Záujmové útvary

v školskom roku 2022/2023

Záujmové útvary I. stupeň - 2022/2023

P.č. Určený pre Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania

1

1.-4. ročník

Učíme sa kresliť

Mgr. Anna Synáková

Cieľom krúžku bude učiť deti vnímať výtvarný objekt ako celok a zároveň jeho analýzou poukázať na jeho časti, vnímať ich tvary, učiť sa ich kresliť s ceruzou, pastelom, pastelkami, voskovkami, perom, fixami...Zameriame sa na témy blízke deťom, ako sú zvieratká, vtáčiky, chrobáčiky, predmety bežného života, postavičky z rozprávok,... Výtvarný objekt budeme dopĺňať typickými znakmi prostredia, v ktorom sa nachádza alebo žije.

Pondelok

13:15 – 15:15

2

4. ročník

Športom a pohybom ku zdraviu

Mgr. K. Dominiaková

Krúžok bude zameraný na športovanie a turistiku, na získanie zručností pri kolektívnych športoch, na spoznávanie prírodných krás Slovenska.

podľa dohody, aj cez víkendy

3

3.-4. ročník

Hravá nemčina

PaedDr. K. Šutáková

Hravou formou sa zoznámiť s jazykom pesničkami, básničkami a základnými konverzačnými frázami

Podľa dohody

4

1.-4. ročník

Hudobno-pohybový krúžok

Mgr. N. Martošová

Krúžok poskytuje žiakom bližšie zoznámenie sa s hudbou, s tancom, s tanečnými choreografiami, zumbou, tabatou, posilňovacími cvičeniami. Žiaci sa tiež zoznámia s viacerými hudobnými žánrami

streda od 13: 15 do 15: 15 hod.

Záujmové útvary II. stupeň – 2022/2023

P.č. Určený pre Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania

1

5.-9.roč

Krúžok logicko-spoločenských hier

Mgr. Eva Cagáňová

Rozvoj logického a strategického myslenia u žiakov

podľa dohody

2

6.-7.roč.

Krúžok anglického jazyka

Mgr. Eva Cagáňová

Konverzácia v anglickom jazyku, doučovanie učiva z hodín anglického jazyka

podľa dohody

3

6.-8.roč

Cyklistický krúžok

Mgr. Juraj Lučan

Krúžok je zameraný na cyklistické výlety. Budeme vyberať menej náročné trasy s čo najmenšou premávkou. V zime a pri nepriaznivom počasí môžeme žiakom ukázať, ako si nastaviť bicykel, základný servis a pravidlá ako sa správať na ceste.

PODMIENKY: Mať vlastný bicykel - na type bicykla nezáleží, dôležité je aby bol aspoň trochu pojazdný (funkčné brzdy). Prilba je povinná!

Čas sa určí po dohode so žiakmi, dva krát do mesiaca (výlety by mali dĺžku od 2 do 3 hodín).

4

7.-9.roč

Prírodovedný krúžok

PaedDr. Tomáš Bublík

krúžok dáva žiakom možnosť spoznať ako funguje moderná veda tým, že ich vedie k skúmaniu javov, ktoré denne prebiehajú v ich najbližšom okolí. Zároveň tým, že vykonávajú pokusy, prostredníctvom ktorých majú hľadať odpovede na vzniknuté otázky. Taktiež rozvíja ich bádateľský potenciál a pripravuje ich na predmetové olympiády z predmetov biológia a chémia

 štvrtok 13:30-15:30/prípadne dohodou

5

7.B

Z každého rožku trošku

Mgr. Eva Andelová

Krúžok bude zameraný na pohybové aktivity (tanec ľudový, moderný, vychádzky do okolia školy, spoznávanie prírody Slovenska), výtvarné aktivity (ručné práce, výtvarné práce, výroba výrobkov), zábavné aktivity (matematické rébusy, spoločenské hry), rozvoj čitateľskej gramotnosti - tvorba kroniky triedy, návšteva podujatí podľa ponuky a záujmu žiakov

pondelok od 13:15 hod., vychádzky počas sobôt, vedľajších prázdnin

6

9.A

Príprava na Testovanie 9 – 9.A MAT

Mgr. Eva Andelová

zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2023, na prijímacie skúšky na stredné školy, na opakovanie učiva a upevňovanie vedomostí získaných v 5. – 9. ročníku, zvlášť učiva, ktoré sa preberalo počas dištančného vzdelávania

Utorok od 13:15

7

9.A, 9.B

Príprava na Testovanie 9 - SJL

Mgr. Margita Vojteková

-zhrnutie tematických celkov z predchádzajúcich ročníkov -Hláskoslovie a zvuková stránka jazyka, Náuka o slove, Tvaroslovie, Skladba, Slohová výchova, Literatúra,
-precvičovanie pravopisných javov,
-precvičovanie slohových postupov a žánrov,
-precvičovanie literárnych druhov a žánrov,
-prehľad dejín vývoja jazyka a jeho foriem, spisovné a nespisovné vyjadrovanie,
-vlastná literárna tvorba,
-práca s cvičeniami, práca s textom, riešenie testov monitorového typu,
-rozbor testov a upozornenia na najčastejšie chyby pri riešení,
-upevňovanie zručností žiakov pri práci s logickými úlohami,
-dôraz na dôsledné čítanie s porozumením a pochopenie zadaní úloh.

podľa dohody so žiakmi

8

9.B

Príprava na Testovanie 9 – 9.B MAT

Mgr. Martin Oslanec

Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka a je zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2023 a na prijímacie skúšky na stredné školy, na opakovanie učiva a upevňovanie vedomostí získaných v 5. – 9. ročníku.

podľa dohody so žiakmi

9

2.stupeň

Zemepisno – turistický krúžok

Mgr. Eva Andelová

Cieľom krúžku bude spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok Slovenska. Turistické vychádzky budú zamerané na pešiu turistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti žiakov a upevňovanie ich zdravia. Jednotlivé akcie budú prispôsobené veku detí, aktuálnemu počasiu, ponuke akcií.

sobota, nedeľa, vedľajšie prázdniny, podľa ponuky akcií aj počas pracovných dní