Akcie

Veselé Vianoce

22. decembra 2022 sa žiaci ZŠ zúčastnili vianočného koncertu Veselé Vianoce. Koncert predviedli dvaja hudobníci Alexander Malo a Ing. Oliver Šipkovský. Hudobno-vzdelávací program priblížil žiakom pravú podstatu Vianoc, históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta, dôležitosť priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov.

Viac...

Celoslovenský projekt Prvá pomoc realizovaný v našej škole

Študentky odboru záchranár na ŽU Simona Hrušková, Eva Hanuláková a Simona Juščáková dňa 27.01.2023 oboznámili žiakov 9.ročníka našej školy so základnými poznatkami o prvej pomoci, snažili sa zvýšiť ich záujem o túto tému a v neposlednom rade šíriť osvetu o práci záchranárov, ktorých práca je hlavne o spolupráci,  rozhodnosti a zodpovednosti za životy iných.

Viac...

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Je to športový projekt, ktorý je  realizovaný na ZŠ a zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Žiaci sa mohli presvedčiť, na kej úrovni je ich fyzická zdatnosť a okrem toho si zmerať sily aj so svojimi spolužiakmi.

Výsledky našej školy:

Viac...

LUCIE V NAŠEJ ŠKOLE

,,Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."

Svojim vystúpením a krátkym programom nám "Lucie" z našej školy spestrili  predvianočný čas. Spojením hry na heligónke, spevom kolied, recitáciou vinšov a samotným ,,vymetaním“ jednotlivých tried nám priblížili túto predvianočnú ľudovú tradíciu.

Viac...

Poďakovanie - KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?
Mikulášsky perníček

V novembri sme nezabudli na našich starkých, babky a dedkov, obyvateľov Domovov pre seniorov Auxilínium a Alžbetínium. 

Žiaci našej školy im pripravili sladké prekvapenie Mikulášsky balíček. 

Viac...

Vianočné prípravy - zdobenie medovníkov

Medzi aktivity Výchova k manželstvu a rodičovstvu patria tradične aj prípravy na vianočné obdobie. Žiaci prvého stupňa si vyskúšali zdobenie medovníčkov. Práca ich bavila a tešili sa z nej. Veľmi sa snažili, aby ich medovníček bol čo najkrajší. Medovníky, ktoré vyzdobili si zobrali domov na výzdobu vianočného stromčeka.

Viac...

Piškvorky

V mesiaci november prebiehala na druhom stupni základnej školy súťaž Piškvorky v troch kolách. Najskôr prebehli v každej triede piateho až deviateho ročníka triedne kolá z ktorých najlepšie 2 tímy postúpili do nasledujúceho kola, kde hrali proti sebe tímy z rovnakého ročníka. Následne sa v kolách, ktoré boli zorganizované individuálne pre každý ročník, vybral 1 najlepší tím z každého ročníka, ktorý sa zúčastnil školského kola. 

Viac...

Zber papiera - vyhodnotenie

Žiaci v jesennom zbere papiera celkovo odovzdali 3432,4 kg vytriedeného papiera. Najviac papiera na 1. a 2. stupni doniesli:

Viac...

Ilustrácie pre život

Blížia sa Vianoce - čas zázrakov. A zázračnú  moc majú aj Ilustrácie pre život, ktoré namaľovali slovenskí umelci. Ak sa ich rozhodnete venovať ich či už sebe alebo ako originálny darček, pomáhate zároveň deťom v núdzi, ktoré žijú v humanitárnych krízach. UNICEF Slovensko v spolupráci s Festivalom BAB spúšťajú vianočnú kampaň s názvom Ilustrácie pre život.

Viac...

ŠKOLA  ŽIVOTA – Prvá pomoc

10. novembra 2022 sa žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ zúčastnili výchovného koncertu ŠKOLA  ŽIVOTA – Prvá pomoc. Spievali Jarko Gažo a Radko Pažej. Hovorené slovo a hudobné skladby hrané naživo boli doplnené obrazovou videoprojekciou. Deti spievali, zabávali sa a aktívne sa zapájali pri poskytovaní prvej pomoci.

Viac...

Moja rodina

V mesiaci november sme aktivity v škole zamerali  aj na rodinu, vzťahy v nej, rovnocennosť jej členov, vzájomnú úctu a lásku. Aktivity sme realizovali na  hodinách slovenského jazyka, prvouky, občianskej, výtvarnej, pracovnej výchovy a triednických hodinách.

Viac...

Pamiatka zosnulých

Mesiac november je pamiatkou na všetkých našich zosnulých blízkych. Mysleli sme  na nich v našich modlitbách a pri návšteve cintorína. 

Aj so žiakmi sme sa zapojili modlitbami a návštevou cintorína počas hodín náboženskej výchovy.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Na prelome mesiacov október a november  sme sa ako škola zapojili do aktivity Týždeň zdravej výživy. 

Žiaci nosili zdravú desiatu celý týždeň. S najvyšším počtom za týždeň prinesenej zdravej desiaty sa  na prvom mieste umiestnila 8.B, za ňou skončila 2.B a na treťom mieste 5.B. Aj tí, ktorí sa neumiestnili, samozrejme, urobili niečo pre svoje zdravie.

Viac...

Futbalový turnaj  24. 10. 2022 pre 1. stupeň ZŠ

Dňa 24. 10. 2022 sa konal na 1. stupni ZŠ futbalový turnaj.  Žiaci 1. a 2. ročníkov hrali od 7: 40 do 9: 10 hod. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili od 9: 35 do 11: 15 hod.

Súťažilo sa nasledovne: Slávnostné otvorenie - predstavenie jednotlivých štátov, vlajok a hráčov. Z každej triedy si vyučujúci vyberali spolu 7 hráčov, z ktorých bol 1 brankár. Ostatní žiaci z triedy povzbudzovali. Hralo sa  v telocvični. Každá trieda hrala 10 minút a víťazné družstvá hrali na záver o prvenstvo (spolu 3 zápasy). Po 5. minútach každého zápasu bol polčas, kedy sa žiaci striedali v hre (6 hráčov + 7. brankár, v poli hrali 4 hráči a 2 striedali. Hrací čas  bol 10 minút, striedanie hráčov počas 10 minút podľa pokynov a usmernenia vyučujúcej/ rozhodcu. 

Viac...

Školské kolo OSJL

13. 10. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Po druhýkrát školské kolo pozostávalo z online testu, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou OSJL.

Do súťaže v kategórii C sa v našej škole zapojilo 13 žiakov 8. a 9. ročníka. Cieľom súťaže bola nielen propagácia a popularizácia slovenského jazyka a literatúry ako vyučovacieho predmetu, ale aj súťažnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťažné interaktívne testy totiž rozvíjali aktívne myslenie žiakov a podnecovali ich flexibilitu. Z 13 zapojených žiakov sa stali 11 žiaci úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupuje len víťaz.

Viac...

Imatrikulácia prvákov

Vo štvrtok 27.10.2022 v popoludňajších hodinách sa uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov, teda prijatie do cechu žiackeho.

Deviataci sa opäť rozhodli prijať medzi seba najmenších žiakov. Pozvali prváčikov, ich rodičov a príbuzných na Slávnostnú imatrikuláciu do telocvične ZŠ. 

Všetkých pozvaných hostí privítal kráľ so svojimi troma dcérami. Program bol originálny niesol sa v znamení rozprávky Soľ nad zlato. Okrem postavičiek z rozprávky v ňom hlavné úlohy zohrali práve tí najmenší prváci. 

Viac...

Milión detí sa modlí ruženec

Október je mesiac úcty k Panne Márii, keď sa častejšie ako obvykle modlíme ruženec. 18. október sa každý rok koná aktivita pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ - tento rok  s úmyslom za mier a pokoj vo svete.

Viac...

NATUR-PACK

Nezisková organizácia Deti čistej Zeme zabezpečuje pre NATUR-PACK vzdelávacie aktivity. Zážitkovo vzdeláva žiakov základných škôl.

Projekt „Vytvorme čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme“ finančne podporil Žilinský samosprávny kraj a zavítal 13. októbra 2022 do našej školy medzi štvrtákov. Žiaci si zopakovali, čo všetko patrí do separovaného zberu, spoločne si zahrali rozprávku Slimáčik Máčik.

Viac...

Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si žiaci základnej školy uctili starších ľudí v našom okolí. Rozprávali sa a čítali o ich živote, s láskou a vďakou vyrobili krásne pozdravy, kreslili a maľovali obrázky a pripravili z nich výstavu žiackych prác vo vestibule kinosály obce. Deti prvého a štvrtého ročníka si pripravili pre našich starkých, babky a dedkov, milé potešenie v podobe vystúpenia, ktoré sa uskutočnilo 11. októbra 2022, počas posedenia seniorov obce. Zarecitovali básničky, zaspievali pesničky.

Viac...

Svetový deň duševného zdravia

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa 10. októbra - kedy je Svetový deň duševného zdravia. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Pre každého z nás je predsa dôležité, aby sa cítil v pohode. Dňa 10. 10. 2022 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň duševného zdravia.

Viac...

Svetový deň srdca

Posledná septembrová nedeľa je každoročne venovaná srdcu a jeho dôležitosti v našom živote. Aj tento rok sme si pripomínali jeho dôležitosť počas nasledujúceho týždňa rôznymi aktivitami na prvom aj druhom stupni a prostredníctvom rozhlasovej relácie. Žiaci sa dozvedeli o stavbe, fungovaní srdca, aj o tom, aké ochorenia môžu srdce poškodzovať, prostredníctvom prezentácií. Formou rozhovorov zisťovali, ako ovplyvňujú činnosť srdca zdravé a nezdravé zložky potravy a šport.

Viac...

Biela pastelka 2022

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj tento školský rok sme sa ako škola rozhodli opäť podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline. Zbierkovali naši žiaci 9.ročníka v priestoroch našej školy 21.9. 2022(stredu) do pokladničiek. Vyzbieraná suma činí 235,49 eur.

Viac...

Šach

Šach je duševný šport, ktorý rozvíja myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu.

4. októbra 2022 sa v Centre voľného času uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Žilina žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Z našej školy sa majstrovstiev zúčastnili žiaci: Hana Bukovinská 3.A, Martin Obšivan 3.B, Lívia Franeková 4.A, Martin Beniač 5.C a Samuel Hypš 5.C.

Viac...

Európsky deň jazykov

Dňa 26.09.2022 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra.

Naším cieľom bolo upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov. Podporovať bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Vytvoriť si vzťah a podporovať  celoživotné jazykové vzdelávanie v školách i mimo škôl, či už na študijné a pracovné účely, alebo vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>