Záujmové útvary

v školskom roku 2019/2020

Záujmové útvary I. stupeň - 2019/2020

P.č. Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania
1. Šikovníček pre 3. – 4. ročník Mgr. Michaela Machynová Krúžok bude zameraný na rozvíjanie kreativity žiakov prvého stupňa pri využívaní odpadového materiálu na výrobu dekoratívnych predmetov, rozvíjanie pracovných zručností žiakov - strihanie, lepenie - práca s papierom, práca s modelovacími hmotami, rozvíjanie priestorovej predstavivosti žiakov pomocou skupinových aj individuálnych úloh.  
2. Hudobno – pohybový krúžok pre žiakov 1. ročníka Mgr. Natália Martošová Na krúžku sa žiaci oboznámia s nasledujúcimi oblasťami hudby:
  1. hudobno - pohybovou: (tanec, choreografie..),
  2. vokálno- inštrumentálnou: (spev, práca s hlasom, hlasové činnosti, hry, intonácia, spev piesní, karaoke, hra na hudobnom nástroji, ku spievaným piesňam - sprievod: (klavír, gitara, flauta),
  3. percepčnými činnosťami: (počúvanie hudby a zoznámenie sa s hudobnými žánrami- hravou formou). Krúžok bude poskytovať žiakom bližšie zoznámenie sa s hudbou, s tancom, technikou spevu, taktiež zoznámenie sa s hudobnými žánrami.
utorok 13:15
3. Turistický krúžok pre 3. - 4. ročník Mgr. Monika Staňová Krúžok bude zameraný na turistiku v blízkom okolí a v Malej Fatre, spoznávanie prírody. Žiaci sa naučia pravidlám správania sa v prírode počas turistických vychádzok. sobota, nedeľa
4. Tvorivé dielne pre 2. ročník Mgr. Monika Solárová Krúžok bude zameraný na kreslenie, maľovanie, oboznamovanie sa s rôznymi výtvarnými technikami, tvorenie z prírodného a odpadového materiálu, prácu s tušom.  
5. Učíme sa kresliť pre 1. – 4. ročník Mgr. Anna Synáková Na krúžku budeme učiť žiakov vnímať výtvarný objekt ako celok - zvieratká, hmyz, postavy, rastliny, budovy. Zameriame sa aj na témy blízke deťom. Výtvarný objekt budeme dopĺňať typickými znakmi prostredia v ktorom sa pohybuje .  
6. Pohybové hry pre 1. ročník Mgr. Katarína Dominiaková Cieľom záujmového krúžku je osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových zručností a schopností v hrách, podporovanie radosti z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Žiaci budú poznávať a osvojovať si základné pravidlá kolektívnych športových hier. piatok 13:15
7. Počítačový krúžok pre 2. ročník Mgr. Jana Líšková Krúžok bude zameraný na základnú obsluhu PC, didaktické vyučovacie programy, detské web stránky so zábavnou matematikou, slovenským a anglickým jazykom, prvoukou, za odmenu si budú môcť žiaci zahrať učiteľkou vybrané hry.   
8. Športový krúžok pre 3. – 4. ročník Mgr. Lenka Martošová Záujmový útvar bude zameraný na tanec, posilňovanie, dôsledný strečing a športové hry. streda 13:15

Záujmové útvary II. stupeň – 2019/2020

P.č. Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania
1. Matematika pre deviatakov (9.B) Mgr. Eva Andelová Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka a je zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2020 a na prijímacie skúšky na stredné školy, na opakovanie učiva a upevňovanie vedomostí získaných v 5. – 9. ročníku. piatok od 13:15
2. Príprava na Testovanie 9 zo SJL (9.A) Mgr. Andrea Košútová Krúžok je zameraný na súhrnné opakovanie učiva 5. - 9. ročníka zo slovenského jazyka v oblasti gramatiky, literatúry a slohovej zložky. V rámci opakovania je práca zameraná na interaktívne cvičenia, riešenia testov, prácu s textom a jeho analýzu. Žiaci budú mať možnosť precvičiť si testy z predchádzajúcich rokov . chlapci v utorok od 13:15 dievčatá v stredu od 13:15
3. Príprava na Testovanie 9 zo SJL (9.B) Mgr. Andrea Košútová - ako v 9.A štvrtok od 13:15
4. Redaktorský krúžok pre 5. – 9. ročník Mgr. Kristína Chobotová Krúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú vyskúšať v praxi prácu redaktora. Cieľom činnosti krúžku je tvorba občasníka, na ktorom sa svojimi príspevkami budú podieľať všetci jeho členovia. Obsahom krúžku je tvorivé písanie detí, práca s PC, práca s fotografiami, vytváranie vlastných ilustrácií, schopnosť prejaviť svoju tvorivosť prezentovaním sa na verejnosti. utorok od 13:30
5. Prírodovedný krúžok Mgr. Tomáš Bublík Prírodovedný krúžok dáva žiakom možnosť spoznať ako funguje moderná veda tým, že ich vedie k skúmaniu javov, ktoré denne prebiehajú v ich najbližšom okolí. Zároveň tým, že vykonávajú pokusy, prostredníctvom ktorých majú hľadať odpovede na vzniknuté otázky. Naším cieľom je zvýšiť záujem o chémiu, fyziku, biológiu a ekológiu, environmentalistiku. Plánované výlety do blízkeho okolia prehĺbia vzťah žiaka k prírode, záujem o prírodné skvosty nášho okolia.  
6. Florbal (dievčatá) Mgr. Ján Holúbek Krúžok je určený pre dievčatá na II. stupni. Dievčatá sa budú učiť rozvíjať herné činnosti jednotlivca pri florbale, zásady správania sa fair- play ako súčasť hry a spoločenského správania sa.   
7. Matematika pre deviatakov (9.A) Mgr. Martin Oslanec Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka a je zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2020 a na prijímacie skúšky na stredné školy, na opakovanie učiva a upevňovanie vedomostí získaných v 5. – 9. ročníku. podľa dohody so žiakmi
8. Futsal (chlapci)  8. – 9. ročník Mgr. Ján Holúbek Krúžok je určený pre žiakov II. stupňa a bude zameraný na rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, zdokonaľovania sa v kolektívnych športoch, osvojovaní si zásady fair play pri športe.  
9. Futbal (chlapci) pre 5. – 7. ročník Mgr. Ján Holúbek Chlapci sa budú učiť rozvíjať herné činnosti jednotlivca pri futbale, zásady správania sa fair- play ako súčasť hry a spoločenského správania sa, budú sa oboznamovať s pravidlami kolektívnych športových hier.  
10. Zemepisno – turistický krúžok Mgr. Eva Andelová Krúžok je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka. Cieľom krúžku bude spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok Slovenska. Turistické vychádzky budú zamerané na pešiu turistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti žiakov a upevňovanie ich zdravia. Jednotlivé akcie budú prispôsobené veku detí, aktuálnemu počasiu, ponuke akcií. sobota, nedeľa, podľa ponuky akcií aj počas pracovných dní
11. Spoznávame hrady a zámky Mgr. Jana Mikolajová Krúžok je určený pre žiakov 4. – 8. ročníka. Jeho náplňou budú návštevy hradov a zámkov nášho kraja. Formou interaktívnych a spoločenských hier budeme spoznávať ich históriu, povesti a príbehy, ktoré sa k nim viažu. pondelok 1-2x do mesiaca, 1x cez sobotu/ nedeľu návšteva hradu
12. Konverzácia v anglickom jazyku pre II. stupeň Mgr. Mária Horváthová Prostredníctvom dialógov, rozprávania vtipov, opisov zábavných videí, rôznych situácií a obrázkov si žiaci precvičia gramatiku a slovnú zásobu, ktorú sa naučili v škole na hodinách. Plánujeme aj návštevu Krajskej knižnice a filmového predstavenia. Cieľom je nielen gramatiku ovládať v testoch, ale aj v hovorenej reči. Môžu sa prihlásiť žiaci 5.- 9.ročníka. podľa dohody so žiakmi
13. Angličtina pre 5. – 6. ročník Mgr. Mária Halečková Krúžok je zameraný na anglickú gramatiku hravou formou, konverzácie a rozširovanie slovnej zásoby pre danú úroveň. podľa dohody so žiakmi
14. Športovo - pohybový Mgr. Branislava Babišová Krúžok je určený pre žiakov 5. – 6. ročníka. Žiaci sa budú učiť rozvíjať herné činnosti a zdokonaľovať sa vo vybíjanej, futbale, florbale, basketbale, tenise, badmintone, stolnom tenise. Prostredníctvom pohybových hier budú žiaci tiež rozvíjať svoje kondičné a koordinačné schopnosti.  
15. Matematický Vševedko Mgr. Katarína Cibulková Krúžok by mal za cieľ nadchnúť žiakov pre matematiku. Hravou formou by žiaci ,,cestovali" dejinami matematiky, žiaci budú vyrábať rôzne matematické pomôcky, origami. Súčasťou krúžku bude práca s IKT, či skupinová práca na zadanom probléme. Utorok 13:30
16. Dramatický krúžok pre 5. – 6. ročník Mgr. Katarína Cibulková Krúžok je zameraný na rozvoj žiackej hlasovej, pohybovej, rytmickej, nonverbálnej zdatnosti. Pre žiakov bude zorganizovaná tzv. Improliga, budú mať za daný čas na konkrétnu tému v skupinkách nacvičiť krátku scénku, ktorú počas následného vystúpenia improvizovane prezentujú. Neskôr žiaci budú nacvičovať scenár, najskôr ho čítať, neskôr dospejú k nácviku podľa scenára. Na jednom z krúžkov si žiaci budú vytvárať kostýmy, na inom samotnú scénu. Súčasťou krúžku je aj generálka a premiéra predstavenia. Scenár by mohol byť orientovaný na environmentálnu problematiku. Štvrtok 14:00