Zápis dieťaťa do MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY,

ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu – vyžaduje sa podpis obidvoch rodičov,
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti ).

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. , ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia päť rokov veku,
  • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania - deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska,
  • ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast)

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T. j. umývať sa, používať WC  (dieťa nesmie nosiť plienky - ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v materskej škole a TU

Miesto a termín prijímania žiadosti:

Kancelária zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ ( vchod od pergoly ku motýlikom ),

v dňoch 23.05.2022 a 24.05.2022  v čase  od  09:00  hod  do  11.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod. 

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2022/2023 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku do 30. júna 2022.

PaedDr. Katarína Šutáková

                riaditeľka školy