Akcie

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

1. decembrový týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách (G, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v teoretickej časti a svoje zručnosti predviedli v praktickej časti pri práci s atlasom. Samozrejme nechýbali otázky aj z miestnej krajiny, kde sme si overili aké majú vedomosti o Žilinskom kraji. Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme sa mohli pochváliť bohatou účasťou naozaj šikovných žiakov. Veľmi nás teší záujem žiakov o tento predmet. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce na okresnom kole. 

Viac...

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Ruština sa stáva obľúbenou. Hodiny sú spríjemnené učením sa rôznych pesničiek, básničiek, interaktívnymi úlohami, spoznávaním reálií krajiny, zvykoslovných tradícií, kultúry, literatúry, prírodných zvláštností , prácou s časopisom a exkurziou.

Mnohí z dnešných našich žiakov považujú ruštinu za užitočnú pre svoju budúcnosť. Je to druhý obchodný jazyk Európskej únie, to znamená dopyt po rusky hovoriacich zamestnancoch. Vedieť po rusky je na trhu práce v súčasnosti veľkou výhodou.

Viac...

Vianočná výzdoba tried

Súťaž o najkrajšiu vianočno-zimnú výzdobu tried. Naši žiaci sa priam pretekali v nápaditosti, ako si vyzdobiť triedu, a tým spríjemniť očakávanie Vianoc. V stredu 18. decembra sa porota v zložení: p. zástupkyňa Andelová, p. učiteľka Chobotová a žiaci zo žiackej školskej rady počas vyučovania vybrali do tried, aby výzdobu zhodnotili. 

Viac...

Zrkadlo - vianočné číslo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského časopisu ZRKADLO.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Dobrá novina, šťastná hodina

A znovu sa priblížili Vianoce, žiaci si v tomto adventnom čase pripravili vianočné vystúpenie pre rodičov, starých rodičov, všetkých obyvateľov obce Varín.

V kinosále vo Varíne 11. decembra pre nich zahrali príbeh o anjelovi Striebrovláskovi, ktorý svojimi dobrými skutkami vykonanými medzi ľuďmi na Zemi znovu získal miesto v Nebi, ktoré stratil pre svoju neposlušnosť.

Viac...

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti „Šaliansky Maťko“, ktorej školské kolo sa konalo 17. decembra 2019. Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. Aj  o tom je totiž Šaliansky Maťko...

Viac...

Mikulášsky koncert

Mikulášsku atmosféru na našej škole spestril koncert, ktorý sa konal v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte vystúpila hudobná skupina zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, ktorá zahrala a zaspievala známe slovenské i zahraničné populárne piesne. Deti si toto hudobné dopoludnie užili a za záver si aj s chuťou zatancovali.

Viac...

Kampaň Červené stužky na našej škole

Odborná beseda

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnila beseda pre siedmy ročník s MUDr. Katarínou Murajdovou.  Túto besedu organizujeme každoročne v rámci kampane Červené stužky. Pani doktorka primeraným spôsobom priblížila žiakom problematiku HIV a AIDS. Počas besedy sa žiaci aktívne zapájali, kládli p. doktorke zaujímavé otázky. 

Viac...

O2 Športová akadémia Mateja Tótha – športový deň

V stredu  27.11. sa  základné školy Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského  kraja zúčastnili  Športového dňa Nadácie Slovenskej sporiteľne v Športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Zapojila sa aj naša škola s atlétmi 2.- 5.ročníka. Okrem športovej súťaže čakal na účastníkov bohatý program. Pripravené boli skákacie hrady, maľovanie na tvár aj občerstvenie.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Blíži sa čas Vianoc, čas kedy sa všetci tešíme na chvíle strávené v kruhu rodiny a priateľov.
Nie každý má však možnosť sadnúť si za štedrovečerný stôl so svojourodinou a mnohí dôchodcovia v domovoch dôchodcov pociťujú osamelosť práve počas vianočných sviatkov. Preto sme sa rozhodli spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu :

Viac...

Rodostrom

V mesiaci októbri a novembri sa piataci na hodinách dejepisu učili o práci historika, neskôr sa zahrali na historikov - pátračov. Hľadali, skúmali, robili rozhovor s rodičmi, starými rodičmi a výsledkom ich práce bola vizualizácia rodostromu ich rodiny i niekoľko generácií dozadu. Cieľom ich projektu bolo spoznať nielen svojich predkov, ale i pochopiť aká je práca historika náročná.

Viac...

Dajme spolu gól

V tomto školskom roku sme sa po druhýkrát zapojili do skvelého športového projektu „Dajme spolu gól“, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz. Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách. Vďaka projektu sme získali materiálne vybavenie: futbalové lopty, sieťku na lopty, rozlišovacie tričká, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačné rebríky a tričká pre malých hráčov.

Viac...

Triedenie odpadu

Partnerská organizácia spoločnosti NATUR-PACK- Deti čistej Zeme n.o. pripravila projekt s názvom:

„Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme“,

ktorého cieľom je zvýšiť environmentálne cítenie detí, zvýšiť mieru triedenia odpadu a vytvoriť čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie, v ktorom žijeme.

Viac...

Planetárium Žiar nad Hronom

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom  je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Dňa 8.11. ho navštívili aj naši žiaci 4. A a 4.B triedy.

Viac...

Šachový turnaj

Dňa 28.10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja žiakov 5.-9. ročníka. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí preukázali svoju šikovnosť a bystrosť mysle. 

Viac...

„Dospievam alebo život plný zmien“

Dňa 12. novembra sa uskutočnila prednáška pre dievčatá siedmeho ročníka s názvom: „Dospievam alebo život plný zmien“. Dievčatá boli pútavou a veľmi citlivou formou oboznámené s jednotlivými témami, ktoré sa spájajú s obdobím dospievania a puberty.

Viac...

SI ONLIINE II.

11. novembra 2019 sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili prednášky pod názvom Si Online II. Lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, ktorá realizuje výchovno-vzdelávacie programy na školách, predstavila našim žiakom plusy a mínusy online sveta. Priblížila im vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy, hroziace zdravotné riziká „online života“ i prevenciu vzniku online závislostí. Upozornila ich na novodobé formy šikanovania na sociálnych sieťach, najmä na kyberšikanu, kyberstalking,

Viac...

Technika hrou od základnej školy – Hráme sa a objavujeme

Podarilo sa nám získať grant na podporu projektu Technika hrou od základných škôl, ktorý poskytla Nadácia Volkswagen.

Viac...

Naši  najmenší žiaci – prváci zvládli prvé školské  testovanie

 Po prvých dvoch školských  mesiacoch, kedy  sa  naši  najmenší žiaci  adaptovali na  nové  prostredie  a hlavne  na  množstvo  povinností,  ktoré musia  denne  zvládnuť, po  absolvovaní  slávnostnej  imatrikulácie, kde  boli  pani  riaditeľkou  pasovaní  do „Cechu  školského,“ čakala na  nich  ďalšia skúška  odvahy  a vytrvalosti – Testovanie  pohybových  predpokladov žiakov  ZŠ. Pani triedne  učiteľky  vysvetlili a pripravili  deti na testovanie  tak, aby sa všetci  tešili  na športové disciplíny.

Viac...

Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra

Dňa 4. novembra 2019 sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na Správe NP Malá Fatra pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. 

Viac...

Jesenný deň vyučovania vonku (Outdoor classroom day)

7. novembra 2019 sme sa zapojili do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je, aby sa čo najviac detí vzdelávalo vo vonkajšom prostredí. Dobre sme sa obliekli a vyšli sme z triedy von na čerstvý vzduch. Pobyt v prírode či na školskom dvore nemusí byť spojený iba s hrou, môže byť spojený aj s edukáciou. Takýto spôsob vykonávania výchovno - vzdelávacích aktivít rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu a kritické myslenie. Žiaci si počas outdoorovej edukácie budujú vzťah s živou i neživou prírodou, rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a v neposlednom rade robia niečo aj pre svoje zdravie – posilňujú svoj imunitný systém. Tento školský rok sa vzdelávali vonku žiaci na predmetoch:

Viac...

Zdravá výživa

V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy hladný človek siaha často po nie najzdravších  potravinárskych produktoch, je potrebné poukazovať na zdravú výživu. 

Viac...

Výstava ovocia a zeleniny

Jeseň je čas zberu plodov z našich záhrad a polí. Ako sa už stalo tradíciou v tomto období, zrealizovali sme opäť výstavu ovocia a zeleniny v dňoch 23. – 28. októbra. Žiaci priniesli naozaj pekné kreatívne výtvory z ovocia a zeleniny, krásne veľké i malilinké jabĺčka. Tie najkrajšie príspevky sme sa rozhodli odmeniť. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii výstavy patrí poďakovanie.

Viac...

Schránka dôvery

- bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

Na čo slúži?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém. 

Kde nájdeš schránku dôvery?

Na stene vedľa hlavnej nástenky vo vestibule.

Viac...

Múdrosť ukrytá v šedinách

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila už do 15.ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré organizačne zabezpečila naša školská knižnica. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>