Akcie

Beh do strečnianskych hradných schodov

Dňa 17.5. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže: „ Beh do strečnianskych hradných schodov“. Hlavnými organizátormi tohto bežeckého podujatia sú Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. Pripravených bolo spolu 12 kategórií (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úlohou bolo vybehnúť 151 hradných schodov. Naši bežci boli veľmi úspešní, poniektorí získali aj umiestnenie na stupienkoch víťazov .

Viac...

Súťaž Mladý záchranár 2019

Dňa 10.5.2019 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár 2019 – súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Za prvý stupeň súťažilo 6 družstiev, za druhý stupeň súťažilo 13 družstiev základných škôl z okresov Žilina a Bytča. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo druhého stupňa, žiaci šiesteho ročníka: Branislav Dominiak, Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová, Bianka Pekarová, Ema Zavoďančíková.

Viac...

English Star 2019

Pre všetkých čo majú radi anglický jazyk sa aj tento rok konala medzinárodná anglická súťaž English Star. Aj  žiaci našej školy sa už po tretí krát zapojili. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa žiakov, hlavne nižšie ročníky. Každý súťažil v rámci svojej kategórie. Všetkým prajeme čo najlepšie výsledky, ktoré zverejníme po vyhodnotení súťaže.

Viac...

Týždeň hlasného čítania

Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne v apríli prebieha u nás  akcia nazvaná Týždeň hlasného čítania. Ani tento rok tomu nebolo inak a žiaci 1. až 4. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali zaujímavé knihy. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo zvyšovať záľubu detí o knihy, literatúru a čítanie. Nemenej dôležitým cieľom bolo pomôcť deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Trénovali sme hlasné, plynulé a výrazné čítanie. 

Viac...

Vystúpenie v obci Deň matiek 2019

5. mája 2019 sa v našej obci uskutočnila oslava Dňa matiek,  pri  ktorom sa prezentovala naša škola kultúrnym programom.

Na začiatku sa  mene všetkých  gratulantov   oslávenkyniam  prihovorili Branislav Dominiak a Annamária Kapasná  .

Viac...

Zápis do 1. ročníka

V uplynulých dňoch sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov pre školský rok 2019/2020. Je to veľká udalosť pre budúcich malých žiakov, ale aj ich rodičov. Všetky deti sú plné očakávania, niektoré smelšie, iné ešte trochu bojazlivé, ale všetky sú veľmi zvedavé. Sú zvedavé na svoju pani učiteľku, svojich nových priateľov a priateľky, ktorých budú volať spolužiaci a spolužiačky. Naše pani učiteľky sa na zápis prvákov vždy svedomite pripravujú, zdobia triedy, pripravujú drobné darčeky, tak aby sa naši malí budúci prváci cítili v škole ako doma. 

Viac...

Žiacka vedecká ekologická konferencia – ŽIVEKO

V utorok 30.apríla sme sa zúčastnili na jedinečnej vedeckej konferencii určenej pre žiakov základných škôl ŽIVEKO 2019, ktorú organizuje Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou agentúrou životného prostredia, občianskym združením VAU a s občianskym združením Poznaj a chráň.

Viac...

Sudoku Gbeľany

Dňa 23.3.2019  sa v škole Gbeľanoch uskutočnil turnaj v SUDOKU, ktorého sa zúčastnilo 6 škôl.  Žiaci zo Základných škôl: Gbeľany,  Strečno, Varín, Belá, Dolná Tižina, a Teplička nad Váhom si mohli navzájom zmerať sily v riešení  logických úloh – sudoku.  Súťažili v dvoch kategóriách. Po hodinovom súboji si úspešní súťažiaci -víťazi  odniesli do svojich škôl diplomy a vecné ceny. Žiaci našej školy získali vynikajúce miesta:

Viac...

SVETOVÝ DEŇ ZEME

22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!

Ako vznikol Deň Zeme?

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 -ešte ako Deň Zeme- americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa pripomína od roku 2010. (online:noizz.sk/enviro/den-zeme/dpx0rdz).

Viac...

„AKO VLK NEZOŽRAL ČERVENÚ ČIAPOČKU“

Dňa 03. apríla 2019 sa uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline DEŇ VLKA- v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne a v spolupráci s neziskovou organizáciou – Zmysel života. Týmto dňom bol zavŕšený projekt s názvom: „AKO VLK NEZOŽRAL ČERVENÚ ČIAPOČKU“, ktorý je súčasťou trojročného cyklu „PRÍBEHY TROCH ŠELIEM“. 

Viac...

Unicef
Zrkadlo - veľkonočné číslo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

náš redaktorský krúžok si pre nás pripravil nové číslo školského časopisu Zrkadlo. Poďte si ho s nami prelistovať

Dúfame, že sa Vám zapáči, prajeme Vám príjemné čítanie.

redakčná rada

Plavecký výcvik

V dňoch 9. – 15.4.2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Žiline pod vedením  inštruktorov plaveckej školy Nereus. Celkovo absolvovali 10 vyučovacích hodín.

Viac...

Vtáčie vítanie jari 2019

V piatok 5.4. sme sa už po druhýkrát zúčastnili na podujatí Vtáčie vítanie jari, ktoré zorganizovala Správa NP Malá Fatra so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko. Po Lesoparku Chrasť v Žiline nás už tradične sprevádzal ornitológ Tomáš Flajs s pani Kalašovou. Pred podujatím sa deti stihli vyšantiť na atrakciách, ktoré sú v lesoparku prístupné. 

Viac...

Deň narcisov 2019

23.ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, sa na našej škole, ako i v našej obci, uskutočnil vo štvrtok– 11. apríla 2019.

Tento rok sa nám podarilo na našej škole vyzbierať 186 eur. Každému, ktorý prispel akoukoľvek sumou, a vyjadril tak podporu onkologickým pacientom a ich rodinám, patrí úprimné Ďakujem!

Viac...

Takto si vymýšľam a píšem ja

Už 15 rokov sa v škole venujeme tvorivému písaniu. Tento rok si žiaci mohli „zmerať“ svoje sily a kvalitu svojich autorských „bŕk“ v literárnej súťaži, ktorá sa niesla v duchu témy Takto si vymýšľam a píšem ja.

Bohužiaľ, autorov z roka na rok ubúda. Napriek tomu sa tešíme z každej literárnej práce, ktorá bola zaslaná do školského kola našej literárnej súťaže. Do záverečného hodnotenia nepostúpili práce, ktoré boli reprodukciou prečítaného literárneho textu, či dokonca jeho prepisom. Zabojovať o palmu víťazstva mohli len tí, ktorých dielka boli skutočne dielom autora uvedeného v závere práce, mali primeraný rozsah, autori pracovali s umeleckými jazykovými prostriedkami ,  priamou rečou , fabulovali príbehy , príbehy alebo básne mali zaujímavú pointu. Neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia bola i jazyková a pravopisná stránka prejavu.

Viac...

Ilustrujeme rozprávky Pavla Dobšinského

Školská knižnica sa i napriek obmedzeným možnostiam , hlavne kapacitným, snaží motivovať žiakov k čítaniu. Jednou z ciest je i výtvarná súťaž, ktorá bola tento rok tematický venovaná Pavlovi Dobšinskému. Obsah rozprávok tohto štúrovského autora a zberateľa, tzv. povestí,  je žánrovo pestrý a bohatý. Zastúpené sú predovšetkým rozprávky fantastické. Okrem nich aj rozprávky zvieracie, legendárne, realistické aj humoristické. Vyberať  pri stvárnení ich obsahu bolo naozaj z čoho. Určite poznáte napr. aj tieto rozprávky: 

Viac...

Prednáška - trestnoprávna zodpovednosť

Dňa 9. apríla 2019 navštívila našu školu pani policajtka s hodnosťou Nadporučíka. Oboznámila žiakov ôsmeho ročníka s trestným právom a ich trestnoprávnou zodpovednosťou. Pani policajtka rozprávala o rôznych situáciách, ktoré zažila a o situáciách, ktorým sa máme v našom živote vyhnúť. Hovorila o trestných činoch, ktorých sa často dopúšťajú mladiství a poradila žiakom, že sa ich majú vyvarovať, lebo v trestnom registri zostanú zaznamenané navždy. Ozrejmila žiakom, že sú trestnoprávne zodpovední od 14 rokov a zodpovednosť za priestupky majú od 15 rokov. Napr. poškodzovanie verejného majetku, aj majetku školy, je trestný čin.

Viac...

Svetový deň povedomia o autizme.

Naša škola ako aj Slovensko sa pripája k celosvetovej kampani „Vysvieťme  to na modro !“ Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmus zahŕňa iné myslenie a spracovávanie podnetov, ktoré osobe s touto novodobou formou inakosti spôsobuje v našej majoritnej spoločnosti nesmierne existenčné problémy vo všetkých oblastiach života. Dá sa diagnostikovať už v rannom detstve, jeho ekonomické a sociálne dopady sa naplno prejavia až u dospelých ľudí.

Viac...

1. apríl - Svetový deň vtáctva

Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva mali deti prírodovedných krúžkov možnosť zažiť zaujímavé popoludnie. Na pozvanie Správy NP Malá Fatra spisovali a sčítavali vtáky, ktoré obývajú Varínsky park. Pod odborným dohľadom ornitológa a strážcu Malej Fatry Tomáša Flajsa sme ich napočítali až 15. Najvzácnejší operenec, ktorý tu zahniezdil, je ďateľ hnedkavý. Má čierno-bielo-červené sfarbenie podobne ako iné druhy ďatľov. Od ďatľa veľkého sa líši najmä nespojenou čiernou škvrnou na líci a zadnej časti hlavy a krku. Spozorovali sme niekoľko brhlíkov, pinky, stehlíky. Vďaka ďalekohľadom sme videli každý detail. Približne o mesiac by sme chceli našu aktivitu zopakovať, keďže by bolo zaujímavé pozorovať vtáky v období hniezdenia a prikrmovania mláďat.

Viac...

SLÁVIK 2019

V školskom roku 2018/19 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik 2019. Z triednych kôl postúpilo do školského kola 45 súťažiacich. Zaspievali a zahrali nám veľa krásnych ľudových piesní. Dokázali nám, že aj v dnešnej modernej dobe je ľudová pieseň veľmi obľúbená.

Viac...

Kvíz o knihe

V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. S knihami sa stretávame od útleho detstva a aj dnes, v dobe informačných technológií mnohí z nás uprednostnia trávenie voľných chvíľ práve pri knihe. Aj žiaci 2. – 4. ročníka sa zapojili do spoločného čítania kníh a následne si overili svoje literárne vedomosti Kvízom o knihe. Zapojili sa všetci žiaci a najúspešnejší boli:

Viac...

Víkend neprečítaných kníh

Predposledný marcový víkend patril neprečítaným knihám. Žiaci siahli po knižkách, ktoré ešte len čakali na svoju príležitosť, aby mohli osloviť svojho čitateľa. Bez neho je kniha len neživým predmetom, ale on jej vdýchne život vždy, keď ju otvorí a začíta sa do jej príbehu.  Odmenou za to je preňho svet nekonečnej fantázie, zaujímavých postáv a neuveriteľných zážitkov, ktoré bežný život neponúka.

Viac...

Lyžiarsky výcvik 2019 – Skalka arena Kremnica

V dňoch 11.3. – 15.3. 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v horskom stredisku Skalka arena pri Kremnici. Lyžiarske stredisko sa nachádza v malebnom prostredí Kremnických vrchov neďaleko stredovekého kráľovského banského mesta Kremnica. Nadmorská výška 1 252 m n. m. nám zaručila nielen krásnu zimnú scenériu s čerstvo napadaným snehom a zasneženými kopcami, ale aj kvalitnú lyžovačku na upravených svahoch.  Po príchode do strediska a ubytovaní sme nestrácali čas a hor sa na svah, ktorý bol len kúsok od horskej chaty Limba, kde sme boli ubytovaní.

Viac...

Biela stužka 2019

25. marec je Dňom počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme si uctili nenarodené deti nosením bielej stužky. Ustanovenie dňa nenarodených vychádzalo z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť.

Viac...

Stránka 1 z 4  > >>