Zápis dieťaťa do MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu – vyžaduje sa podpis obidvoch rodičov,
 • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti ).
 • Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v materskej škole a na stránke školy skola-varin.sk.
 • Rodič môže žiadosť doručiť aj elektronickým podaním do elektronickej schránky školy (číslo schránky E0006572319)alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Podpisy zákonných zástupcov

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na žiadosti podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa na žiadosti alebo zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou je potrebné k žiadosti pripojiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na žiadosti postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť materskej škole Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov.

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

 • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j., ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia päť rokov veku – prednostne s trvalým pobytom v obci Varín a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania - deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska,
 • následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (4- ročné deti)

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

 • dieťa od troch rokov veku
 • dieťa so zdravotným znevýhodnením, pričom k žiadosti sa prikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa s nadaním, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

 • s trvalým pobytom v obci Varín
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ
 • dieťa s osvojenými základnými hygienickými návykmi a základmi stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky - ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Miesto a termín prijímania žiadosti:

Kancelária zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ (vchod od pergoly ku motýlikom),

v dňoch 21.05.2024 a 22.05.2024

v čase od 09:00 hod do 11.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod.

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2024/2025 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku do 30. júna 2024.

PaedDr. Katarína Šutáková

riaditeľka školy