ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ 7. TRIEDA „SOVIČIEK“

06.00

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ

06.00 – 07.00

Schádzanie detí v 4. triede (zberná trieda „VČIELOK“) v hlavnej budove na prízemí.

06.00 – 09.00

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity.

Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri, ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, ihrisko).

09.00 – 09.30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu– osobná hygiena, desiata.

09.30 – 11.45

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí.

Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, vynechá sa len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok.

11.45 – 14.15

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, obed, odpočinok. Dĺžka odpočinku je závislá od potrieb detí: minimálne 0,5 hod – 2 hod.

14.15 – 14.45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14.45 – 16.30

Hry a činnosti podľa výberu detí do postupného odchodu detí domov, individuálne jazykové chvíľky, krúžková činnosť predškolákov, hodnotenie dňa.

15.25

Schádzanie detí v 4. triede (zberná trieda „VČIELOK“) v hlavnej budove na prízemí.

16.30

KONIEC PREVÁDZKY MŠ