Záujmové útvary

v školskom roku 2020/2021

Záujmové útvary I. stupeň - 2020/2021

P.č. Určený pre Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania
1

1.-4. ročník

Učíme sa kresliť

Mgr. Anna Synáková

Cieľom krúžku bude učiť deti vnímať výtvarný objekt ako celok a zároveň jeho analýzou poukázať na jeho časti, vnímať ich tvary, učiť sa ich kresliť s ceruzou, pastelom, pastelkami, voskovkami, perom, fixami...Zameriame sa na témy blízke deťom, ako sú zvieratká, vtáčiky, chrobáčiky, predmety bežného života, postavičky z rozprávok,... Výtvarný objekt budeme dopĺňať typickými znakmi prostredia, v ktorom sa nachádza alebo žije.

Pondelok 13:15 – 15:15

2

2.B

Pohybové hry

Mgr. Katarína Dominiaková

cieľom krúžku je osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových zručností a schopností v hrách. Podporenie radosti z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Poznávanie a osvojovanie základných pravidiel kolektívnych športových hier môžeme využívať na súťažiach.

Pondelok 13:15-15:15

3

3.-4.roč

Hudobno – pohybový krúžok

Mgr. Natália Martošová

Krúžok poskytuje žiakom bližšie zoznámenie sa s hudbou, s tancom, technikou spevu, taktiež zoznámenie sa s viacerými hudobnými žánrami.

Pondelok 13:15-15:15

4

3.ročník

Učíme sa s PC

Mgr. Jana Líšková

Žiaci sa budú učiť základy práce s PC a precvičovať preberané učivo SJ, MAT, ANJ. Po splnení úloh sa zahrajú

Podľa obsadenia PC učebne

5

3.-4.roč

Tvorivé dielne

Mgr. Monika Solárová

práca s odpadovým a prírodným materiálom, kresba tušom, rôzne výtvarne techniky.

Pondelok 13:15 - 15:15

6

4. ročník

Hráme sa s PC

Mgr. Michaela Machynová

Krúžok je zameraný na zvládnutie základných zručností pri práci s PC, ovládanie programov ako je Word, PowerPoint, Skicár. Náplňou budú rôzne tvorivé činnosti, vyhľadávanie informácií na internete, využívanie PC pri vzdelávaní, vzdelávacie hry a bezpečné využívanie internetu.

Pondelok 13:15 - 15:15

Záujmové útvary II. stupeň – 2020/2021

P.č. Určený pre Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania
1

5.-6

Zážitkovo- kreatívny krúžok

Mgr. Mária Halečková

výchadzky do okolia,filmové predstavenia,spoznávanie najbližších miest,kolektívne hry ale aj vyrábať rôzne výrobky - podľa sezóny, sánkovačky v zime a pod.

Štvrtok alebo piatok 13:30-15:30

2

Dievčatá 5.-6.roč.

Športový krúžok

Mgr. Lenka Martošová

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám, športovaniu a získavaniu základných pohybových zručností. Je zameraný pre dievčatá 2. stupňa. Na krúžku bude realizované posilňovanie, tanec, pilates, aerobik, základy baletu, strečing, základy írskych tancov.

Utorok 13:15-15:15

3

Chlapci

5.-6 roč.

Futbalovo – futsalový krúžok

Mgr. Ján Holúbek

Futbal, futsal

  
4

2.stupeň

Zemepisno – turistický

krúžok

Mgr. Eva Andelová

spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok Slovenska, zvyšovanie telesnej zdatnosti žiakov a upevňovanie ich zdravia. Jednotlivé akcie budú prispôsobené veku detí, aktuálnemu počasiu a ponuke akcií

Sobota, nedeľa, obdobie prázdnin, podľa ponuky akcií

5

5.- 9.roč

Redaktorský krúžok

Mgr. Kristína Chobotová

Krúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú vyskúšať v praxi prácu redaktora. Cieľom činnosti krúžku je tvorba občasníka, na ktorom sa svojimi príspevkami budú podieľať všetci jeho členovia. Obsahom krúžku je tvorivé písanie detí, práca s PC, práca s fotografiami, vytváranie vlastných ilustrácií, schopnosť prejaviť svoju tvorivosť prezentovaním sa na verejnosti.

Streda 13:15 – 15:15

6

6.-7.roč

Angličtina

Mgr. Mária Halečková

Zameraný na rozvoj slovnej zásoby, komunikáciu a upevnenie gramatiky.

Utorok alebo štvrtok 13:30-15:30

7

7.-9.roč

Prírodovedný krúžok

PaedDr. Tomáš Bublík

Výskumný prístup vo vzdelávaní je mnohostrannou činnosťou, ktorá zahŕňa pozorovanie, kladenie otázok, formuláciu predpokladov a hypotéz, plánovanie výskumu, používanie nástrojov na získavanie dát, ich následnú analýzu a interpretáciu, tvorbu záverov. Táto činnosť vyžaduje logické myslenie, a zároveň kritické myslenie. Žiak neustále prichádza do kontaktu so situáciami, ktorých riešenie a vysvetlenie mu nie je stále celkom jasné.

Pondelok alebo štvrtok 13:30-15:30

8

Dievčatá 7.- 9.roč

Športový krúžok

Mgr. Ján Holúbek

Florbal, vybíjaná, kondičné cvičenia, pilates

 
9

Chlapci 7.-9.roč

Futbalovo – futsalový krúžok

Mgr. Ján Holúbek

Futbal, futsal

 
10

9.B

Matematika pre 9.B

Mgr. Martin Oslanec

Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka a je zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2021 a na prijímacie skúšky na stredné školy, na opakovanie učiva a upevňovanie vedomostí získaných v 5. – 9. ročníku.

Podľa dohody so žiakmi

11

9.B

Príprava na Testovanie 9 - 9.B

Mgr. Margita Vojteková

Systematická príprava na Testovanie 9, upevňovanie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole, riešenie testov, úloh zameraných na čitateľskú gramotnosť.

Utorok 13.15 – 15.15

12

9.A

Matematika pre 9.A

Mgr. Eva Andelová

Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka a je zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2021 a na prijímacie skúšky na stredné školy, na opakovanie učiva a upevňovanie vedomostí získaných v 5. – 9. ročníku.

Streda a štvrtok

13

9.A

Príprava na Testovanie 9 - 9.A

Mgr. Jana Mikolajová

Systematická príprava na Testovanie 9, upevňovanie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole, riešenie testov, úloh zameraných na čitateľskú gramotnosť.

Utorok 13.20 – 15.20