Akcie

VO VARÍNE SA ROZHOREL OLYMPIJSKÝ OHEŇ

Žiaci základnej školy zažili atraktívny deň plný športového súťaženia v olympijskom duchu. Základná škola v  spolupráci s  Olympijským klubom Žilina usporiadala pre žiakov Olympijský deň. Tento športový sviatok sa konal v areáli základnej školy v utorok 8. júna pre prvý stupeň a v stredu 9. júna pre deti z materskej školy.

Viac...

Vyhodnotenie 2. školského zberu papiera 

V druhom kole školského zberu papiera žiaci odovzdali 3317,7kg papiera. Celkovo škola odovzdala 35OO kg papiera.

Viac...

Výstava psov

24. júna 2021 sa v areáli školy uskutočnila výstava psov pre žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy. Pán Radovan Odnechta a pani Katrin Pojezdalová predstavili deťom plemeno  Stafordšírskeho bulteriéra s menom Brembo a Aira. Pes Brembo, ktorý má 4 roky a fenka Aira, Brembova maminka, ktorá má 8 rokov, majú lesklú krátku hladkú srsť. 

Viac...

Na bicykli bezpečne

Dňa 25. 06. 2021 navštívili žiaci 4. a 5. ročníka dopravné ihrisko v Krasňanoch v areáli ZŠ. Žiaci si overili svoje získané vedomosti z dopravných značiek prakticky na bicykloch, ktoré nám zapožičala ZŠ Krasňany. Okrem dopravných zručností si žiaci vyskúšali aj jazdu na kolobežkách- slalom cez prekážky. Zakončením príjemnej atmosféry boli hry, súťaže a futbal.

Viac...

Koncoročný výlet prváčikov

Náš prvý koncoročný výlet prváčikov sme absolvovali  v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne. Síce sme nemerali kilometre ďaleko, ale radosť a zábava nám nechýbala. Spoločne sme sa nielen dosýta vyšantili, ale aj najedli výborných špekačiek. Moderné workoutové ihrisko nám ponúklo viacero športových príležitostí. Cestou do školy sme sa spoločne schladili chutnou zmrzlinou.

Viac...

Výlet žiakov 3. ročníka

Dňa 28.06. 2021 sa uskutočnil výlet žiakov 3. ročníka do širšieho okolia školy- na detské ihrisko pri Varínke. Žiaci strávili dopoludnie  športovými  a zábavnými aktivitami. Na záver sa osviežili sladkou studenou pochúťkou.

Viac...

Hviezdoslavov Kubín

V  súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020/21- v okresnom kole online získala krásne čestné uznanie žiačka III.C Mária Svobodová.

Viac...

Dopravné ihrisko

 Dňa 24. 06. 2021 vymenili naši prváci, tretiaci a štvrtáci školské lavice za dopravné ihrisko s dopravnými značkami vonku v areáli školy. Na dopravnom ihrisku si mohli overiť svoje teoretické vedomosti na praktických modelových situáciách. Žiaci najmä štvrtého ročníka tým absolvovali malú predprípravu na dopravné ihrisko v ZŠ Krasňanoch. 

Viac...

Škola priateľská k deťom 2020/2021

Komparo
Alexander Dubček – meno symbolizujúce nádej

Tento rok sme si v marci pripomenuli 100. výročie narodenia slovenskej osobnosti, ktorá formovala novodobú históriu Slovákov a Čechov – Alexandra Dubčeka. Pri tejto príležitostí vyhlásila Matica slovenská rok 2021 Rokom Alexandra Dubčeka.

Viac...

Príbeh hudby 3 – Opera letí 

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborom a sólistami Tatianou Hajzušovou a Martinom Gyimesim pripravili online vzdelávací koncert, v ktorom našim žiakom priblížili príbeh opery. Predstavili nám vznik opery až po súčasnosť. Na koncerte zaznela skvelá hudba sprevádzaná pútavým slovom, aby sa priblížila hlavne mladým ľuďom. Žiaci si vypočuli tie najkrajšie operné árie, ako O mio babbino caro,

Viac...

Outdoor classroom day

Aj tento školský rok sme sa opäť na našej škole realizovali Deň vyučovania vonku, ktorý sa konal 20. mája. Keďže počasie nebolo najideálnejšie, niektorí kolegovia sa rozhodli aktivity presunúť na iný termín. Ako vidieť z nižšie uvedených máp, Deň vyučovania vonku sa stáva čoraz populárnejší, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyučovanie vonku má svoje opodstatnenie. Prírodné prostredie je pre deti veľmi podnetným prostredím a dáva priestor na realizáciu aktivít, ktoré v triede nie je možné realizovať.

Viac...

Zber papiera

Vojaci očami detí - výtvarná súťaž

 Minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko  a mesačník Obrana  vyhlásili v tomto roku už  XX. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl VOJACI OČAMI DETÍ, na ktorej sa naša škola zúčastňuje  už niekoľko rokov.

Žiaci našej  školy sa opäť zapojili a nakreslili veľmi pekné práce, ktorými ukázali, že im nie je neznáma zadaná téma. Najkrajšie práce sme odoslali do redakcie mesačníka Obrana v Bratislave.

Viac...

Envirotázniky

Do 15. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorý bol zameraný na tému "Z každého rožka troška", sa zapojilo 104 základných škôl z celého Slovenska s 974 žiakmi II. stupňa. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 žiakov. Na vynikajúcom 4. mieste sa umiestnil Branislav Dominiak z 8.B triedy s počtom bodov 38 z celkového počtu bodov 40 , pričom sa bral do úvahy aj  čas odovzdania vypracovaných úloh. Srdečne gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Zdroj: PROTOKOL o vyhodnotení XV. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl 

PaedDr. T. Bublík

Deň matiek

Aj v čase pandémie sa naši žiaci rozhodli potešiť svoje mamičky (babičky). Vyrábali rôzne darčeky, ružičky na špajdli, kvety a kytičky z farebného papiera, srdiečka s poďakovaním. Na hodinách hudobnej výchovy sa učili  spievať pesničky o mamičke.

Starší žiaci  na hodinách slohu opisovali svoje   mamičky, babičky, pripravili ilustrovaný list  s poďakovaním, vymýšľali rozprávky o mamičkách, z ktorých vytvorili  knihu. 

Viac...

Adoptuj si kravičku

Projekt Adoptuj kravičku je projekt Mliečneho fondu financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka s cieľom zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Viac informácií o projekte Adoptuj kravičku je na www.adoptujkravicku.sk. Do projektu sa môžu zapojiť (registrovať) rodičia s deťmi ako jednotlivec alebo kolektív. Môžu súťažiť a vyhrať pekné ceny. O projekte boli informovaní žiaci z prvého a druhého stupňa. Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu Adoptuj kravičku, nás informujú, ako sa darí ich kravičke, ktorú si adoptovali zo slovenskej farmy.

Viac...

Mladý záchranár

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Praktickú časť poskytnutia prvej pomoci (pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci) si žiaci precvičili prostredníctvom prezentácie, videa a pomoci pani učiteľky. Deti získali zručnosti v spôsobe privolania prvej pomoci, v technike obväzovania hlavy, hornej a dolnej končatiny. Žiaci vedia použiť trojrohú šatku, zdravotnú pomôcku, ktorá slúži hlavne pri poranení a fixácii končatín, hlavy a zabezpečuje pevnosť a priedušnosť. Šatka by mala byť súčasťou každej lekárničky, slúži na prvú pomoc. Je dôležité, aby deti dokázali pomôcť svojmu kamarátovi či blízkemu, keď sa niečo stane, aby mali pozitívny vzťah k záchrane života a neboli ľahostajné voči svojmu okoliu.

Viac...

Moje ľudské práva

Už počas dištančného vyučovania v mesiaci apríl a následne prezenčného vyučovania v mesiaci máj sa žiaci 6. - 9. ročníka zapojili v rámci vyučovacieho premetu Občianska náuka do 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva – Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena, ktorú organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do súťaže tematickou kresbou, ktorá bola zameraná na šírenie osvety o ľudských právach. 

Viac...

Staň sa vedcom a vynálezcom

Staň sa vedcov a vynálezcom je aktivita, ktorú v rámci dejepisu plníme so žiakmi každý rok. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti. Tento rok sa na  vynálezcov „premenili“  žiaci 5. - 6. ročníka v rámci dištančných hodín dejepisu, kde sa  venovali netradičnému vyučovaniu – tvorbe projektov a makiet, prostredníctvom ktorých nám predstavili historické obdobia.

Viac...

Výtvarná súťaž- ŽILINA–MOJE MESTO 2021

Výtvarná súťaž s témou „Kráľ v meste a pripomenutie si 700.výročia návštevy kráľa Karola I.Róberta z Anjou a 640.výročia návštevy kráľa Ľudovíta I.Veľkého“ oslovila aj našich žiakov 2. stupňa. Z rôznych sekcii vybranej témy sme vybrali nasledovné výtvarné práce z 3. kategórie. Najvydarenejšie práce zo 6. ročníka a z 8. ročníka sme poslali do súťaže.

Viac...

Hviezdoslavov Kubín – vyhodnotenie školského kola súťaže

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás dlhoročnú tradíciu. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Aj tento školský rok tomu nebolo inak. Žiaci si pripravili zaujímavé ukážky, ktoré odprezentovali. Najlepší si zmerali sily v školskom kole. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, ovládanie textu, zvukovú stránku reči, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich. Za organizačné zabezpečenie patrí ďakujem pani učiteľkám 1. – 4. ročníka. Víťazi boli odmenení potleskom, dobrým pocitom, krásnymi cenami a diplomom. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne.

Viac...

Svetový deň zdravia, Týždeň zdravej desiaty, Deň bez sladkostí

Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).  7. apríla 2021 sa žiačky prostredníctvom školského rozhlasu prihovorili pedagógom a žiakom školy. Oboznámili ich s témou Svetového dňa zdravia 2021, informovali, ako chrániť svoje zdravie, ako byť aktívny, ako sa správne stravovať.

Téma Svetového dňa zdravia 2021: Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta

Viac...

Deň Zeme

22. apríl si už tradične pripomíname Deň Zeme. Ako tento deň prežili  naši žiaci? 

Trieda 6.A na hodine anglického jazyka riešila vedomostný kvíz-Kahoot. Žiaci 5.B na geografii robili prezentácie a vypĺňali pracovný list s danou problematikou. Na hodinách biológie piataci pracovali na projekte Príroda môjho okolia, robili interaktívne cvičenia na tému Odpady, diskutovali. Siedmaci sa zamýšľali nad tvorbou odpadov, ich triedením a predchádzaním vzniku odpadov. Na hodine Ruského jazyka ôsmaci robili mini ekoplagát, zaoberali sa tiež lexikou k danej téme. Žiaci z 9.B triedy na hodine biológie pracovali na projektoch k problematike životného prostredia.

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>