Projekty

Projekty v školskom roku 2018/2019:

Nadácia Volkswagen Slovakia

Technika hrou od základných škôl

Získané benefity:

  • vzdelávanie pre učiteľa techniky
  • sada pomôcok pre žiakov (veľká sada magnetov, Bosh PMD detektor a iné)
  • 100 eur na nákup spotrebného materiálu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Názov projektu:

Vzdelávanie na nových princípoch - skúmame, objavujeme, aplikujeme

Projekt za Základnú školu s materskou školou Ondreja Štefku predložila  Obec Varín

Ďakujeme za podporu projektu!

Stav projektu: žiadosť bola schválená

Schválená výška nenávratného finančného príspevku– celkové oprávnené výdavky: 137 813,76 €

Finančné zdroje poskytnuté z ERDF: 117 141,70 €

Obec poskytne spoluúčasť vo výške: 20 672,06

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov výzvy: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Názov poskytovateľa: RO_OPLZ- Riadiaci orgán OP ľudské zdroje

Názov prijímateľa: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín


Názov projektu: Múdrosť a poznanie otvára svet

Itms kód projektu: /ITMS2014+/:312011R063

Celkové oprávnené výdavky:  209 671,11 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 199 187,55 €

Spoluúčasť: 10 483,56 €

Projekt na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov bol schválený v plnej výške.

Začiatok realizácie prác na projekte: 08/2019 - koordinácia projektu

Začiatok realizácie aktivít na podporu rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov: Pedagogické kluby, 17.09.2019

Začiatok realizácie mimoškolských aktivít pre žiakov:26.09.2019

Ukončenie realizácie projektu: 07/2021


Názov výzvy: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Názov projektu: Múdrosť a poznanie otvára svet

Celkové oprávnené výdavky:  209 671,11 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 199 187,55

Spoluúčasť: 10 483,56 €

Stav žiadosti: podaná 13.08.2018, doplnená 26.09.2018, prebieha kontrola žiadosti

Projekty v školskom roku 2017/2018:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Podpora technického a jazykového vzdelávania

Benefity: Notebook HP, Projektor Epson, Interaktívna tabuľa QOMO, Lonovo Yoga Tablet – 15 ks, Lego Education (pre I. stupeň) -8 ks, Energy Box (pre II. stupeň), Unimat Basic & Unimat Classic (pre II. stupeň) – 8 ks, Lego Flexi Cubes (pre deti od 3-4 rokov), Stavebnica Pony (pre deti od 4-5 rokov) – 4 ks, Stavebnica Kit4Kid

Nadácia Kia Motors Slovakia

Pohnime svetom spoločne!

Šport v regióne

Získaný grant vo výške:  1.665,34    na projekt Máme radi florbal!

Získané benefity: financie boli využité na nákup športových potrieb (hokejky, bránky, oblečenie pre brankára, oblečenie pre hráčov)