Rada školy

Členovia rady školy:

Ľubomír Sečkár
predseda Rady školy, zástupca za zriaďovateľa
Bc.Katarína Šušoliaková
podpredsedkyňa Rady školy, zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ
PaedDr. Tomáš Bublík
zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ
Mgr. Lenka Milová zástupca za zriaďovateľa
Darina Ťažká
zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
Ing. Gabriela Kalašová
zástupca za rodičov ZŠ
JUDr. Zuzana Kucková
zástupca za rodičov ZŠ
Ing. Mgr. František Pekara
zástupca za zriaďovateľa
Miroslav Williger
zástupca za zriaďovateľa
Ing. Barbora Janíčková
zástupca za rodičov ZŠ
Mária Mikulová
zástupca za rodičov MŠ

Zriaďovacia listina rady školy

Štatút rady školy

Volebný poriadok


Kontakt na zástupcov rodičov v Rade školy - podnetyrodicov@skola-varin.sk

Na tejto adrese môžu rodičia vzniesť svoje návrhy, pripomienky a požiadavky, ktoré zástupcovia rodičov prednesú na najbližšom možnom zasadnutí Rady školy. Rada školy zasadá obvykle 3 až 4 krát ročne. O prijatých správach bude informované aj vedenie školy pre možné operatívne vyriešenie požiadaviek. Na prijaté emailové správy sa nebude jednotlivo odpovedať. O spôsobe vybavenia budú rodičia informovaní formou zápisnice zo zasadnutia Rady školy, ktorá im bude zaslaná spätne na e-mail.  

Pravidlá pre efektívne využívanie schránky:

  • Vítané sú konštruktívne a vecné návrhy smerujúce k zlepšeniu kvality a zvýšeniu úrovne našej školy.  Urážlivé, hanlivé a anonymné správy nebudú akceptované a budú vymazané bez odpovede.
  • Pred zaslaním Vašej požiadavky si, prosím, preštudujte štatút Rady školy a jej kompetencie (celé znenie štatútu nájdete tu, prípadne si prečítajte skrátenú verziu).

Zápisnice 2020/2021

Zápisnice 2019/2020

Zápisnice 2018/2019

Zápisnice 2017/2018

Zápisnice 2016/2017

Zápisnice 2014/2015

Zápisnice 2012/2013

Zápisnice 2011/2012