Rada školy

Členovia rady školy:

Bc. Adriana Šťastná
 predseda RŠ
Bc. Katarína Šušoliaková
 podpredseda a zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Mária Halečková
 zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ
Darina Ťažká
 zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
PharmDr. Alena Franeková
 zástupca za rodičov detí MŠ
Ing. Gabriela Kalašová
 zástupca za rodičov detí ZŠ
Ľubomír Sečkár
 zástupca za zriaďovateľa
Ing. Miroslav Williger
 zástupca za zriaďovateľa
Ing. Mgr. František Pekara
 zástupca za zriaďovateľa
Bc. Mária Hrušková
 zástupca za rodičov detí ZŠ
Mgr. Katarína Šutáková
 odborný zamestnanec školského úradu

Zriaďovacia listina rady školy

Štatút rady školy

Volebný poriadok


Kontakt na zástupcov rodičov v Rade školy - podnetyrodicov@skola-varin.sk

Na tejto adrese môžu rodičia vzniesť svoje návrhy, pripomienky a požiadavky, ktoré zástupcovia rodičov prednesú na najbližšom možnom zasadnutí Rady školy. Rada školy zasadá obvykle 3 až 4 krát ročne. O prijatých správach bude informované aj vedenie školy pre možné operatívne vyriešenie požiadaviek. Na prijaté emailové správy sa nebude jednotlivo odpovedať. O spôsobe vybavenia budú rodičia informovaní formou zápisnice zo zasadnutia Rady školy, ktorá im bude zaslaná spätne na e-mail.  

Pravidlá pre efektívne využívanie schránky:

  • Vítané sú konštruktívne a vecné návrhy smerujúce k zlepšeniu kvality a zvýšeniu úrovne našej školy.  Urážlivé, hanlivé a anonymné správy nebudú akceptované a budú vymazané bez odpovede.
  • Pred zaslaním Vašej požiadavky si, prosím, preštudujte štatút Rady školy a jej kompetencie (celé znenie štatútu nájdete tu, prípadne si prečítajte skrátenú verziu).

Zápisnice 2017/2018

Zápisnice 2016/2017

Zápisnice 2014/2015

Zápisnice 2012/2013

Zápisnice 2011/2012