Akcie

LYŽIARSKY VÝCVIK 2020 – JASENSKÁ DOLINA

V dňoch 17.2.2020 – 21.2.2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik (LV) žiakov siedmeho ročníka, v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina  pri Martine. LV sa zúčastnilo 40 žiakov - 19 žiakov zo 7. A a 21 žiakov zo 7.B triedy. O plynulý a bezproblémový priebeh lyžiarskeho výcviku sa postarali: vedúca lyžiarskeho výcviku a pedagogický dozor – Mgr. Branislava Babišová, 2 učiteľky – lyžiarske inštruktorky (Mgr. Monika Staňová, Mgr. Natália Martošová) lyžiarsky inštruktor Adam Mahút a zdravotník Andrej Šipka (CK Andromeda). 

Viac...

VESMÍR OČAMI DETÍ

XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
Počas januára a februára 2020 na našej škole prebiehala výtvarná súťaž - Vesmír očami detí, v ktorej naši žiaci nakreslili ako si predstavujú nekonečný vesmír. Práce sme najprv zaradili do školského kola, z ktorých sme vybrali postupujúce práce do okresného kola.  Deti sa posnažili a vznikli veľmi pekné diela. Všetkým blahoželáme a držíme palce, aby ich práce postúpili do celoslovenského kola.

Viac...

Valentínska pošta

V mesiaci február sme si na našej škole pripomenuli  „Medzinárodný týždeň priateľstva”. Počas celého týždňa naši žiaci uvedený sviatok oslávili diskusiami a tematickými výtvarnými prácami, ktoré boli zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov a hodnôt dôležitých pre priateľstvo. Ukončením „Medzinárodného týždňa priateľstva” na našej škole boli darčeky, Valentínky pre deti, ktoré im vyrobili kamaráti, aby ich potešili.

Biologická olympiáda

Zo školského kola Biologickej olympiády v kategórii C v šk. roku 2019/2020 postúpila s najvyšším počtom bodov do okresného kola žiačka 8.B triedy – Anna Chmeliarová, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na peknom 9. mieste a bola úspešnou riešiteľkou. Gratulujeme!

Poskytovanie prvej pomoci

Človek nikdy nevie, kedy bude musieť uplatniť svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci v praxi.

Nehodovosť na cestách stúpa, počet ľudí trpiacimi civilizačnými ochoreniami rastie, náhla nevoľnosť či srdcová, alebo mozgová príhoda postihuje už aj mladších ľudí. Ale stačia teoretické vedomosti? Myslíme si, že nie. Samozrejme, prax ide ruka v ruke s teoretickým poznaním. Mnohí si myslia, že keď vedia čo robiť, tak nemajú žiaden problém ani v realite, no často opak je pravdou.

Viac...

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 6.2.2020 sa v zasadačke Mestského úradu v Žiline uskutočnil 48. ročník okresného kola geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 210 žiakov rozdelených do 3 kategórií. Prvá časť olympiády pozostávala z poznatkov z monotematického celku a miestnej krajiny, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov.

Viac...

Dňa 13. 2. 2020 sa uskutočnil na  1. stupni ZŠ  Tematický  deň „Fašiangy.“

Pani učiteľky  zakomponovali  do  vyučovacích  predmetov  úlohy s fašiangovou  tematikou tak, aby  sa  žiaci  hravou  formou zoznámili  s obdobím, ktoré  patrí medzi obľúbené ľudové tradície a zároveň prebrali  predpísané  učivo.  Žiakom  sa  bezpochyby  páčil tento  spôsob vzdelávania, pretože vypočítali  oveľa  viac  úloh  a urobili  množstvo  cvičení na hodine  SJL, ako  obvykle. Veselá  nálada motivovala  žiakov k tvorivosti  a kreativite  na  hodinách  Výtvarnej  výchovy a Pracovného  vyučovania, na  ktorých 

Viac...

Fašiangové vystúpenie

V období Fašiangov, času veselosti, roztopašnosti, zábavy a radosti si aj žiaci našej školy spomenuli na starčekovcov z DOS Alžbetínum a pripravili si pre nich fašiangové vystúpenie. 12. februára ich navštívili a predviedli im program, ktorý im pripomenul obdobie ich mladších rokov. Zahrali  im fašiangové divadlo s prekáračkami a zaspievali, zahrali na heligónkach piesne typické pre toto obdobie. Priniesli im obrázkové pozdravy, ktoré vytvorili pre nich pri príležitosti sviatku svätého Valentína. Vystúpenie sa starkým páčilo a deti boli odmenené potleskom a sladkosťou.

Viac...

ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecký rast jednotlivcov.

Naši žiaci súťažili v troch kategóriách.

 

V prvej kategórii súťažili žiaci 2. - 4. ročníka.

V umeleckom prednese prózy sa umiestnili títo žiaci:

Viac...

Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9. ročníkov a zástupcov stredných škôl

Vo štvrtok 06.02.2020 sa uskutočnilo Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9. ročníkov a zástupcov z 15 stredných škôl. Rodičia aj žiaci mali možnosť vypočuť si priamo z prvej ruky informácie týkajúce sa škôl, kde chcú ísť študovať. Zastúpené boli odborné školy s maturitou, bez maturity, obchodné akadémie, hotelová akadémia aj gymnázium. Dozvedeli sa o možnostiach duálneho vzdelávania, jeho výhodách, možnostiach.

Mali možnosť zobrať si informačné materiály, pozrieť prezentácie ako aj osobne sa porozprávať so zástupcami jednotlivých škôl.

Viac...

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Dňa 14.11.2019 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B. Záujem žiakov bol veľký – v kategórii 1A súťažilo 33 žiakov a v kategórii 1B 22 žiakov, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie:

Viac...

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

O živote na slovenských hradoch a zámkoch sa dozvedáme z kníh, o vzniku a zakladaní miest a obcí rozprávajú legendy, v tajuplných príbehoch ožívajú pozoruhodné a magické miesta na Slovensku, z pokolenia na pokolenie kolujú medzi ľudom povesti o čarodejných bytostiach s nadprirodzenými vlastnosťami.

Viac...

Fašiangové vystúpenie

Žiaci 2. B a 4. B triedy si pripravili pre seniorov vo Varíne fašiangové vystúpenie pre seniorov. Pestrým programom potešili a pohladili nejedno srdce. Svojimi piesňami, básňami a krátkym divadelným programom pripomenuli starým rodičom fašiangové zvyky a tradície, ktoré sa zachovali dodnes. 

Viac...

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

1. decembrový týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách (G, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v teoretickej časti a svoje zručnosti predviedli v praktickej časti pri práci s atlasom. Samozrejme nechýbali otázky aj z miestnej krajiny, kde sme si overili aké majú vedomosti o Žilinskom kraji. Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme sa mohli pochváliť bohatou účasťou naozaj šikovných žiakov. Veľmi nás teší záujem žiakov o tento predmet. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce na okresnom kole. 

Viac...

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Ruština sa stáva obľúbenou. Hodiny sú spríjemnené učením sa rôznych pesničiek, básničiek, interaktívnymi úlohami, spoznávaním reálií krajiny, zvykoslovných tradícií, kultúry, literatúry, prírodných zvláštností , prácou s časopisom a exkurziou.

Mnohí z dnešných našich žiakov považujú ruštinu za užitočnú pre svoju budúcnosť. Je to druhý obchodný jazyk Európskej únie, to znamená dopyt po rusky hovoriacich zamestnancoch. Vedieť po rusky je na trhu práce v súčasnosti veľkou výhodou.

Viac...

Vianočná výzdoba tried

Súťaž o najkrajšiu vianočno-zimnú výzdobu tried. Naši žiaci sa priam pretekali v nápaditosti, ako si vyzdobiť triedu, a tým spríjemniť očakávanie Vianoc. V stredu 18. decembra sa porota v zložení: p. zástupkyňa Andelová, p. učiteľka Chobotová a žiaci zo žiackej školskej rady počas vyučovania vybrali do tried, aby výzdobu zhodnotili. 

Viac...

Zrkadlo - vianočné číslo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského časopisu ZRKADLO.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Dobrá novina, šťastná hodina

A znovu sa priblížili Vianoce, žiaci si v tomto adventnom čase pripravili vianočné vystúpenie pre rodičov, starých rodičov, všetkých obyvateľov obce Varín.

V kinosále vo Varíne 11. decembra pre nich zahrali príbeh o anjelovi Striebrovláskovi, ktorý svojimi dobrými skutkami vykonanými medzi ľuďmi na Zemi znovu získal miesto v Nebi, ktoré stratil pre svoju neposlušnosť.

Viac...

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti „Šaliansky Maťko“, ktorej školské kolo sa konalo 17. decembra 2019. Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. Aj  o tom je totiž Šaliansky Maťko...

Viac...

Mikulášsky koncert

Mikulášsku atmosféru na našej škole spestril koncert, ktorý sa konal v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte vystúpila hudobná skupina zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, ktorá zahrala a zaspievala známe slovenské i zahraničné populárne piesne. Deti si toto hudobné dopoludnie užili a za záver si aj s chuťou zatancovali.

Viac...

Kampaň Červené stužky na našej škole

Odborná beseda

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnila beseda pre siedmy ročník s MUDr. Katarínou Murajdovou.  Túto besedu organizujeme každoročne v rámci kampane Červené stužky. Pani doktorka primeraným spôsobom priblížila žiakom problematiku HIV a AIDS. Počas besedy sa žiaci aktívne zapájali, kládli p. doktorke zaujímavé otázky. 

Viac...

O2 Športová akadémia Mateja Tótha – športový deň

V stredu  27.11. sa  základné školy Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského  kraja zúčastnili  Športového dňa Nadácie Slovenskej sporiteľne v Športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Zapojila sa aj naša škola s atlétmi 2.- 5.ročníka. Okrem športovej súťaže čakal na účastníkov bohatý program. Pripravené boli skákacie hrady, maľovanie na tvár aj občerstvenie.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Blíži sa čas Vianoc, čas kedy sa všetci tešíme na chvíle strávené v kruhu rodiny a priateľov.
Nie každý má však možnosť sadnúť si za štedrovečerný stôl so svojourodinou a mnohí dôchodcovia v domovoch dôchodcov pociťujú osamelosť práve počas vianočných sviatkov. Preto sme sa rozhodli spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu :

Viac...

Rodostrom

V mesiaci októbri a novembri sa piataci na hodinách dejepisu učili o práci historika, neskôr sa zahrali na historikov - pátračov. Hľadali, skúmali, robili rozhovor s rodičmi, starými rodičmi a výsledkom ich práce bola vizualizácia rodostromu ich rodiny i niekoľko generácií dozadu. Cieľom ich projektu bolo spoznať nielen svojich predkov, ale i pochopiť aká je práca historika náročná.

Viac...

Dajme spolu gól

V tomto školskom roku sme sa po druhýkrát zapojili do skvelého športového projektu „Dajme spolu gól“, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz. Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách. Vďaka projektu sme získali materiálne vybavenie: futbalové lopty, sieťku na lopty, rozlišovacie tričká, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačné rebríky a tričká pre malých hráčov.

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>