Základné Informácie

Výchovný poradca   Ing. Ľubica Komperdová

telefón:    041/5692 366
fax:          041/5692 376
e-mail:     vp@skola-varin.sk

Konzultácie: ŠTVRTOK: 14:15 - 15:30 alebo kedykoľvek na základe osobnej dohody, telefonicky či mailom

 Služby výchovnej poradkyne:

 • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov,
 • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
 • sprostredkovanie besied a prednášok odborníkmi (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie, kriminalista, atď.),
 • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
 • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti formou konzultácií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou
 • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom

Zameranie činnosti výchovnej poradkyne:

 • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy atď. Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom šikanovania, priestupkom v správaní, iným sociopatickým javom atď.
 • výchova žiakov k hodnotám ako je akceptovanie iného človeka, jeho osobnosti, sebarozvoj osobnosti, rozvoj tvorivosti a motivácie, spolupráca a utužovanie triedneho kolektívu a ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej  sociálnej a osobnej situácii 

HARMONOGRAM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

Gestor Úloha Termín
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 8.7.2016
OŠ, ZR Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie. do 15.9.2016
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody. do 30.9.2016
SK Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti. do 31.10.2016
Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2017 7.11. - 25.11.2016
ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 14.11.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 18.11.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 21.11.2016
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 21.11.2016
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 5.12.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 9.12.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 12.12.2016
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 12.12.2016
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 1.2.2017
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2017
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. do 24.2.2017
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. do 24.2.2017
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2017
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 3.3.2017
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 6.3.2017
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 6.3.2017
SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. od 6.3.2017
SŠ tal. Talentové skúšky. 25.3. - 15.4.2017
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2017
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 5.4.2017
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2017
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 11.4.2017
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 11.4.2017
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. do 12.4.2017
OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach. po talentovej skúške
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 18.4.2017
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 20.4.2017
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2017
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 20.4.2017
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 20.4.2017
SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. do 25.4.2017
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 28.4.2017
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 2.5.2017
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 2.5.2017
ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. po dodaní výsledkov T9
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. po dodaní výsledkov T9
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2017
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2017
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 15.5.2017
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 15.5.2017
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 31.5.2017
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2017
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 2.6.2017
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 5.6.2017
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2017
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 9.6.2017
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 12.6.2017
2. kolo prijímacích skúšok. 20.6.2017
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 22.6.2017
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 29.6.2017
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 29.6.2017
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2017
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 7.7.2017
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 7.7.2017
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 7.7.2017

The free online CSS minimizer tool will compress the style files for your websites in seconds.

Zdroj: www.svs.edu.sk; zmeny v termínoch budeme priebežne aktualizovať

 

Vysvetlivky skratiek:
          ZŠ       - základná škola
          SŠ       - stredná škola

        ZZ      - zákonný zástupca


S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zaviedli povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

 

Výchovného poradcu vyberá a menuje z radov pedagogických zamestnancov riaditeľ školy. Výchovný poradca zodpovedá za svoju činnosť priamo riaditeľovi školy.

Vymedzené kompetencie výchovného poradcu:

 • koordinačná funkcia (vzťahy k zástupcom riaditeľa, triednym učiteľom, pedagógom; spolupráca s  pedagogicko-psychologickými poradňami, diagnostickými centrami, špeciálnym pedagógom školy, koordinátorom drogovej prevencie v škole),
 • poradenstvo pri výchove, vzdelávaní a profesijnej orientácii - konzultačný deň,časový rozvrh pre kontakt so žiakmi, rodičmi),
 • poradenstvo pri výchove u žiakov s poruchami správania a učenia ( evidencia problémových žiakov, evidencia talentovaných žiakov, ankety a dotazníky),
 • spolupráca so zástupcami stredných škôl ( besedy, dni otvorených dverí, osobné pohovory..),
 • spolupráca so Školským výpočtovým strediskom ( Liptovský Mikuláš),
 • zabezpečenie dostupných informácií pre žiakov( program PROFORIENT, aktuálne oznamy a štatistiky, DVD prezentácie),
 • priebežné vzdelávanie sa ( školenia, odborné semináre, štúdium tlače a odbornej literatúry, práca s internetom...),
 • dokumentácia (plán práce, štatistické vyhodnotenia, informačné vstupy do tried, priebežné správy o výchovnom poradenstve, vypisovanie tlačív-prihlášok, zápisných lístkov, ...).