Základné Informácie

Výchovný poradca   Ing. Ľubica Komperdová

telefón:    041/5692 366
fax:          041/5692 376
e-mail:     vp@skola-varin.sk

Konzultácie:

 • PONDELOK od 9.35 h do 10.20 h
 • PONDELOK od 12.45 h do 13.45 h
 • ŠTVRTOK od 14.15 h do 15.00 h
 • alebo kedykoľvek na základe osobnej dohody, telefonicky či mailom

 Služby výchovnej poradkyne:

 • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov,
 • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
 • sprostredkovanie besied a prednášok odborníkmi (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie, kriminalista, atď.),
 • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
 • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti formou konzultácií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou
 • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom

Zameranie činnosti výchovnej poradkyne:

 • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy atď. Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom šikanovania, priestupkom v správaní, iným sociopatickým javom atď.
 • výchova žiakov k hodnotám ako je akceptovanie iného človeka, jeho osobnosti, sebarozvoj osobnosti, rozvoj tvorivosti a motivácie, spolupráca a utužovanie triedneho kolektívu a ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej  sociálnej a osobnej situácii 

HARMONOGRAM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Gestor Úloha Termín
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 9.7.2018
OŠ, ZR Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie. do 15.9.2018
Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018 17.9. - 28.9.2018
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti. do 30.9.2018
SK Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti. do 31.10.2018
Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2019 12.11. - 30.11.2018

ŠVS

Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 15.11.2018

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 20.11.2018

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 21.11.2018

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

21.11.2018

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 21.11.2018
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 6.12.2018

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 10.12.2018

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 10.12.2018
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 11.12.2018
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 1.2.2019
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2019
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. do 22.2.2019
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. do 22.2.2019
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2019

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 6.3.2019

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 6.3.2019
SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. od 6.3.2019

SŠ tal.

Talentové skúšky.

15.3. - 30.4.2019

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

3.4.2019 a 4.4.2019

ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2019
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 11.4.2019
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 11.4.2019
OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach. po talentovej skúške

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 12.4.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 15.4.2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

16.4.2019 a 17.4.2019

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 17.4.2019
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2019
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 23.4.2019
SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. do 26.4.2019

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.4.2019
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 2.5.2019

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 2.5.2019

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. po dodaní výsledkov T9
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk po dodaní výsledkov T9

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

13.5.2019

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

16.5.2019

ŠVS

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

od 22.5.2019
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 23.5.2019
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 31.5.2019

ŠVS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 4.6.2019
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 4.6.2019

ŠVS

Spracujú výsledky odvolania. do 5.6.2019

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2019

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 7.6.2019

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 12.6.2019

2. kolo prijímacích skúšok.

18.6.2019

OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 25.6.2019
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 28.6.2019

ŠVS

Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 28.6.2019

ŠVS

Spracuje výsledky odvolania. do 4.7.2019

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 9.7.2019

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 9.7.2019
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 9.7.2019

Zdroj: www.svs.edu.sk; zmeny v termínoch budeme priebežne aktualizovať

 

Vysvetlivky skratiek:
          ZŠ       - základná škola
          SŠ       - stredná škola

        ZZ      - zákonný zástupca


S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zaviedli povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

 

Výchovného poradcu vyberá a menuje z radov pedagogických zamestnancov riaditeľ školy. Výchovný poradca zodpovedá za svoju činnosť priamo riaditeľovi školy.

Vymedzené kompetencie výchovného poradcu:

 • koordinačná funkcia (vzťahy k zástupcom riaditeľa, triednym učiteľom, pedagógom; spolupráca s  pedagogicko-psychologickými poradňami, diagnostickými centrami, špeciálnym pedagógom školy, koordinátorom drogovej prevencie v škole),
 • poradenstvo pri výchove, vzdelávaní a profesijnej orientácii - konzultačný deň,časový rozvrh pre kontakt so žiakmi, rodičmi),
 • poradenstvo pri výchove u žiakov s poruchami správania a učenia ( evidencia problémových žiakov, evidencia talentovaných žiakov, ankety a dotazníky),
 • spolupráca so zástupcami stredných škôl ( besedy, dni otvorených dverí, osobné pohovory..),
 • spolupráca so Školským výpočtovým strediskom ( Liptovský Mikuláš),
 • zabezpečenie dostupných informácií pre žiakov( program PROFORIENT, aktuálne oznamy a štatistiky, DVD prezentácie),
 • priebežné vzdelávanie sa ( školenia, odborné semináre, štúdium tlače a odbornej literatúry, práca s internetom...),
 • dokumentácia (plán práce, štatistické vyhodnotenia, informačné vstupy do tried, priebežné správy o výchovnom poradenstve, vypisovanie tlačív-prihlášok, zápisných lístkov, ...).