Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Oľga Peciková

Konzultačné hodiny:

  • pondelok – piatok 7.00 – 7.30 hod.
  • pondelok 13.00 – 15.00 hod.
  • konzultačné hodiny aj  podľa potreby, ktoré sa môžu vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom

Kontakt:  0901 704 791 , špec.pedagog@skola-varin.sk

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

Školský špeciálny  pedagóg je pedagogický zamestnanec podieľajúci sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu.

Školský špeciálny pedagóg poskytuje:

  • individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
  • súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.

Práca so žiakmi

Hlavnou náplňou  práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Žiaci prichádzajú do učebne školského špeciálneho pedagóga na špeciálno-pedagogické intervencie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1-2 vyučovacích hodín týždenne. Na hodine sa venuje školský špeciálny pedagóg rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Ako pomôcky pri práci využíva odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne edukačné počítačové programy a  špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením.

Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Spolupráca s učiteľmi, výchovným poradcom, pedagogickými asistentmi

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Spolupracuje pri tvorbe individuálnych výchovno–vzdelávacích programov. Školský špeciálny pedagóg pomáha učiteľovi riešiť problémy žiakov so ŠVVP, ktoré sa objavili vo výchovno–vzdelávacom procese a narušili priebeh vyučovacej hodiny.

Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

Spolupráca s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so školským špeciálnym pedagógom podľa potreby aj mimo konzultačných hodín. Dbáme na to, aby sa v priebehu školského roka dostavili rodičia na konzultácie každého žiaka so ŠVVP. Témou takýchto stretnutí je výmena skúseností rodiča a učiteľa, hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej  dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení  školských povinností.

 Spolupráca s odbornými zamestnancami a so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s odbornými zamestnancami a odbornými poradenskými zariadeniami. Sprostredkuje depistáž (včasné vyhľadávanie rizík porúch učenia) a realizáciu skupinových programov pre žiakov so zameraním na proforientáciu medzi školou a  odbornými poradenskými zariadeniami.