Archív 2020/2021

Žiaci základnej školy zažili atraktívny deň plný športového súťaženia v olympijskom duchu. Základná škola v  spolupráci s  Olympijským klubom Žilina usporiadala pre žiakov Olympijský deň. Tento športový sviatok sa konal v areáli základnej školy v utorok 8. júna pre prvý stupeň a v stredu 9. júna pre deti z materskej školy.

Viac...

V druhom kole školského zberu papiera žiaci odovzdali 3317,7kg papiera. Celkovo škola odovzdala 35OO kg papiera.

Viac...

24. júna 2021 sa v areáli školy uskutočnila výstava psov pre žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy. Pán Radovan Odnechta a pani Katrin Pojezdalová predstavili deťom plemeno  Stafordšírskeho bulteriéra s menom Brembo a Aira. Pes Brembo, ktorý má 4 roky a fenka Aira, Brembova maminka, ktorá má 8 rokov, majú lesklú krátku hladkú srsť. 

Viac...

Dňa 25. 06. 2021 navštívili žiaci 4. a 5. ročníka dopravné ihrisko v Krasňanoch v areáli ZŠ. Žiaci si overili svoje získané vedomosti z dopravných značiek prakticky na bicykloch, ktoré nám zapožičala ZŠ Krasňany. Okrem dopravných zručností si žiaci vyskúšali aj jazdu na kolobežkách- slalom cez prekážky. Zakončením príjemnej atmosféry boli hry, súťaže a futbal.

Viac...

Náš prvý koncoročný výlet prváčikov sme absolvovali  v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne. Síce sme nemerali kilometre ďaleko, ale radosť a zábava nám nechýbala. Spoločne sme sa nielen dosýta vyšantili, ale aj najedli výborných špekačiek. Moderné workoutové ihrisko nám ponúklo viacero športových príležitostí. Cestou do školy sme sa spoločne schladili chutnou zmrzlinou.

Viac...

Dňa 28.06. 2021 sa uskutočnil výlet žiakov 3. ročníka do širšieho okolia školy- na detské ihrisko pri Varínke. Žiaci strávili dopoludnie  športovými  a zábavnými aktivitami. Na záver sa osviežili sladkou studenou pochúťkou.

Viac...

V  súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020/21- v okresnom kole online získala krásne čestné uznanie žiačka III.C Mária Svobodová.

Viac...

 Dňa 24. 06. 2021 vymenili naši prváci, tretiaci a štvrtáci školské lavice za dopravné ihrisko s dopravnými značkami vonku v areáli školy. Na dopravnom ihrisku si mohli overiť svoje teoretické vedomosti na praktických modelových situáciách. Žiaci najmä štvrtého ročníka tým absolvovali malú predprípravu na dopravné ihrisko v ZŠ Krasňanoch. 

Viac...

Tento rok sme si v marci pripomenuli 100. výročie narodenia slovenskej osobnosti, ktorá formovala novodobú históriu Slovákov a Čechov – Alexandra Dubčeka. Pri tejto príležitostí vyhlásila Matica slovenská rok 2021 Rokom Alexandra Dubčeka.

Viac...

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborom a sólistami Tatianou Hajzušovou a Martinom Gyimesim pripravili online vzdelávací koncert, v ktorom našim žiakom priblížili príbeh opery. Predstavili nám vznik opery až po súčasnosť. Na koncerte zaznela skvelá hudba sprevádzaná pútavým slovom, aby sa priblížila hlavne mladým ľuďom. Žiaci si vypočuli tie najkrajšie operné árie, ako O mio babbino caro,

Viac...

Aj tento školský rok sme sa opäť na našej škole realizovali Deň vyučovania vonku, ktorý sa konal 20. mája. Keďže počasie nebolo najideálnejšie, niektorí kolegovia sa rozhodli aktivity presunúť na iný termín. Ako vidieť z nižšie uvedených máp, Deň vyučovania vonku sa stáva čoraz populárnejší, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyučovanie vonku má svoje opodstatnenie. Prírodné prostredie je pre deti veľmi podnetným prostredím a dáva priestor na realizáciu aktivít, ktoré v triede nie je možné realizovať.

Viac...

 Minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko  a mesačník Obrana  vyhlásili v tomto roku už  XX. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl VOJACI OČAMI DETÍ, na ktorej sa naša škola zúčastňuje  už niekoľko rokov.

Žiaci našej  školy sa opäť zapojili a nakreslili veľmi pekné práce, ktorými ukázali, že im nie je neznáma zadaná téma. Najkrajšie práce sme odoslali do redakcie mesačníka Obrana v Bratislave.

Viac...

Do 15. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorý bol zameraný na tému "Z každého rožka troška", sa zapojilo 104 základných škôl z celého Slovenska s 974 žiakmi II. stupňa. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 žiakov. Na vynikajúcom 4. mieste sa umiestnil Branislav Dominiak z 8.B triedy s počtom bodov 38 z celkového počtu bodov 40 , pričom sa bral do úvahy aj  čas odovzdania vypracovaných úloh. Srdečne gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Zdroj: PROTOKOL o vyhodnotení XV. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl 

PaedDr. T. Bublík

Aj v čase pandémie sa naši žiaci rozhodli potešiť svoje mamičky (babičky). Vyrábali rôzne darčeky, ružičky na špajdli, kvety a kytičky z farebného papiera, srdiečka s poďakovaním. Na hodinách hudobnej výchovy sa učili  spievať pesničky o mamičke.

Starší žiaci  na hodinách slohu opisovali svoje   mamičky, babičky, pripravili ilustrovaný list  s poďakovaním, vymýšľali rozprávky o mamičkách, z ktorých vytvorili  knihu. 

Viac...

Projekt Adoptuj kravičku je projekt Mliečneho fondu financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka s cieľom zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Viac informácií o projekte Adoptuj kravičku je na www.adoptujkravicku.sk. Do projektu sa môžu zapojiť (registrovať) rodičia s deťmi ako jednotlivec alebo kolektív. Môžu súťažiť a vyhrať pekné ceny. O projekte boli informovaní žiaci z prvého a druhého stupňa. Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu Adoptuj kravičku, nás informujú, ako sa darí ich kravičke, ktorú si adoptovali zo slovenskej farmy.

Viac...

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Praktickú časť poskytnutia prvej pomoci (pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci) si žiaci precvičili prostredníctvom prezentácie, videa a pomoci pani učiteľky. Deti získali zručnosti v spôsobe privolania prvej pomoci, v technike obväzovania hlavy, hornej a dolnej končatiny. Žiaci vedia použiť trojrohú šatku, zdravotnú pomôcku, ktorá slúži hlavne pri poranení a fixácii končatín, hlavy a zabezpečuje pevnosť a priedušnosť. Šatka by mala byť súčasťou každej lekárničky, slúži na prvú pomoc. Je dôležité, aby deti dokázali pomôcť svojmu kamarátovi či blízkemu, keď sa niečo stane, aby mali pozitívny vzťah k záchrane života a neboli ľahostajné voči svojmu okoliu.

Viac...

Už počas dištančného vyučovania v mesiaci apríl a následne prezenčného vyučovania v mesiaci máj sa žiaci 6. - 9. ročníka zapojili v rámci vyučovacieho premetu Občianska náuka do 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva – Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena, ktorú organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do súťaže tematickou kresbou, ktorá bola zameraná na šírenie osvety o ľudských právach. 

Viac...

Staň sa vedcov a vynálezcom je aktivita, ktorú v rámci dejepisu plníme so žiakmi každý rok. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti. Tento rok sa na  vynálezcov „premenili“  žiaci 5. - 6. ročníka v rámci dištančných hodín dejepisu, kde sa  venovali netradičnému vyučovaniu – tvorbe projektov a makiet, prostredníctvom ktorých nám predstavili historické obdobia.

Viac...

Výtvarná súťaž s témou „Kráľ v meste a pripomenutie si 700.výročia návštevy kráľa Karola I.Róberta z Anjou a 640.výročia návštevy kráľa Ľudovíta I.Veľkého“ oslovila aj našich žiakov 2. stupňa. Z rôznych sekcii vybranej témy sme vybrali nasledovné výtvarné práce z 3. kategórie. Najvydarenejšie práce zo 6. ročníka a z 8. ročníka sme poslali do súťaže.

Viac...

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás dlhoročnú tradíciu. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Aj tento školský rok tomu nebolo inak. Žiaci si pripravili zaujímavé ukážky, ktoré odprezentovali. Najlepší si zmerali sily v školskom kole. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, ovládanie textu, zvukovú stránku reči, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich. Za organizačné zabezpečenie patrí ďakujem pani učiteľkám 1. – 4. ročníka. Víťazi boli odmenení potleskom, dobrým pocitom, krásnymi cenami a diplomom. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne.

Viac...

Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).  7. apríla 2021 sa žiačky prostredníctvom školského rozhlasu prihovorili pedagógom a žiakom školy. Oboznámili ich s témou Svetového dňa zdravia 2021, informovali, ako chrániť svoje zdravie, ako byť aktívny, ako sa správne stravovať.

Téma Svetového dňa zdravia 2021: Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta

Viac...

22. apríl si už tradične pripomíname Deň Zeme. Ako tento deň prežili  naši žiaci? 

Trieda 6.A na hodine anglického jazyka riešila vedomostný kvíz-Kahoot. Žiaci 5.B na geografii robili prezentácie a vypĺňali pracovný list s danou problematikou. Na hodinách biológie piataci pracovali na projekte Príroda môjho okolia, robili interaktívne cvičenia na tému Odpady, diskutovali. Siedmaci sa zamýšľali nad tvorbou odpadov, ich triedením a predchádzaním vzniku odpadov. Na hodine Ruského jazyka ôsmaci robili mini ekoplagát, zaoberali sa tiež lexikou k danej téme. Žiaci z 9.B triedy na hodine biológie pracovali na projektoch k problematike životného prostredia.

Viac...

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E sa tento školský rok uskutočnilo 8. apríla  online formou. Zo školského kola postúpili 4 žiaci. Dosiahli vynikajúce výsledky:

Viac...

Bicykel je obľúbený dopravný prostriedok. Naši žiaci používajú bicykel ako ideálny dopravný prostriedok do školy. Na bicykli sú rýchli a nezávislí, dostanú sa do školy bez stresu, sú aktívni, športujú.

Viac...

Srdečne blahoželáme Lubošovi Jánovi Vráblovi, žiakovi 7.B triedy, ktorý sa zapojil do celoslovenskej súťaže pod názvom Dobšinského rozprávkový svet a získal krásne 2.miesto vo svojej kategórii.

 Ide vôbec o prvé víťazstvo žiaka našej školy v tejto zaujímavej súťaži, ktorá si dala za cieľ viesť deti k hlbšiemu poznávaniu slovenskej ľudovej rozprávky, podnietiť ich k hľadaniu a objavom mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach a vytvárať tak  podmienky na tvorivý rast žiakov prostredníctvom činnosti zaujímavej pre ich vek.

Viac...

Aj tento rok máte môžnosť sa zapojiť do celoslovenskej zbierky a pomôcť deťom, ktoré to najviac potrebujú!

Tradičné zbierky - MODRÝ GOMBÍK a VIANOČNÁ ZBIERKA, tak ako ich poznáte (zbierkovanie do pokladničiek na uliciach a v školách) sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnia. Ochrana detí je však pre nás prvoradá, preto sme sa rozhodli, že zbieranie finančných prostriedkov pre deti v núdzi, bude prebiehať pod názvom Darujme vzdelanie každému dieťaťu prostredníctvom celoslovenskej Výzvy Anny Karolíny Schmiedlovej (online). Získané finančné príspevky budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza.

Darovať príspevky môžete prostredníctvom nasledujúceho linku:

https://unicefslovensko.darujme.sk/slovenska-nadacia-pre-unicef-28962/

Viac info o zbierke:

https://www.unicef.sk/clanky/462-vyzva-uspesnej-tenistky-anny-karoliny-schmiedlovej/

ĎAKUJEME!

 

Aj napriek tomu, že sa nemôžeme osobne zúčastniť vyučovania v školách, začali žiaci 5. a 6. ročníka  od februára navštevovať svoj obľúbený krúžok – samozrejme dištančne.

To že aj takto sa dá fungovať dosvedčuje záujem žiakov a ich účasť na krúžku.

A vytvorili sme celkom pekné vecičky. Toto je niekoľko ukážok z našich diel.
Spoločne takto trávime užitočne a tvorivo voľný čas. Dokonca nás to aj všetkých baví.

Viac...

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia. A prečo práve vesmír a detská fantázia? 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila v tomto roku už XXXVI. ročník celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou „Vesmír očami detí“. Úlohou detí bolo popustiť uzdu svojej fantázii a namaľovať, ako si predstavovali vesmír. Vesmír fascinuje vedcov i umelcov, ale najmä deti. Aj v tomto šk. roku sa do súťaže zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa, ktorí sa veľmi pekne zhostili témy. Vzhľadom na to, že sme do súťaže posielali obmedzený počet prác, všetkým žiakom ďakujeme za spoluprácu a nápaditosť. 

Viac...

2. apríla bol rezolúciou OSN prijatý ako  Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne patrí na našej škole tento deň  aktivitám, pri ktorých žiaci získavajú základné povedomie o ľuďoch – autistoch. Nakoľko boli v tomto termíne Veľkonočné sviatky, túto tému sme začlenili do výchovno-vzdelávacieho  procesu  9. apríla.  

Viac...

V marci - Mesiaci  knihy sme na prvom stupni  zvýšili pozornosť vo  výchovno- vzdelávacom procese aj  na čitateľské aktivity a prácu s knihou. Žiakom sme sa snažili vysvetliť,  aké dôležité je pre človeka vedieť čítať, čo všetko nám čítanie môže priniesť.

Viac...

V mesiaci marec, ktorý je tradične zameraný na knihu a čítanie, školská knižnica vyhlásila pre žiakov školy výtvarnú súťaž pod názvom Najkrajšia obálka knihy - Čaro rozprávkového lesa. Súťaž mala podnietiť záujem žiakov o knihu ako produkt ľudského snaženia. Tak ako jeme aj očami, tak aj knihy pútajú našu pozornosť svojím obalom, aby podnietili záujem čitateľa a ten po nich siahol. Obal jednoducho v dnešnej dobe predáva. Na tejto skutočnosti sa nič zatiaľ nemení.

 

Viac...

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Tento sviatok zároveň predstavuje znovuzrodenie života v prírode, s ktorým sú spojené rôzne zvyky a tradície. Medzi typické symboly patria: kraslice, baránok, zajačik, korbáč, kuriatka a pod. Žiaci našej školy  si vyzdobili  svoje triedy a chodby svojimi peknými prácami, aby tak navodili príjemnú atmosféru nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. 

Viac...

25.marec je každoročne vyvrcholením kampane Fóra života ako Deň počatého dieťaťa- Deň bielej stužky. Aj naša škola sa zapojila do aktivít, aj keď boli poznačené epidemiologickou situáciou a prebiehali v obmedzenom režime. Čo nás teší, že sa zapojili nielen žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, ale aj takí, ktorí sa vzdelávajú dištančne a nie je im ľahostajný život a jeho ochrana, a to aj napriek tomu, že ide o nie veľmi populárne témy v spoločnosti. 

Viac...

Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, takže ide o trizómiu 21. chromozómu. Jadro zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov usporiadaných v pároch (23 pochádza od otca a 23 od matky). Downov syndróm je vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre, takže namiesto dvoch vzniknú rovno chromozómy tri. 

Viac...

22.marec poznáme ako Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme sa ako škola zapojili do rôznych aktivít poukazujúcich na dôležitosť vody.

Žiaci, ktorí sa na prvom stupni vyučujú prezenčne, si s pani učiteľkami  pozreli prezentáciu na tému VODA. Dozvedeli sa základné informácie o vode, prečo ju nemôžeme znečisťovať, o dôležitosti šetrenia pitnej vody. Zistili, aké vlastnosti má voda. 

Viac...

V súčasnej situácii, kedy nie je veľmi čo robiť, sme sa rozhodli pracovať a tvoriť na našom časopise Zrkadlo – online.  Z pohodlia domova sa spájame prostredníctvom programu Teams na online Redaktorský krúžok. A tu Vám prinášame výsledok...

8. marca si pripomíname potrebu rovnoprávnosti žien v spoločnosti. K príležitosti tohto sviatku si žiaci 1. stupňa pripravili pre svoje mamičky, staré mamy, tety, sestry drobné prekvapenia v podobe pozdravov a krásnych výrobkov. Všetkým ženám želáme krásny sviatočný deň!

Viac...

 Aj počas tohto neľahkého obdobia vyučujúce SJL nezabúdajú na to, aby priviedli žiakov k čítaniu krásnej literatúry a rozvíjali ich čitateľskú gramotnosť. Žiaci 8. B si naposledy prečítali knihu Malý princ. Žiaci po prečítaní knihy dostali online pracovný list, ktorý preveril ich úroveň čítania s porozumením. 

Viac...

V školskom roku 2020/2021 vyhlásila spoločnosť ŠEVT  jubilejný 20. ročník súťaže o grafický návrh obálky žiackej knižky. Do tejto výtvarnej súťaže sa pravidelne zapája aj naša škola. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. 

Žiaci si mohli, tak ako každý rok, vybrať z dvoch konkrétnych tém a jednej ľubovoľnej témy:

Viac...

Školská knižnica
vyhlasuje pre žiakov školskú výtvarnú súťaž
pod názvom

Najkrajšia obálka knihy – Čaro rozprávkového lesa

Technika prác je ľubovoľná – kresba ceruzkou, kresba pastelkami, maľba

Termín: marec 2021

Viac...

Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv online pre žiakov 8. ročníka a 9. ročníka. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, považujem za dôležité zapájať žiakov do súťaží na témy ľudských práv už aj na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. V tohtoročnej olympiáde žiaci pracovali s vedomostným testom týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote.

Viac...

Že je o históriu medzi našimi žiakmi záujem, svedčí aj veľmi slušný počet úspešných riešiteľov na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala dňa 11. februára 2021 online. Našu školu reprezentovali siedmi šikovní dejepisári.

Viac...

Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 125 žiakov v 3 kategóriách. Prvá časť olympiády pozostávala z monotematickej a teoretickej časti, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov. 

Online okresné kolo riešilo 8 žiakov našej školy: Ella Mikolajová, Jakub Repáň, Tomáš Zelník (5.A), Aneta Holecová (6.B), Lukáš Cvacho (7.A), Branislav Dominiak, Janka Lemková (8.B) a Veronika Ponechalová(9.A). 

Viac...

2. februára bol Svetový deň mokradí. Spoločne sme si ho pripomenuli aj s našimi žiakmi. Ako?  Žiaci vytvárali rôzne projekty, prezentácie, kvízy , tajničky, či dokonca sa hrali hry s danou problematikou. Upustili sme teda uzdu fantázii a aj takýmto spôsobom sme sa naučili, čo sú to mokrade a uvedomili sme si ich obrovský význam a potrebu ich ochrany.

PaedDr. T. Bublík

Viac...

Pozorovanie vtáctva je veľmi dôležité. Vieme podľa neho určiť nielen druhovú početnosť, ale i rozšírenie konkrétnych druhov vtákov. S piatakmi sme sa na hodinách biológie učili o lesných vtákoch. A tak mali vyskúšať pozorovať druhy vtákov, ktoré navštevujú ich kŕmidlá, alebo tie, ktoré uvidia na prechádzke v lese. Zhodnotili, že to nebolo také jednoduché ako očakávali, no napriek tomu sa mnohým pozorovanie podarilo. Vyskúšali si tak ,aspoň na chvíľu, aké je to byť birdwatcher-om – pozorovateľom vtákov. Ktovie, možno sa raz tomu budú venovať aj profesionálne... a možno budú pozorovať len tak, pre radosť.

PaedDr. T. Bublík

Viac...

V zdravom tele-zdravý duch. Táto myšlienka je v súčasnosti dôležitejšia ako inokedy, preto na ňu nezabúdajú ani žiaci 1. stupňa ZŠ Varín. Popri dištančnej výučbe a  učení sa z domu si našli chvíľky pre pohyb na čerstvom vzduchu, zimné športy, či radovánky na snehu.

Viac...

Stalo sa peknou tradíciou, že koniec kalendárneho roka je v našej škole spojený s činnosťami, ktoré sú  príjemné a súčasne nesú v sebe dôležité hodnoty, posolstvá i charitatívny rozmer. Adventné obdobie sa u nás spája nielen s krásnou vianočnou výzdobou vestibulu, tried a ďalších školských priestorov, ale aj s výrobou vianočných pozdravov a drobných darčekov pre spolužiakov a rodičov. V tohtoročnej neľahkej situácii naše deti nezabudli ani na starších občanov z Domovov pre seniorov, ktorým vyčarili na tvári darčekové krabičky a detské priania v podobe betlehemských pozdravov. 

Viac...

Žiaci siedmeho ročníka využili príležitosť počas dištančného vzdelávania a zapojili sa do ročníkovej súťaže v rámci slovenského jazyka a literatúry pod názvom Tie dvere som nemal/a otvoriť. Popustili uzdu svojej fantázii  a vytvorili mimoriadne zaujímavé príbehy, v ktorých sami zohrali hlavnú úlohu a navštívili svet mimo našej reality. Dištančné vzdelávanie sa tak stalo príjemnejším. Situácia, v ktorej sme sa v súčasnosti ako spoločnosť ocitli, nie je príjemná a človek často podlieha pesimizmu.

Viac...

Žiaci prvého stupňa sa  na jazykovej výchove  – SJL, ANJ snažili tvoriť pozdravy pre kamarátov do nového roku. Aktivita tesne súvisela a prepájala sa aj s vianočnými  prianiami. Čítali si už klasické, obligátne pozdravy z pohľadníc. Niektorí žiaci vyhľadávali a prepisovali pozdravy pre svojich blízkych. Tí slovne  zdatnejší – tretiaci, štvrtáci  už vymýšľali,  tvorili a aj písali svojim kamarátom. 

Viac...

Vianoce sú už za nami, ale to krásne čaro v nás ostáva po celý život. Prečo si ich nepripomenúť? Šikovní žiaci na druhom stupni nakreslili a namaľovali v rámci výtvarnej výchovy Vianoce, ako ich vnímajú oni sami. Veď pre každého človeka sú Vianoce výnimočné niečím iným, ale jedno máme spoločné, že všetci sa na ne veľmi tešíme. Je to obdobie pokoja, lásky a dobra. Ponechajme si to počas celého roka, nech nám prinesie čokoľvek. 

Viac...

Aj v dnešnej pandemickej situácií, keď sa naši štvrtáci vzdelávajú dištančne si našli čas, aby vytvorili veci z dreva, konárikov a korkových zátok. Prejavili pritom svoju šikovnosť a fantáziu.

Aby naši žiaci netrávili čas len pri počítači a učebniciach museli povinne každý deň chodiť aj  na čerstvý vzduch. Svoje najkrajšie zážitky opísali a ilustrovali v slohovej práci: Môj zimný zážitok.

Viac...

Klikni si na zaujímavé rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré ťa motivujú, povzbudia a vďaka ktorým si rozšíriš svoje obzory.

Opýtaj sa hviezdy:

V mesiaci november všetci žiaci prvého stupňa pripravovali 81 sladkých mikulášskych prekvapení pre seniorov, bývajúcich v Domovoch opatrovateľských služieb. Seniori z týchto zariadení sa počas pandémie nemajú povolené stretávať sa s okolitým svetom a preto sme zvolili takúto formu  vyjadrenia  našej spolupatričnosti, úcty a  našej vďaky za všetko čím obohatili náš svet.

Viac...

Dňa 3. decembra 2020 prebehlo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou cez aplikáciu TEAMS. Aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré žiaci v súčasnom období musia zvládať, sa niektorí podujali dobrovoľne stráviť popoludnie pri počítači, aby si otestovali svoje vedomosti z geografie. Test, podobne ako po minulé roky, pozostával z 2 častí: z teoretickej a monotematickej vrátane miestnej krajiny, ako aj z praktickej časti, zameranej na preverenie zručností pri práci s mapou. Žiaci sa s náročnými úlohami vysporiadali veľmi dobre a z 24 súťažiacich bolo až 21 úspešných riešiteľov.

Viac...

Sociálne siete aj tento rok zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste. Aj naša škola v spolupráci s pani Michaľakovou sa už druhý rok rozhodla spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

Viac...

9. decembra 2020 sa konalo školské kolo 13.ročníka dejepisnej olympiády – online. Žiaci, ktorí prejavili záujem o riešenie dejepisnej olympiády súťažili v štyroch kategóriách (C, D, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v danom ročníkovom učive, monotematickom celku : Život v Stredoveku a regionálnych dejinách, kde si overili aké majú vedomosti o histórii Žilinského kraja. Veľmi nás teší záujem žiakov o Dejepisnú olympiádu. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a postupujúcim držíme palce na okresnom kole. 

Viac...

Žiaci odovzdali spolu 3407,5 kg. Celkovo sme odovzdali (škola) 3970 kg papiera. Víťazom gratulujeme. Všetkým, ktorí sa zapojili do školského zberu ďakujeme, že triedia odpad a prispievajú tak k zlepšeniu životného prostredia! 

Viac...

V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 11.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v duchu témy Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze.

Viac...

Podobne ako na jar – aj v jesennom období sa žiaci počas dištančného vzdelávania v rámci hodín techniky venovali i praktickej činnosti. Zadanie pre žiakov znelo: vyrobiť nejakú jesennú dekoráciu, ktorou by si zútulnili svoj domov. Žiaci 5.B a 7.B sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a mnohí vytvorili naozaj originálne diela. Okrem jesenných venčekov, ikeban, „svetlonosov“ zaujala aj aktuálna koronová tekvička s rúškom. 

Viac...

V týždni 19.10 – 23.10 2020 sa uskutočnil týždeň zdravej výživy. Ani situácia okolo korona krízy nás nezastavila a so všetkými triedami šiestakov sme si v stredu 21.10. 2020 urobili na hodinách biológie tematickú hodinu zameranú na zdravú výživu a jej dôležitosť pre náš organizmus.

Viac...

Aj v dnešnej pandemickej situácií, kedy starší ľudia musia zostať v domácej izolácií  sme na našich starých rodičov, spoluobčanov nezabudli.  

V mesiaci október sme niektoré hodiny vyučovania zamerali na rozhovory a činnosti, ktoré žiakom pripomenuli a prehlbovali  úctu a lásku k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, aby naše ruky zostali hladké.  Úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Viac...

   Školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlasuje III. ročník celoročnej súťaže  v čítaní krásnej literatúry pod názvom

Prečítaný školský rok.

Viac...

Milí žiaci !
Ako ste si už určite mnohí všimli, v škole máme schránku dôvery.

Na čo slúži schránka dôvery?
Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.

Kde nájdeš schránku dôvery?
Na stene vo vestibule.

Viac...

Európsky deň jazykov  je skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra.

Na našej škole sme si ho pripomenuli v piatok 25.septembra, čiže o deň skôr, aby sme ho mohli „osláviť“ spoločne v škole na hodinách cudzích jazykov.

Viac...

Žijeme vo farebnom svete, ľudský organizmus je nepretržite vystavený pôsobeniu farieb. Stále a všade. Doma, na pracovisku, na ulici... Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť.

 

Viac...

Vzdelanie človeka nikdy nekončí, až do jeho smrti.
– Robert E. Lee

V pondelok a v utorok 28. a 29. septembra som sa zúčastnil exkurzie pre pedagógov, ktorá sa realizovala vo Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine.  Hlavným poslaním ústavu je biologický výskum, a to od molekulovej biológie až po alpínske ekosystémy.

Viac...

Dovoľujem sa s Vami podeliť o úspech našich žiakov  školy Braňa Dominiaka a Julky Chytilovej (od septembra síce chodí už na gymnázium), ktorí sa ešte v minulom školskom roku počas korony úspešne a s nadšením zapojili do Ekovýchovného programu Bocian.  Julka bola vyžrebovaná a získala druhú cenu. Bližie info v tlačovej správe na webe Štátnej ochrany prírody SR. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20704

Teším sa z ich práce a prajeme im veľa úspechu v ich ďalšom snažení!

Svetlo sveta uzrela naša prvotina – video, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavia: Chemmasters, teda žiaci našej školy – Katka Vojteková a Braňo Dominiak. Videom chceli ukázať, že aj veda môže byť zábavná. Natočili pokus Acetylénová bomba, ktorý bol zároveň odoslaný do súťaže: „Skús pokus 4“. 

Viac...

V stredu 23. septembra sme využili krásne jesenné počasie na to, aby sme šli do školy peši a urobili tak niečo pre svoje zdravie i prírodu. Tešíme sa, že máme čoraz viac účastníkov PEŠIBUSU. ĎAKUJEME všetkým zúčastneným: žiakom, rodičom, pedagógom a Škole ochrany prírody vo Varíne za spoluprácu. Tešíme sa opäť nabudúce! 

 

Viac...