Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín prijme do pracovného pomeru na uvoľnené miesto na plný úväzok pomocnú kuchárku do školskej jedálne s nástupom od 22.08.2019.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • výučný list v potravinárstve, alebo hygienické minimum
  • zdravotný preukaz
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady zasielajte do 24.07.2019 na adresu školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.

Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy,  e-mail:riaditel@skola-varin.sk, tel. 0911/221994


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika Varín, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľku pre predprimárne  vzdelávanie s nástupom od 26. augusta 2019 na dobu určitú ( zástup počas MD ).  Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.). Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte do 26.07.2019 na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín. Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy a Bc. Mária Melišová, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, e-mail: ms@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/521 261