Záujmové útvary

v školskom roku 2023/2024

Záujmové útvary I. stupeň - 2023/2024

P.č. Určený pre Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania

1

1.-4.

ročník

Učíme sa kresliť

Mgr. Anna Synáková

Cieľom krúžku bude učiť deti vnímať výtvarný objekt ako celok a zároveň jeho analýzou poukázať na jeho časti, vnímať ich tvary, učiť sa ich kresliť s ceruzou, pastelom, pastelkami, voskovkami, perom, fixami...Zameriame sa na témy blízke deťom, ako sú zvieratká, vtáčiky, chrobáčiky, predmety bežného života, postavičky z rozprávok,... Výtvarný objekt budeme dopĺňať typickými znakmi prostredia, v ktorom sa nachádza alebo žije.

Pondelok

13:15 – 15:15

2

1. ročník

Športujeme radi

Mgr. K. Dominiaková

Krúžok bude zameraný na športovanie a turistiku, na získanie zručností pri kolektívnych športoch, na spoznávanie prírodných krás Slovenska.

podľa dohody, aj cez víkendy

3

1.stupeňchlapci

Športový krúžok

Mgr. P. Janda

Aktívny pohyb, pravidlá hry, fair play

Podľa dohody

4

3.roč.

Tvorivé dielne

Mgr. M. Solárová

kreslenie, rôzne výtvarné techniky, práca s odpadovým materiálom

pondelok 13:15 - 15:15

5

3.B

Zábavné čítanie

Mgr. Zuzana Bohačiaková

Výtvarné a dramatické spracovanie prečítaného textu, práca s kreatívnou čítankou Pán Velikán a splnené sny, tvorivé cvičenia, cvičenia na precvičovanie čítania na počítači (neoficiálne príprava na Komparo 4)

Pondelok 13.30 – 15.30

6

3. – 4. ročník

Volejbalový krúžok

Nikola Zavadzanová

 

Pondelok 16:00 – 17:00

Záujmové útvary II. stupeň – 2023/2024

P.č. Určený pre Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania

P.č.

Určený pre:

Názov záujmového útvaru

Vedúci

záujmového útvaru

Zameranie

PREDPOKLADANý ČAS KONANIA

1

2.stupeň

Hudobno-pohybový krúžok

Mgr. L. Martošová

Krúžok poskytuje žiakom bližšie zoznámenie sa s hudbou, s tancom, s tanečnými choreografiami, zumbou, tabatou, posilňovacími cvičeniami. Žiaci sa tiež zoznámia s viacerými hudobnými žánrami

Podľa dohody

2

5.-9.roč

Krúžok logicko-spoločenských hier

Mgr. Eva Cagáňová

Rozvoj logického a strategického myslenia u žiakov

podľa dohody

4

9.B

Príprava na Testovanie 9 – SJL

Mgr. Jana Mikolajová

systematická príprava na Testovanie 9, upevňovanie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole, riešenie testov a úloh zameraných na čitateľskú gramotnosť.

pondelok: 13.15-15.15 hod v 9.B

4

6.-8.roč

Počítačový krúžok

Mgr. Juraj Lučan

Zameraný na programovanie a zaujímavosti práce s PC

Streda 13:20 – 15:20

5

7.-9.roč

Prírodovedný krúžok

PaedDr. Tomáš Bublík

krúžok dáva žiakom možnosť spoznať ako funguje moderná veda tým, že ich vedie k skúmaniu javov, ktoré denne prebiehajú v ich najbližšom okolí. Zároveň tým, že vykonávajú pokusy, prostredníctvom ktorých majú hľadať odpovede na vzniknuté otázky. Taktiež rozvíja ich bádateľský potenciál a pripravuje ich na predmetové olympiády z predmetov biológia a chémia

 dohodou

6

8.B, 6.A, 6.C

Z každého rožku trošku

Mgr. Eva Andelová

ZÚ bude zameraný na pohybové aktivity, návštevy rôznych podujatí, výtvarné aktivity, tvorivú prácu s rôznymi materiálmi, pripomínanie si tradícií Vianoc a Veľkej noci, rozvíjanie sociálnych zručností, tvorivé písanie – vytvorenie Kroniky našej triedy..

Podľa dohody

7

8.a, 8.B

Matematika pre ôsmakov

Mgr. Eva Andelová

Krúžok bude zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v slovných úlohách, matematickej gramotnosti – riešenie úloh KOMPARA a Testovania 9 z predchádzajúcich rokov, riešenie úloh z praktického života, riešenie logických spoločenských hier a rébusov.

Podľa dohody

8

9.A

Príprava na Testovanie 9 - SJL

Mgr. Andrea Košútová

systematická príprava na Testovanie 9, upevňovanie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole, riešenie testov a úloh zameraných na čitateľskú gramotnosť.

podľa dohody so žiakmi

9

9.roč.

Príprava na Testovanie 9 - MAT

Mgr. Ivana Lučanová

Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka so zameraním najmä na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2024, na prijímacie skúšky na stredné školy a na opakovanie a upevňovanie vedomostí nadobudnutých v 5.- 9. ročníku.

Pondelok, streda od 13:25

10

2.stupeň

Zemepisno – turistický

 krúžok

Mgr. Eva Andelová

Krúžok je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka. Cieľom krúžku bude spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok Slovenska, zvyšovanie telesnej zdatnosti žiakov a upevňovanie ich zdravia. Jednotlivé akcie budú prispôsobené veku žiakov, aktuálnemu počasiu a ponuke akcií.

sobota, nedeľa, vedľajšie prázdniny, podľa ponuky akcií aj počas pracovných dní

11

6.-7.roč

Športový krúžok

Mgr. M. Solárová

futbal, atletika, basketbal, florbal a iné športové aktivity

piatok 13:15 - 15:15

12

5. – 8. ročník

Volejbalový krúžok

Nikola Zavadzanová

 

Streda 16:00 – 17:00