Základné Informácie

Výchovný poradca   Ing. Ľubica Komperdová

telefón:    041/5692 366
fax:          041/5692 376
e-mail:     vp@skola-varin.sk

Konzultácie:

 • V prípade potreby v pondelok - po telefonickom dohovore.

 Služby výchovnej poradkyne:

 • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom pri výbere strednej školy

Zameranie činnosti výchovnej poradkyne:

 • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy atď. Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom šikanovania, priestupkom v správaní, iným sociopatickým javom atď.
 • výchova žiakov k hodnotám ako je akceptovanie iného človeka, jeho osobnosti, sebarozvoj osobnosti, rozvoj tvorivosti a motivácie, spolupráca a utužovanie triedneho kolektívu a ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej  sociálnej a osobnej situácii 

Dôležité termíny

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

 • najviac dva netalentové odbory
 • najviac dva talentové odbory

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá (aj 8-ročné), stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

1.kolo prijímacích skúšok

 • 1. termín:
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (nie talentové skúšky): 4.5.2023 alebo 5.5.2023
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky): 28.4.2023 - 3.5.2023
 • 2. termín:
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (nie talentové skúšky): 9.5.20223 alebo 10.5.2023
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky): 11.5.2023 - 15.5.2023

 Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

- prvá fáza - overenie športového výkonu

od 21.3.2023 do 14.4.2023 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

- druhá fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti

od 28.4.2023 do 3.5.2023 (1. termín) alebo

od 11.5.2023 do 15.5.2023 (2. termín)

 

 1. kolo prijímacích skúšok: 20.6.2023 – 21.6.2023

Stredné školy do 30.11.2022 zverejnia kritériá na všetky odbory pre nasledujúci školský rok. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS - www.svslm.sk, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

 

Viac informácií – hlavne kritéria na prijatie - nájdete na webových stránkach príslušnej strednej školy!!!!!

 

Testovanie 9 – riadny termín: 22.3.2023

                       náhradný termín: 4.4.2023

 

Do 20.3.2023 – treba podať prihlášku na strednú školu

 

Viac info na :

Informácie o prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2023/2024 - EuroEkonóm.sk (euroekonom.sk)

Informácie o SŠ nájdete na stránke www. svslm.sk 

 

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zaviedli povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

 

Výchovného poradcu vyberá a menuje z radov pedagogických zamestnancov riaditeľ školy. Výchovný poradca zodpovedá za svoju činnosť priamo riaditeľovi školy.

Vymedzené kompetencie výchovného poradcu:

 • koordinačná funkcia (vzťahy k zástupcom riaditeľa, triednym učiteľom, pedagógom; spolupráca s  pedagogicko-psychologickými poradňami, diagnostickými centrami, špeciálnym pedagógom školy, koordinátorom drogovej prevencie v škole),
 • poradenstvo pri výchove, vzdelávaní a profesijnej orientácii - konzultačný deň,časový rozvrh pre kontakt so žiakmi, rodičmi),
 • poradenstvo pri výchove u žiakov s poruchami správania a učenia ( evidencia problémových žiakov, evidencia talentovaných žiakov, ankety a dotazníky),
 • spolupráca so zástupcami stredných škôl ( besedy, dni otvorených dverí, osobné pohovory..),
 • spolupráca so Školským výpočtovým strediskom ( Liptovský Mikuláš),
 • zabezpečenie dostupných informácií pre žiakov( program PROFORIENT, aktuálne oznamy a štatistiky, DVD prezentácie),
 • priebežné vzdelávanie sa ( školenia, odborné semináre, štúdium tlače a odbornej literatúry, práca s internetom...),
 • dokumentácia (plán práce, štatistické vyhodnotenia, informačné vstupy do tried, priebežné správy o výchovnom poradenstve, vypisovanie tlačív-prihlášok, zápisných lístkov, ...).