Zápis dieťaťa do MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z.           o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky       MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti )

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné)

Prednostne sa prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v MŠ a na webovom sídle www.skola-varin.sk

Miesto podávania žiadosti: Kancelária zástupkyne RŠ pre MŠ ( nad školskou jedálňou ).

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

Termín: od 21.05.2019 do 22.05.2019 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2019/2020 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku do 30. júna 2019.

PaedDr. Monika Filová
riaditeľka školy