Zápis dieťaťa do MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti ).

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

  • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky - ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v materskej škole a na webovom sídle www.skola-varin.sk

Miesto a termín prijímania žiadosti:

kancelária zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ ( nad školskou jedálňou ),

  • dňa 18.05.2020  v čase  od  09:00  hod  do  12:00 hod. 
  • a dňa 20.05.2020  v čase  od  09:00  hod  do  12:00 hod.

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2020/2021 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku do 30. júna 2020.

PaedDr. Katarína Šutáková
riaditeľka školy