Zápis dieťaťa do MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Zápis detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

Zápis detí sa uskutoční v dňoch od 22. mája do 27. mája 2020 za nasledovných podmienok:

 • bez osobnej prítomnosti rodičov a detí,
 • vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke školy skola-varin.sk od 22. mája do 27.mája 2020, elektronická prihláška bude k dispozícii na stránke školy od 22. mája 2020,
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania v predškolských zariadeniach,
 • súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do dvoch týždňoch od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania v predškolských zariadeniach,
 • o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k 1. septembru 2020 rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 30. júna 2020.

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T.j. vedieť sa umyť, používať WC  (dieťa nesmie nosiť plienky - ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky predovšetkým kapacitné.