - skúmame, objavujeme, aplikujeme

Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov základných škôl.

Kód projektu: 302021I980
Zmluvná výška NFP: 130 923,07  EUR
Termín realizácie hlavných aktivít projektu: 5/2019 – 12/2019

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce obstaraním vybavenia biologicko-chemickej učebne s kapacitou 16 žiakov, polytechnickej učebne s kapacitou 16 žiakov a IKT učebne s kapacitou 28 žiakov.

Projekt s názvom: Vzdelávanie na nových princípoch - skúmame, objavujeme, aplikujeme, sleduje realizáciu hlavných aktivít:

  • Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne
  • Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne
  • Obstaranie vybavenia IKT učebne
  • Stavebno-technické úpravy v IKT učebni a polytechnickej učebni

Podporných aktivít a to:

  1. Riadením projektu
  2. Zabezpečením informovanosti a komunikácie

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov výzvy: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Názov poskytovateľa: RO_OPLZ- Riadiaci orgán OP ľudské zdroje

Názov prijímateľa: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín


Názov projektu: Múdrosť a poznanie otvára svet

Itms kód projektu: /ITMS2014+/:312011R063

Celkové oprávnené výdavky:  209 671,11 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 199 187,55 €

Spoluúčasť: 10 483,56 €

Projekt na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov bol schválený v plnej výške.

Začiatok realizácie prác na projekte: 08/2019 - koordinácia projektu

Začiatok realizácie aktivít na podporu rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov: Pedagogické kluby, 17.09.2019

Začiatok realizácie mimoškolských aktivít pre žiakov:26.09.2019

Ukončenie realizácie projektu: 07/2021


Názov výzvy: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Názov projektu: Múdrosť a poznanie otvára svet

Celkové oprávnené výdavky:  209 671,11 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 199 187,55

Spoluúčasť: 10 483,56 €

Stav žiadosti: podaná 13.08.2018, doplnená 26.09.2018, prebieha kontrola žiadosti

Projekty v školskom roku 2017/2018:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Podpora technického a jazykového vzdelávania

Benefity: Notebook HP, Projektor Epson, Interaktívna tabuľa QOMO, Lonovo Yoga Tablet – 15 ks, Lego Education (pre I. stupeň) -8 ks, Energy Box (pre II. stupeň), Unimat Basic & Unimat Classic (pre II. stupeň) – 8 ks, Lego Flexi Cubes (pre deti od 3-4 rokov), Stavebnica Pony (pre deti od 4-5 rokov) – 4 ks, Stavebnica Kit4Kid

Nadácia Kia Motors Slovakia

Pohnime svetom spoločne!

Šport v regióne

Získaný grant vo výške:  1.665,34    na projekt Máme radi florbal!

Získané benefity: financie boli využité na nákup športových potrieb (hokejky, bránky, oblečenie pre brankára, oblečenie pre hráčov)