Rada školy

Členovia rady školy:

Bc. Adriana Šťastná
 predseda RŠ
Bc. Katarína Šušoliaková
 podpredseda a zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Mária Halečková
 zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ
Darina Ťažká
 zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
PharmDr. Alena Franeková
 zástupca za rodičov detí MŠ
Ing. Gabriela Kalašová
 zástupca za rodičov detí ZŠ
Ľubomír Sečkár
 zástupca za zriaďovateľa
Ing. Miroslav Williger
 zástupca za zriaďovateľa
Ing. Mgr. František Pekara
 zástupca za zriaďovateľa
Bc. Mária Hrušková
 zástupca za rodičov detí ZŠ
Mgr. Katarína Šutáková
 odborný zamestnanec školského úradu

Zriaďovacia listina rady školy

Štatút rady školy

Volebný poriadok


Zápisnice 2017/2018

Zápisnice 2016/2017

Zápisnice 2014/2015

Zápisnice 2012/2013

Zápisnice 2011/2012