Špecifické vývinové poruchy učenia

Dyslexia – porucha čítania

Dysgrafia – porucha písania a grafického prejavu

Dysortografia – porucha pravopisu

Dyskalkúlia– porucha matematických schopností

Dyspraxia – porucha motorickej funkcie, postihnutie pohybovej koordinácie

(Porúch učenia je v odbornej literatúre uvádzaných viac, my uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce poruchy učenia v školskej praxi.)

Špecifické vývinové poruchy učenia postihujú značnú časť detskej i dospelej populácie. Ide o heterogénnu skupinu ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom a matematikou. Skôr sa vyskytujú vo vzájomnej kombinácii než izolovane. Ide o oslabenia v schopnostiach a funkciách primárne potrebných k získaniu základných školských zručností pri priemernej inteligencii.

Ťažkosti sa prejavujú od začiatku školskej dochádzky. Deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú učivo bežnými výučbovými metódami, hoci majú primeranú inteligenciu a dostatočne podnetné rodinné prostredie. Poruchy učenia vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy, nevyzretosti kognitívnych centier mozgu, majú však aj dedičný pôvod. Dôsledky porúch učenia (frustrácia, traumatizácia, depresie, problémy v správaní...zapríčinené neustálymi školským neúspechmi) bývajú často závažnejším problémom ako poruchy samotné. Negatívne ovplyvňujú osobnostný, sociálny, vzdelávací a profesijný vývin týchto detí. Potrebné je preto včasné podchytenie detí s poruchami učenia, individuálny prístup, pozitívna motivácia, správne techniky a metódy práce, reedukačno-terapeutická starostlivosť.

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú vynaloženej námahe, aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak zistíte, že Vaše dieťa má ťažkosti s osvojením si písania, čítania, počítania a nachádzate v jeho prejavoch niektoré príznaky porúch učenia, oslovte triedneho učiteľa a školského špeciálneho pedagóga. Tí Vás nasmerujú na odbornú pomoc do poradenského zariadenia, kde zdiagnostikujú Vaše dieťa, určia jeho silné a slabé stránky, stanovia diagnózu (pomenujú problém), navrhnú optimálne postupy, adekvátnu reedukáciu a terapiu (nápravnú starostlivosť).

Dyslexia(porucha čítania) – porucha postihuje rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu. Dieťa lúšti písmená, hláskuje, viazne spájanie písmen do slabík a slabík do slov. Dlho slabikuje, domýšľa slová, zamieňa písmená. Najčastejšie tvarovo a zvukovo podobné.

Prejavy dyslexie :

 • ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen (viazne spojene písmeno – hláska),
 • zámena tvarovo podobných písmen napr. b-d-p, m-n, u-n, z-s, k-h, a-e, 
 • zámena písmen, ktorých hlásky sú akusticky podobné napr. ž-š, h-ch, b-p, z-s, k-g, t-d, ť-ď...
 • zámena funkčne podobných písmen napr. samohlások a-e-o-u, spoluhlások h-k-l
 • vynechávanie písmen v slovách, slov vo vetách
 • ťažkosti v spájaní hlások do slabík, slabík do slov
 • ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu
 • často sa vyskytuje tzv. „dvojité čítanie“ (tiché predčítavanie slov)
 • ťažkosti v čítaní slov, v ktorých sa vyskytuje skupina spoluhlások
 • deformovanie slov, prípadne vsúvanie písmen do slov, ktoré sa tam nevyskytujú
 • problémy v dodržiavaní interpunkčných znamienok – nerešpektovanie bodiek, otáznikov, dĺžňov
 • nerozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík – mäkké slabiky čítajú tvrdo a naopak
 • po prečítaní textu často neschopnosť reprodukovať a povedať vlastnými slovami obsah prečítaného textu
 • plytké dýchanie pri čítaní – tenzia – napätie

Dysgrafia(porucha písania) – je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania. Porucha postihuje grafickú (formálnu stránku) písomného prejavu, nie obsahovú. Ťažkosti sa prejavujú pri osvojovaní si tvarov písma, v ich napodobňovaní a zapamätávaní. Písmo dieťaťa s dysgrafiou je nezrelé až nečitateľné.

Prejavy dysgrafie :

 • nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen
 • nesprávny sklon písma
 • dieťa s dysgrafiou si nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína (čo pretrváva aj vo vyšších ročníkoch), nevie ho napodobniť
 • v jeho písomnom prejave sa objavujú zrkadlové tvary písmen
 • nedodržiava liniatúru (píše pod riadok, nad riadok...)
 • neúmerne pomalé tempo písania
 • písanie neobratné
 • línie a ťahy ostré, neplynulé
 • zvýšený tlak na podložku
 • nesprávny úchop pera
 • žiak často škrtá, prepisuje písmená
 • písmo je ťažko čitateľné
 • zamieňa podobné písmená m/n, b/d, h/k/l, z/s, a/o, t/d...

Dysortografia (porucha pravopisu) – nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov. Deti s dysortografiou majú slabší jazykový cit, čo sa následne prejavuje ťažkosťami v aplikácii naučených pravopisných pravidiel.

 Prejavy dysortografie .
 • ťažkosti v diskriminácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li
 • písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne,le s mäkčeňom
 • problematická diskriminácia krátkych a dlhých samohlások
 • nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen, prehadzovanie poradia písmen v slovách, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, pridávanie písmen
 • nezvládnutá analýza viet, nerozlišovanie hraníc viet, spájanie slov vo vetách

Dyskalkúlia(porucha matematických schopností) – ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie, s výnimkou matematického faktora. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

Prejavy dyskalkúlie:

Praktognostická dyskalkúlia

 • dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi. Matematickou manipuláciou rozumieme tvorenie skupín podľa nejakého spoločného znaku napr. farby, veľkosti, tvaru.
 • dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa farby, veľkosti, tvaru, dĺžky...
 • nedokáže porovnávať skupiny podľa počtu
 • nevie odhadovať počet predmetov bez zratúvania
 • v geometrii – ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov
Verbálna dyskalkúlia
 • dieťa má ťažkosti v slovnom označovaní množstiev, počtov predmetov, číslic, operačných znakov, či aritmetických úkonov
 • nedokáže ukázať slovne udaný počet prstov, predmetov
 • nevie menovať rad čísel v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla
Lexická dyskalkúlia
 • dieťa nevie čítať matematické symboly (číslice, operačné znaky)
 • zamieňa operačné symboly napr. + za -, . za :
 • nie je schopné prečítať viacmiestne čísla s nulami, čísla napísané zvisle
 • zamieňa tvarovo podobné čísla napr. 6/9, 3/8, rímske číslice VI / IV, číslo 561 prečíta ako 5, 6, 1
Grafická dyskalkúlia
 • dieťa nevie napísať matematické znaky, číslice...
 • má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel (píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly)
 • píše neprimerane veľké číslice, písomný prejav je neúhľadný
 • pri písaní pod seba nie je žiak schopný umiestňovať jednotky pod jednotky, desiatky pod desiatky ...
 • v geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní
Operačná dyskalkúlia
 • dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
 • často sa objavujú zámeny matematických operácií
 • deti s operačnou dyskalkúliou sa často uchyľujú k písomnému počítaniu aj takých príkladov, ktoré možno ľahko zvládnuť spamäti
 • žiaci s operačnou dyskalkúliou majú ťažkosti pri riešení kombinovaných úloh, kde je potrebné udržať v pamäti jednotlivé výsledky tzv. reťaz 5+3+8-2

Ideognostická dyskalkúlia

 • nedostatky v pojmovej činnosti, v chápaní matematických pojmov a vzťahov medzi nimi
 • nedostatky v číselnom rade (počítanie po dvoch, po piatich atď.)
 • číslo napr. 6 vedia prečítať aj napísať, ale nechápu, že 6 je 2.3, 3+3, 10-4
 • ťažkosti sa prejavujú v slovných úlohách, dieťa nie je schopné prevesť z praxe vychádzajúcu úlohu do systému číslic a riešiť ju

Príčiny porúch učenia :

 • drobné poškodenie mozgu – ĽMD = ADD, ADHD
 • dedičnosť
 • kombinácia oboch predchádzajúcich (hereditárno-encefalopatcká)
 • neurotická
 • nejasná etiológia
Diagnostika :
 • pedagogická diagnostika (učiteľ)
 • psychologické vyšetrenie (v CPPPaP, CŠPP)
 • špeciálno-pedagogické vyšetrenie (v CPPPaP, CŠPP)
 • prípadne iné odborné vyšetrenia – neurologické, logopedické, očné...

Organizácia nápravnej starostlivosti(čo ďalej, problém máme pomenovaný) :

 • žiak s poruchou učenia sa vzdeláva v bežnej triede formou integrácie – začlenenia, reedukačnú (nápravnú) starostlivosť realizuje školský špeciálny pedagóg, ak škola nezamestnáva špeciálneho pedagóga, žiak dochádza na reedukačné cvičenia do centra poradenstva (CPPPaP, CŠPP), má vypracovaný Individuálny vzdelávací program (IVP),   učiteľ volí primerané metódy a formy preverovania vedomostí žiaka, rešpektuje Metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy schválený MŠ SR (Príloha č. 2 - Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole).
 • žiak s poruchami učenia sa vzdeláva v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami učenia v ZŠ
 • žiak s poruchami učenia sa vzdeláva v škole pre žiakov s poruchami učenia (v Martine)

Metódy tolerancie a  hodnotenia žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia v podmienkach ZŠ :

Každé dieťa je svojim spôsobom originálne, neexistuje jeden jednoduchý predpis, ako s týmito deťmi pracovať. Vždy je nutné vychádzať z konkrétneho prípadu, metódy a formy individualizovať. Aj napriek tomu platí niekoľko zásad, ktoré majú všeobecné použitie a prácu s deťmi s poruchami učenia nám uľahčujú.

Všeobecné zásady
 
 • veľmi záleží na taktnom prístupe učiteľa
 • vhodným spôsobom vysvetliť ostatným žiakom rozdielny prístup k hodnoteniu detí s poruchami učenia
 • dať dieťaťu možnosť zažiť pocit úspešnosti, chváliť ho aj za prejavenú snahu a malé pokroky
 • citlivo individualizovať výber prostriedkov a metód, ktorými chceme zaistiť úspešnosť žiakov s poruchami učenia. To znamená, že je potrebné vždy vychádzať z konkrétnych znalostí o problémoch žiaka získaných zo správ z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, z údajov získaných od rodičov a z poznatkov získaných pri výuke a pozorovania žiaka.
 • oboznámiť aj ostatných učiteľov, ktorí žiaka vyučujú, so špecifikami jeho poruchy a metódami hodnotenia a tolerancie
 • hodnotiť len to, čo stihlo vypracovať, snažiť sa rozpoznať jeho skutočné znalosti neskreslené poruchou učenia
 • dať žiakovi k dispozícii pomôcky, ktoré mu pomôžu prekonať prejavy špecifickej poruchy učenia (napr. tabuľku písmen, čítacie okienko, dyslektickú tabuľku...)
 • dôležitým predpokladom úspešnosti dieťaťa s poruchou učenia je, že nebude vystavované činnostiam, v ktorých vzhľadom na svoju poruchu nemôže podávať optimálny výkon (napr. klasické diktáty u detí s dysortografiou, dlhé prepisovanie u detí s dysgrafiou, hlasné čítanie u žiakov s dysexiou...)
 • u detí s dyslexiou a kombinovanými poruchami preferujeme ústne skúšanie, pracovné listy s menším množstvom úloh a s veľkosťou písma, ktorá zodpovedá čítacím schopnostiam žiaka, u dysgrafikov s možnosťou voľby správnej odpovede

Konkrétne možnosti hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov s poruchami učenia :

    Diktáty

 • písanie diktátov klasickým spôsobom je ako forma zisťovania pravopisných znalostí žiakov s poruchami učenia väčšinou nevhodná
 • náhradné formy – ústna forma, doplňovacie cvičenie, rôzne druhy pracovných listov s použitím fólie, špeciálne programy pre slovenský jazyk používané v počítačovej technike

Ak so žiakmi s poruchami učenia diktát píšeme, riadime sa týmito zásadami :

 • diktát by mal mať žiak s poruchou učenia vopred precvičený
 • diktát diktovať pomalším tempom
 • poskytnúť žiakovi dlhší čas na kontrou napísaného, zbierať mu zošit ako poslednému (tento spôsob volíme u žiaka s miernejšou formou poruchy)
 • pri spoločnej ústnej kontrole diktátu dať žiakovi s poruchou učenia čo najväčší priestor k uplatneniu jeho znalostí, zistíme tak skutočné vedomosti žiaka neskreslené poruchou
 • diktát pripraviť ako doplňovačku, k doplneniu dať nie celý diktát, ale len tie slová, v ktorých sledujeme určitý pravopisný jav
 • pri písaní diktátu nechať dieťaťu k dispozícii korekčné pomôcky napr. tabuľku písmen, dyslektickú tabuľku (dieťa sa s ňou musí naučiť pracovať a rýchlo sa v nej orientovať)

Pri hodnotení a oprave diktátov :

 • zaznamenávame iba počet chýb
 • využívame možnosti slovného hodnotenia
 • chyby neopravovať červenou. Dieťa má tendenciu zapamätať si to, čo je touto farbou zvýraznené, t.j. vlastný chybný tvar slova.
 • dieťa by malo opravovať diktát podľa správne napísanej predlohy s vyznačením slov, v ktorých urobilo chybu
 • niekedy môžeme v diktáte zvýrazniť slová, ktoré dieťa napísalo správne (u detí s ťažšou formou poruchy)
 • slová, v ktorých dieťa urobilo chybu, vypíšeme pod diktát. Žiak ich jedenkrát odpíše
 • zaviesť zošit na evidenciu slov, v ktorých dieťa urobilo chybu
 • zručnejší pedagógovia môžu diferencovať chyby vyplývajúce z poruchy a pravopisné chyby. V hodnotení diktátu zaznamenať pomer chýb pravopisných a chýb vyplývajúcich z poruchy.

U detí s dysortografiou sa najmä vo vyšších ročníkoch objavuje v diktátoch väčšie množstvo chýb. Svojim spôsobom sa jedná o chyby plynúce z poruchy. Ich príčinou totiž býva to, že dlhodobým pôsobením nekorigovanej poruchy dieťa prestáva zvládať učivo. Často pravopisné pravidlá poznajú, ale nedokážu ich uplatniť v diktáte (tréma zo skúškovej situácie, z očakávania ďalšieho neúspechu, z nedostatku času, nezautomatizovaná aplikácia pravopisných pravidiel, dysgrafické ťažkosti – ťažkosti s formálnou stránkou písania).

Aj u týchto detí sa môžeme stretnúť s chybami z neznalosti, z nedbalosti, z nedostatočnej prípravy na vyučovanie, nedostatkami snahy. Dôležité je, aby sme opatreniami, ktoré urobíme, podnietili záujem žiaka o výuku a obmedzili jeho prípadnú snahu sa na poruchu spoliehať, vyhovárať.

Písanie
 • dbať na správne sedenie pri písaní
 • dbať na správne držanie písacieho nástroja, prípadne dať žiakovi násadku na správny úchop pera
 • k písaniu používať vhodné písacie potreby
 • využívať pomocné linajky
 • zaraďovať uvoľňovacie cviky (u detí s dysgrafiou)
 • nenútiť žiaka k dlhodobému dopisovaniu, prepisovaniu
 • nechať ho písať len to najdôležitejšie, zredukovať množstvo písaného textu
 • viesť dieťa k používaniu tlačeného písma, počítačovej techniky (ťažšie formy dysgrafie)
 • u žiakov s dysgrafiou nehodnotiť známkou úpravu
Čítanie
 • neporovnávať výkon žiaka s dyslexiou s výkonom žiaka bez poruchy, ale ani výkony jednotlivých žiakov s dyslexiou
 • nevyvolávať žiaka s dyslexiou k hlasnému čítaniu pred celou triedou
 • viesť žiaka k používaniu správnej techniky čítania
 • tolerovať pomalšie tempo čítania
 • umožniť žiakovi používať korekčné pomôcky napr. čítacie okienko, záložky, farebné fólie
 • k domácej úlohe zadávať žiakovi len primeranú časť textu (I. stupeň ZŠ)
 • na hodinách čítania zaraďovať čítacie rozcvičky (čítanie písmen, slabík, slov)
 • nacvičiť čítanie a výslovnosť náročnejších slov v texte
 • netrestať dieťa, keď po vyvolaní nevie, kde má čítať
 • neupozorňovať na chyby v čítaní slovami! zle“, „zase chyba“..., ale slovami „pozor“, „opatrne“...
 • k čítaniu používať vhodné texty napr. väčšie písmo, text členený na odstavce, použitie obrázkov
 • knihu pre domáce čítanie by si malo dieťa vyberať samo
 • vo vyšších ročníkoch, kde je povinné čítanie, využívať nahrávky primeranej časti diela
 
 Cudzí jazyk
 • zamerať sa na osvojenie si určitej najdôležitejšej slovnej zásoby, vetných a slovných spojení predovšetkým pomocou sluchu (sluchovou cestou) – magnetofón, diktafón, predčítavanie rodičom, učiteľom atď.
 • využívame vo väčšej miere názor a konkretizáciu
 • nenútiť deti k doslovným prekladom
 • sústrediť sa na praktické použitie jazyka
 • čítanie dlhších textov v cudzom jazyku výrazne obmedzujeme
 • používať doplňovanie vhodných slov do viet (ústna forma)
Matematika

V matematike majú najväčšie problémy deti s dyskalkúliou. Je potrebné odlíšiť problémy spôsobené poruchou od tých, ktoré zodpovedajú nižšej inteligencii. V matematike však majú problém aj deti s dyslexiou (slovné úlohy, zadania v písomných prácach, zošitoch atď.), s dysgrafiou (zápisy, geometrické učivo atď.).

 • používanie päťminútoviek je u detí s poruchami učenia nevhodné
 • umožniť žiakom používať kompenzačné a korekčné pomôcky (tabuľka násobkov, číselná sieť, kalkulačka...) – podľa odporúčania špeciálneho pedagóga
 • pri hodnotení brať do úvahy správnosť v jednotlivých krokoch riešenia
 • často kontrolovať pochopenie zadania úlohy a správnosť postupu
 • umožniť medzikroky a pomocné výpočty
 • rešpektovať pomalšie tempo
 • preferovať ústnu formu skúšania
 • do hodnotenia nezahŕňať chyby plynúce z poruchy napr. zámenu číslic, matematických symbolov atď.
Ostatné predmety
 • v písomných prácach voliť takú formu, aby stačila len krátka odpoveď (najlepšie s voľbou správnej odpovede)
 • nenechávať dieťa s dysgrafiou zbytočne písať dlhé poznámky, ktoré sú pre nečitateľnosť nepoužiteľné
 • nechať dieťa zapísať si len najdôležitejšie body, prípadne poveriť spolužiaka písaním cez kopír, označiť najdôležitejšie učivo v učebnici, vopred pripraviť poznámky pre žiaka
 • pri písomných prácach prečítať, prípadne skontrolovať pochopenie zadania úlohy, pripraviť zadania v zvukovej podobe (u žiakov s dyslexiou)
 • na hodinách vlastivedy, geografie brať do úvahy, že deti s poruchami učenia majú často problémy s priestorovou a pravo-ľavou orientáciou
 • preferovať ústnu formu skúšania
 • v predmetoch, kde je žiak závislý na čítaní textu (prírodoveda, vlastiveda, geografia, dejepis, literatúra...) častejšie kontrolovať pochopenie textu, vyznačovať žiakovi najdôležitejšie fakty. Naučiť žiaka a jeho rodičov takto postupovať pri domácej príprave.
 Skutočná kvalita učiteľa sa prejaví práve v tom, aký postoj zaujme k problémovému dieťaťu. Nie je umenie dokázať týmto deťom, že niečo nevedia, ale je umenie dať im príležitosť ukázať, že niečo vedia.
 Podľa odbornej literatúry a metodických materiálov
spracovala PaedDr. Zuzana Staňová.