Akcie

„Dospievam alebo život plný zmien“

Dňa 12. novembra sa uskutočnila prednáška pre dievčatá siedmeho ročníka s názvom: „Dospievam alebo život plný zmien“. Dievčatá boli pútavou a veľmi citlivou formou oboznámené s jednotlivými témami, ktoré sa spájajú s obdobím dospievania a puberty.

Viac...

SI ONLIINE II.

11. novembra 2019 sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili prednášky pod názvom Si Online II. Lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, ktorá realizuje výchovno-vzdelávacie programy na školách, predstavila našim žiakom plusy a mínusy online sveta. Priblížila im vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy, hroziace zdravotné riziká „online života“ i prevenciu vzniku online závislostí. Upozornila ich na novodobé formy šikanovania na sociálnych sieťach, najmä na kyberšikanu, kyberstalking,

Viac...

Technika hrou od základnej školy – Hráme sa a objavujeme

Podarilo sa nám získať grant na podporu projektu Technika hrou od základných škôl, ktorý poskytla Nadácia Volkswagen.

Viac...

Naši  najmenší žiaci – prváci zvládli prvé školské  testovanie

 Po prvých dvoch školských  mesiacoch, kedy  sa  naši  najmenší žiaci  adaptovali na  nové  prostredie  a hlavne  na  množstvo  povinností,  ktoré musia  denne  zvládnuť, po  absolvovaní  slávnostnej  imatrikulácie, kde  boli  pani  riaditeľkou  pasovaní  do „Cechu  školského,“ čakala na  nich  ďalšia skúška  odvahy  a vytrvalosti – Testovanie  pohybových  predpokladov žiakov  ZŠ. Pani triedne  učiteľky  vysvetlili a pripravili  deti na testovanie  tak, aby sa všetci  tešili  na športové disciplíny.

Viac...

Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra

Dňa 4. novembra 2019 sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na Správe NP Malá Fatra pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. 

Viac...

Jesenný deň vyučovania vonku (Outdoor classroom day)

7. novembra 2019 sme sa zapojili do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je, aby sa čo najviac detí vzdelávalo vo vonkajšom prostredí. Dobre sme sa obliekli a vyšli sme z triedy von na čerstvý vzduch. Pobyt v prírode či na školskom dvore nemusí byť spojený iba s hrou, môže byť spojený aj s edukáciou. Takýto spôsob vykonávania výchovno - vzdelávacích aktivít rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu a kritické myslenie. Žiaci si počas outdoorovej edukácie budujú vzťah s živou i neživou prírodou, rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a v neposlednom rade robia niečo aj pre svoje zdravie – posilňujú svoj imunitný systém. Tento školský rok sa vzdelávali vonku žiaci na predmetoch:

Viac...

Zdravá výživa

V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy hladný človek siaha často po nie najzdravších  potravinárskych produktoch, je potrebné poukazovať na zdravú výživu. 

Viac...

Výstava ovocia a zeleniny

Jeseň je čas zberu plodov z našich záhrad a polí. Ako sa už stalo tradíciou v tomto období, zrealizovali sme opäť výstavu ovocia a zeleniny v dňoch 23. – 28. októbra. Žiaci priniesli naozaj pekné kreatívne výtvory z ovocia a zeleniny, krásne veľké i malilinké jabĺčka. Tie najkrajšie príspevky sme sa rozhodli odmeniť. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii výstavy patrí poďakovanie.

Viac...

Schránka dôvery

- bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

Na čo slúži?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém. 

Kde nájdeš schránku dôvery?

Na stene vedľa hlavnej nástenky vo vestibule.

Viac...

Múdrosť ukrytá v šedinách

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila už do 15.ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré organizačne zabezpečila naša školská knižnica. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Viac...

Imatrikulácia prvákov- ,,pasovačka“

24.10.2019

„Sláva nám, sláva nám, sme prváci dobrí žiaci...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A, I.B a 1.C triedy na slávnostnej imatrikulácii vo štvrtok, 24. októbra 2019. Úlohy prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť zodpovedne zhostili žiaci 9. ročníka, ktorí pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných do školskej telocvične.

Viac...

Záložka do knihy spája školy

V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v duchu témy List za listom - baví ma čítať.

Viac...

Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2019
 

1.stupeň

trieda

1.miesto

Kršková A.

3.B

2.miesto

Mihalčatinová L.

3.A

3.miesto

Androvičová A.

2.A

Viac...

Na návšteve v novinách

Žiaci z Redaktorského krúž­ku na Základnej škole On­dreja Štefku vo Varíne spolu s pani učitelkou Kristínou Chobotovou navštívili re­dakciu MY Žilinských novín. Budúci novinári sa zozná­mili s prácou redaktorov a bežným chodom týžden­níka.

Viac...

Mesiac úcty k starším

Október je mesiac spojený s dôležitým posolstvom úcty k starším, ktorému aj tento rok venovali svoju veľkú pozornosť žiaci našej školy. Deti prvého a druhého ročníka navštívili dňa 23. 10. 2019 domov opatrovateľskej služby Alžbetínum vo Varíne. Svoje veľké ďakujem vyjadrili babkám a dedkom prostredníctvom ľudových piesní, básní, riekaniek, dramatizácie a hrou na heligónkach.

Viac...

Zberný dvor

Dňa 18.10.2019 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili v Žiline bezplatného náučného zážitkového programu Zberný dvor, ktorý financoval OZV NATUR – PACK. Zážitkový program nadväzoval na posolstvo novej eko-knižky Zberný dvor, ktorú v tomto roku vydal spevák a spisovateľ Branislav Jobus. Súčasťou programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny, hrajúcej na recyklované nástroje a aktivity motivujúce a učiace zážitkovou formou deti triediť odpadky. Za odmenu dostala trieda knihu Zberný dvor, ktorá sa využije pri eko-výučbe.

Viac...

Exkurzia do Brodzian a Oponíc

Dňa 17.októbra 2019 žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si ako svoj voliteľný predmet vybrali ruský jazyk, navštívili Aponniho knižnicu v Oponiciach a Slovanské múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch.

V obci Oponice stojí renesančný kaštieľ zo 16.-17. storočia , ktorého súčasťou je Aponiovská knižnica. V knižnici sa nachádzajú vzácne diela od roku 1515 do roku 1940. V jej zbierkach je vyše 400 prvotlačí v 12 jazykoch, medzi inými i z ruského jazyka. Expozícia je cestou do minulosti a žiaci získali veľa informácií nielen o živote grófa Aponiho, ale i spôsobe práce s knihami, ktorých historická hodnota je nevyčísliteľná. Interiér knižnice bol nanovo postavený podľa výkresovej dokumentácie, pohľadníc a fotiek stolármi zo Zvolena a patrí medzi najkrajšie historické interiéry Slovenska. Naši žiaci sa ocitli v týchto priestoroch po prvýkrát a v pravom zmysle slova ich očaril.

Viac...

Sme zodpovednými finančnými spotrebiteľmi?

Pretože naši žiaci nimi sú! 

V októbri 2019 sa žiaci navštevujúci triedy 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B a 7. B zúčastnili súťaže ,,Ako sa má správať zodpovedný finančný spotrebiteľ?" organizovanej Národnou bankou Slovenska v rámci Dní finančného spotrebiteľa 2019. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť originálny slogan a plagát na tému zhodnú s názvom súťaže. Šikovní žiaci spojili sily, zorganizovali pracovné skupinky a vytvorili krásne a originálne diela. 

Viac...

Psovod v ŠKD

Náš školský klub detí prišli navštíviť zachranárske psy, ktoré pod odborným vedením ukázali našim deťom ich prácu, šikovnosť a vytrvalosť.

Viac...

1001 Stories

V utorok 15.10.2019 sa žiaci ročníkov 3. – 9. zúčastnili anglicko – slovenského divadelného predstavenia 1001 Stories v rámci Európskeho dňa jazykov. Dostali sa do rozprávky z exotických čias, keď ľudia ešte lietali na kobercoch, nosili sa na chrbte veľryby a dokázali sa rozprávať s vtákmi. Počúvali príbehy plné zázrakov a ľudskej múdrosti. 

Viac...

,,Beh nádeje“

Dňa 14.10.2019 sa vybraní žiaci 5.- 9. ročníka zúčastnili ,,Behu nádeje“, ktorý sa konal v rámci XXV. ročníka celoslovenského festivalu zameraného na patologické javy v spoločnosti ,, DNI NÁDEJE“. Štafetový  beh sa konal v peknom prostredí Parku Ľudovíta Štúra za krásneho slnečného dňa. 4-členné družstvá súťažili až v šiestich kategóriách (5-6. ročník dievčatá/chlapci; 7-8. ročník dievčatá/chlapci; 9. ročník dievčatá/chlapci).

Viac...

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi sa nachádza v  priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Múzeum predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny a zároveň je aj  pamätníkom zavraždeným Židom zo Slovenska. Dôležitosť toho, aby bolo mladým ľuďom  umožnené spoznať aj túto kapitolu dejín slovenského národa,  si stále viac a viac uvedomujeme, a aj preto sme sa aj tento rok rozhodli zorganizovať výchovnovzdelávaciu exkurziu pre deviatakov našej školy do Múzea holokaustu.

Viac...

Literárna exkurzia

Tak ako každý školský rok aj tento rok sa už v jeho úvode vybrali žiaci 7. ročníka po stopách významných predstaviteľov slovenskej literatúry – Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína.

Prvou zastávkou bol Dolný Kubín, kde sme navštívili  Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. V jednotlivých miestnostiach múzea si žiaci počas odborného výkladu prezreli obrazový a textový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Popritom žiaci riešili úlohy, hlavolamy a hádanky zamerané na život a dielo P. O. Hviezdoslava.

Viac...

Hodina s "funtronicom"

Naši štvrtáci mali možnosť vyskúšať si učenie hrou pomocou učebnej pomôcky - Funtronic. Funtronic - interaktívna podlaha poskytuje veľké možnosti vo vyučovaní, pri pohybe žiakov, pri zábave. Rozvíja tímové schopnosti, pohybovú koordináciu, logické myslenie, postreh a vnímanie žiakov. Štvrtáci si preverili svoje vedomosti z anglického jazyka, vlastivedy, prírodovedy, zahrali si futbal a spoločne vedomostnú hru  bojové lode. Hodina bola pre nich príjemným spestrením vyučovania.

Viac...

Európska Noc výskumníkov 2019

Motto: “Život ako ho (ne)poznáme”

V piatok 27. septembra sa uskutočnila Európska noc výskumníkov 2019 v OC Mirage Žilina. Spolu s našimi ôsmakmi a deviatakmi sme sa boli pozrieť na nové technológie a pokroky vedy. Mali možnosť vidieť niekoľko zaujímavých exponátov, dokonca si niektoré mohli sami vyskúšať. Riadili simulátor dronu, vyskúšali si virtuálne okuliare, opilecké okuliare, videli ako pracuje 3D tlačiareň, dozvedeli sa ako pracuje optická pinzeta a aké je jej využitie napríklad v medicíne. Taktiež sme mali možnosť vidieť exponáty týkajúce sa robotiky, trvalej udržateľnosti a biotechnológií. Prakticky si zopakovali poskytovanie prvej pomoci na figurínach. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, aby sme mohli s údivom sledovať pokrok vedy a techniky za ďalší rok.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>