Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Oľga Peciková

Tel. č. : 0901 704 791
E-mail : spec.pedagog@skola-varin.sk
Konzultačné hodiny : pondelok, streda, štvrtok : 13.00 do 14.30
 (termín konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky)
 

„Je potrebné si uvedomiť, že prvoradé je vždy dieťa, jeho zdravý psychický vývin a budúcnosť“

            V našej základnej škole pôsobím ako školský špeciálny pedagóg. Venujem sa deťom, ktorým  bola odborníkmi diagnostikovaná porucha pozornosti, poruchy učenia, správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sa vzdelávajú v našej škole formou integrácie – začlenenia. Moja pozornosť sa však zameriava aj na preventívne aktivity. Venujem sa aj deťom, ktoré majú nedostatočne rozvinutú napr. grafomotoriku, ťažkosti s čítaním, písaním atď., ale aj deťom v predškolskom veku.

Mojou úlohou je :
 • podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní
 • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií
 • poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa
 • spolupracovať s poradenskými zaradeniami a odbornými pracovníkmi
 • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so psychológom) uskutočňovať potrebné intervencie
 • podieľať sa na vypracovaní metodických materiálov pre potreby učiteľov a rodičov
 • spolupracovať s rodičmi v záujme zlepšenia školského prospechu a správania detí, školskej pripravenosti detí
 • implementovať moderné metódy a techniky v starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do praxe
Čo môžem pre Vás urobiť ?
 • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
 • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
 • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
 • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole
 • pravidelné konzultácie
 

Ak máte viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, rada sa s Vami stretnem osobne, môžeme komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Mgr. Oľga Peciková