Základné Informácie

Výchovný poradca   Ing. Ľubica Komperdová

telefón:    041/5692 366
fax:          041/5692 376
e-mail:     vp@skola-varin.sk

Konzultácie:

Pondelok

 • 1.VH:   7:40h  –  8:25h
 • 2. VH:  8:35h  –  9:20h
 • 4. VH : 10:30h  –  11:15h
 • 5. VH : 11:20h – 12:05h

V prípade potreby - po telefonickom dohovore.

 Služby výchovnej poradkyne:

 • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov,
 • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
 • sprostredkovanie besied a prednášok odborníkmi (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie, kriminalista, atď.),
 • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
 • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti formou konzultácií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou
 • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom

Zameranie činnosti výchovnej poradkyne:

 • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy atď. Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom šikanovania, priestupkom v správaní, iným sociopatickým javom atď.
 • výchova žiakov k hodnotám ako je akceptovanie iného človeka, jeho osobnosti, sebarozvoj osobnosti, rozvoj tvorivosti a motivácie, spolupráca a utužovanie triedneho kolektívu a ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej  sociálnej a osobnej situácii 

Dôležité termíny

 • Testovanie 9 – 2021 - 24.marec 2021

Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. apríla 2021

Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Prijímacie skúšky na SŠ

talentové:
15.marec 2021 – 30.apríl 2021

netalentové:

1.kolo 1. termín     10. máj 2021

1.kolo 2. termín     13.máj 2021

2.kolo prijímacích skúšok :  22.jún 2021

Do 20.februára 2021

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (=TALENTOVÉ)

Do 10.apríla 2021

 •  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré si nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu (=NETALENTOVÉ)
 

 

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zaviedli povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

 

Výchovného poradcu vyberá a menuje z radov pedagogických zamestnancov riaditeľ školy. Výchovný poradca zodpovedá za svoju činnosť priamo riaditeľovi školy.

Vymedzené kompetencie výchovného poradcu:

 • koordinačná funkcia (vzťahy k zástupcom riaditeľa, triednym učiteľom, pedagógom; spolupráca s  pedagogicko-psychologickými poradňami, diagnostickými centrami, špeciálnym pedagógom školy, koordinátorom drogovej prevencie v škole),
 • poradenstvo pri výchove, vzdelávaní a profesijnej orientácii - konzultačný deň,časový rozvrh pre kontakt so žiakmi, rodičmi),
 • poradenstvo pri výchove u žiakov s poruchami správania a učenia ( evidencia problémových žiakov, evidencia talentovaných žiakov, ankety a dotazníky),
 • spolupráca so zástupcami stredných škôl ( besedy, dni otvorených dverí, osobné pohovory..),
 • spolupráca so Školským výpočtovým strediskom ( Liptovský Mikuláš),
 • zabezpečenie dostupných informácií pre žiakov( program PROFORIENT, aktuálne oznamy a štatistiky, DVD prezentácie),
 • priebežné vzdelávanie sa ( školenia, odborné semináre, štúdium tlače a odbornej literatúry, práca s internetom...),
 • dokumentácia (plán práce, štatistické vyhodnotenia, informačné vstupy do tried, priebežné správy o výchovnom poradenstve, vypisovanie tlačív-prihlášok, zápisných lístkov, ...).